37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 13 04 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 38. став 1. и члана 39. у вези члана 44. став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ''Комстан'' Трстеник чији је оснивач општина Трстеник, број 022-17/2021-01 од 12.02.2021.године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Оглашава нови


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМСТАН” ТРСТЕНИК


Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКСП„КОМСТАН” Трстеник, улица Живадина Апостоловића бр.8, Матични број: 07175493, ПИБ: 101306946. Предузеће обавља комуналне делатности: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом , одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и управљање вашарима, одржавање јавних зелених површина, одржавање улица и путева.

Претежна делатност предузећа је: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: Директор ЈКСП „КОМСТАН” Трстеник на период од 4 године.

За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:
 1. да је пунолетан и пословно способан;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;
 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 6. да познаје област корпоративног управљања;
 7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 9. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Трстеник , улица Живадина Апостоловића бр.8.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Трстеник, Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, улица Књегиње Милице 5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 • Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама;
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад);
 • Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање);
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуства у организовању рада и вођењу послова);
 • Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана,
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности , не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Здравковић, дипл. правник, Председник Kомисије, тел: 069/614-305, сваког радног дана од 9 до 14 часова.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК