37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 20 06 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
 
У складу са чл.137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстенк („Сл.лист општине Трстеник, бр. 1а/2014), Општинско веће општине Трстеник расписује 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Трстеник да поднесу предлоге  годишњих и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2015. годину
 
ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИОЦИ ПРОГРАМА СУ:
 1. Спортски савез Трстеник за свој програм, као носилац програма
 2. Спортски савез Трстеник за програме својих чланова 
 3. Грански спортски савези (преко Спортског савеза Трстеник) за своје програме и програме својих чланова који се такмиче у најнижим ранговима такмичења (општинске лиге и др.)
 4. Спортска и друга  удружења који нису чланови Спортског савеза Трстеник и друга удружења   
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
 
Програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту и чл.2. Правилника о одобрењу и финасирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник, и то:
 
 • годишњи програми према тачкама: 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14);
 • посебни програми према тачкама: 5), 9), 10) и 11).
   
Спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства из буџета Општине на основу поднетог предлога годишњег или посебног програма, под условом да испуњава опште  и посебне услове односно критеријуме.
 
КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ НОСИОЦА ПРОГРАМА:
 
 1. уписан у одговарајући регистар у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,
 3. има седиште и своју активност реализује на територији Општине,
 4. директно је одговоран за припрему и извођење програма,
 5. претходно је обављао  делатност најмање годину дана,
 6. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 7. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 8. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

КРЕТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ САДРЖАЈА ПРОГРАМА:
 
 1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана општине Трстеник у области спорта утврђеног законом,
 2. да је у складу са законом,
 3. да је од  интереса за  општину Трстеник,
 4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза,
 5. да је у складу са  критеријумима  из Правилника о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији Општине,
 6. да се реализује на територији општине Трстеник, 
 7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Трстеник,
 8. да ће се реализовати у текућој години,
 9. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора,
 10. да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма
 11. да су директни трошкови реализације програма оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма,
 12. да додатни (индиректни) оправдани трошкови носиоца програма не прелазе 20% од директних оправданих трошкова реализације програма.
 
 • При одобравању програма приоритет имају програми из тачке 1) и 6) члана 2. Закона о спорту и чл.2. Правилника о одобрењу и финасирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник;
 • Одабрани програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине Трстеник постигну намеравани резултати;
 • Одобрени програми се финансирају преношењем средстава на посебан наменски рачун;
 • Финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова носиоца програма, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета Општине Трстеник за реализацију програма;
 • Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности оид временског периода за реализацију програма;
 • Предлози програма одобравају се у зависности од тога да ли је за програме потребно обезбедити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Општине Трстеник;
 • Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву; 
 • Са подносиоцем одобреног програма Општина Трстеник закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове програму за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ
 
Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:
 
Основна документација:
 
 1. пропратно писмо,
 2. образац предлога програма
Обрасци предлога програма су следећи:
 
 
 • Образац 1 - Предлог годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник  у 2015. години (попуњава Спортски савез Трстеник и сви подносиоци годишњих програма који не подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза Трстеник);
 • Образац 1-а  Предлог годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник  у 2015. години спортских удружења и гранских савеза који подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза Трстеник (попуњавају спортска удружења и грански савези  који подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза Трстеник);
 • Образац 1-а/2 (саставни део Обрасца 1-а) односи се на параметре из Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији општине Трстеник (попуњавају спортска удружења било да подносе своје предлоге годишњих програма преко Спортског савеза Трстеник или самостално);
 • Образац 2 -  Предлог посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник  у 2015. години (попуњавају само подносиоци посебних програма).
Пратећа документација:
 
 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са законом,
 2. копија уговора са банком,
 3. остале потврде у складу са захтевима обрасца програма.

Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.
Обрасци Предлога програма могу  се преузети на званичном сајту Општине Трстеник (ОВДЕ) као и у просторијама Спортског савеза Трстеник, ул. Радоја Крстића бб (Занатски центар), Трстеник.
 
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
 
 • Овлашћени подносилац  предлога програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2015. годину, за свој и програме свих својих чланова (гранских савеза и спортских удружења), је Спортски савез Трстеник.
 • Сва спортска удружења која су чланови Спортског савеза Трстеник своје предлоге програма подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца - Спортског савеза Трстеник.
 • Спортска удружења која су учесници најнижих рангова такмичења (општинских лига) у спортским гранама у којима су формирани територијални грански савези (фудбалски, одбојкашки и стонотениски), своје предлоге програма подносе преко својих општинских гранских савеза.
 • Општински грански савези предлоге својих програма и предлоге програма својих чланова који су учесници најнижих рангова такмичења (општинских лига) подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца - Спортског савеза Трстеник.
 • Спортска и друга  удружења који нису чланови  Спортског савеза Трстеник  и друга удружења предлоге својих програма достављају лично или поштом.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА:  Спортска удружења и грански савези (фудбалски, одбојкашки и стонотениски) са подручја општине Трстеник, који предлоге својих годишњих програма подносе преко Спортског савеза Трстеник, попуњавају САМО образац 1-а, с тим што спортска удружења (не и грански савези) попуњавају и образац 1/2 (који је саставни део овог обрасца) и достављају их искључиво Спортском савезу Трстеник (не директно Комисији).
Предлози програма Комисији за избор програма за задовољавање потреба и интереса грађана у спорту у општини Трстеник се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ директно у Општинској управи општине Трстеник, канцеларија бр. 6,  или путем поште на адресу  Општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник, са напоменом „Предлог  годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2015.годину“ и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Предлози програма спортских удружења и гранских савеза који предлоге својих годишњих програма подносе преко Спортског савеза Трстеник, достављају се директно Спортском савезу Трстеник, или поштом на адресу: Спортски савез Трстеник, ул. Радоја Крстића бб (занатски центар), 37240 Трстеник.
 
 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
 

Рок за доставу пријава Спортском савезу Трстеник - најкасније до 30.09.2014. године

(рок важи само за спортска удружења и гранске спортске савезе који предлоге својих годишњих програма подносе преко Спортског Савеза Трстеник);
 • Рок за доставу пријава  - најкасније до 15.10.2014. године
(рок важи за Спортски савез Трстеник и подносиоце посебних програма, као и подносиоце годишњих програма који своје предлоге не подносе преко Спортског савеза Трстеник).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија ће Одлуку о одобреним годишњим и посебним програмима  објавити на сајту Општине www.trstenik.rs. и просторијама Спортског савез Трстеник.
  
Све додатне информације можете добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник, канцеларија бр. 13, лице за контакт  Слободан Старчевић тел. 037/714-333, моб. 062/204-688 и у просторијама Спортског савеза Трстеник, тел. 037/711-432.

Обрасци:

Образац бр. 1 - Годишњи програм 2015. word
Образац бр. 1-а - Годишњи програм 2015.word
Образац програма за изградњуword
Образац посебног програма 2015word 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                   ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
               Мирослав Алексић,  дипл.ецц