37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 21 06 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Република Србија

ОПШТИНА ТРСТЕНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111-16/2016-04

Дана: 28.10.2016. године

Т р с т е н и к

 

На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/15), Уредбе о интерном конкурсу (''Сл.гласник РС'', број 17/2016), члана 21. Одлуке о Општинској управи општине Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 5/12 и 3/15) и Решења о попуњавању радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Трстеник број 111-15/2016-04 од 27.10.2016. године, начелник Општинске управе општине Трстеник, расписује

 

 

И  Н  Т  Е  Р  Н  И      К  О  Н  К  У  Р  С


објављен 28.10.2016. године


 

За пријем у радни однос на неодређено време, једног извршиоца, у Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове Општинске управе општине Трстеник:

 

1. Радно место:

    СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

2. Место рада:

    Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр.5  37240 Трстеник

 

3. Услови за рад на радном месту:

   Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', број 48/91, 66/91,49/99... и 23/13) кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

-Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука грађевинско-архитектонске струке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

-1 (једна) година радног искуства

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе

 

4. Докази о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:

- диплому о стеченој стручној спреми;

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци  или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;

- доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење, уговор о раду или други документ);

- доказ о положеном државном стручном испиту.

                  

 

5. Рок за подношење пријава:

    Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли општине Трстеник

 

6. Лице задужено за давање обавештења о Интерном конкурсу:

     Начелник Општинске управе општине Трстеник – Анђелка Трошић, 714-333

 

7. Адреса на коју се пријаве подносе:

    Пријаве се подносе начелнику Општинске управе општине Трстеник, на адресу: Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком  ''Пријава на интерни конкурс за радно место: стручни сарадник за грађевинске послове''.

 

8. У изборном поступку међу кандидатима који испуњавају услове за рад проверавају се:

- познавање прописа из области урбанизма и грађевинарства – усмено

- познавање рада на рачунару – практично

- вештина комуникације – усмено

Провера ће се вршити у просторијама Општинске управе општине Трстеник 14.11.2016. године, са почетком у 8:00 часова о чему ће кандидати бити писменим путем обавештени.

 

НАПОМЕНЕ:

Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Положен државни стручни испит је услов за рад на овом радном месту. Међутим, како је самим Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору уређено да се интерни конкурс врши само међу запосленима на неодређено време у систему локалне самоуправе у који улазе и организационе јединице код којих не постоји обавеза полагања државног стручног испита, а обзиром на члан 16. Закона о забрани дискриминације (''Сл.гласник РС'', број 22/09) који забрањује дискриминацију у области рада која обухвата између осталог, право на рад кандидатима који су конкурисали без приложеног доказа о положеном испиту, пријава ће, уколико испуњавају остале услове, бити прихваћена уз обавезу која ће бити прописана појединачним актом, да у датом року положе државни стручни испит што ће уједно бити услов за даљи рад, у складу са одредбама Закона о државној управи (''Сл.гласник РС'', бр. 79/05, 101,07,95/10 и 99/14).

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници општине Трстеник и огласној табли Општинске управе општине Трстеник.

НАЧЕЛНИК ОУ ТРСТЕНИК

АНЂЕЛКА ТРОШИЋ, дипл. правник