37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 13 04 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана члана 38. став 1. и члана 39., у вези члана 44. став 2. Закона о јавним предузећима ('„Службени гласник Републике Србије” број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, број: 022-18/2021-01 од 12.02.2021.године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

оглашава нови

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ТРСТЕНИК“


Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта " Трстеник'' из Трстеника, Живадина Апостоловића бр. 8, ПИБ 101306962 мат. бр.17273388 . Предузеће има искључиво право и послује ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (локални и некатегорисани путеви и улице у насељима, кишна канализација, обале, тргови, платои, јавни паркови, јавна паркиралишта, спортски објекти, школски објекти, објекти културе, социјалне заштите, дечије заштите и др.), вођења инвестиционих послова за рачун општине, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова, просторно планирање, обезбеђивања дугорочног снабдевања јавним осветљењем, заштите од штетног дејства воде као делатности од општег интереса, а све у циљу уредног задовољавања потреба општине и крајњих корисника.

Претежна делатност предузећа је 42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина.

Радно место: Директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ на период од 4 године.
За избор директора Предузећа потребно је испунити следеће услове:
 1. да је пунолетан и пословно способан;
 2. да је држављанин Републике Србије;
 3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама-економски, правни или технички,
 4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова из тачке 3.;
 5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 6. да познаје област корпоративног управљања;
 7. да има најмање пет година радног искуства у организовању рада и вођењу послова;
 8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 10. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Трстеник, Живадина Апостоловића бр. 8.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општинa Трстеник, Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, улица Књегиње Милице 5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 • Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14);
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад);
 • Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање пет година радног искуства у организовању рада и вођењу послова);
 • Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гл.РС“.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Здравковић, дипл. правник, Председник Kомисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Трстеник, тел: 069/614-305, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК