37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 22 05 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсек за финансије, буџет
и имовинско правне послове
Број : 40 – 722/ 2015 – 05
31.08.2015. године
Т р с т е н и к

                                 - Свим корисницима буџетских средстава општине Трстеник


На основу члана 31., 36. и 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013,108/2013 и 142/2014) (у даљем тексту: Закон), достављамо Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Трстеник за 2016. годину, у складу са којим ћете израдити предлог вашег финансијског плана.

Овогодишња припрема локалног буџета почиње без усвојене Фискалне стратегије за 2016-у годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2016. годину,  из разлога што Влада РС и Министартсво финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (5. јул.).

На основу члана 27е. Закона су прикупљени основни макроекономски подаци који су потребни за давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника, па сматрамо да је потребно кренути у припрему нацрта, како би до законом прописаног рока припремили буџет за следећу годину.   

Упутство које ћете преузети са сајта општине Трстеник, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског плана за 2016. годину и наредне две фискалне године.

Уколико Министарство финансија накнадно достави Упутство за припрему буџета локалних власти чије смернице битно одступају од овог упутства, Одсек за буџет, финансије и имовинско правне послове  ће благовремено доставити ревидирано упутство свим буџетским корисницима са новим смерницама.

Предлог финансијског плана за буџетску 2016. годину треба доставити на прописаним обрасцима који су доступни на општинском сајту www.trstenik.rs. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом, као и у електронском облику на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели . Предлог мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеном правном основом и извором финансирања и попуњеним циљевима и индикаторима за програмски део буџета који је обавезан у складу са Законом.

Због кашњења у припреми упутства рок за достављање Предлога финансијског плана за буџетску 2016. годину је 20. септембар 2015. године.

С поштовањем,
 
                                                                                                                ШЕФ ОДСЕКА

                                                                                                 Ивана Миладиновић  дипл. ецц,


Преузмите:
  1. Обрасци за припрему финансијских планова за 2016. годину: excel1
  2. Упутство 1-1: word 
 

Доставити:

Директним буџетским корисницима буџета општине Трстеник:

·         Скупштина општине
·         Председник општине и Општинско веће
·         Општинска управа
·         Општинско јавно правобранилаштво

Индиректним буџетским корисницима буџета општине Трстеник:

·         Народни универзитет
·         Народна библиотека
·         Установа за спорт
·         ПУ Бисери
·         Дирекција за планирање и изградњу Трстеник
·         Туристичка организација
·         Свим Месним заједницама :

МЗ Трстеник

МЗ Трстеник 2

МЗ Доња Омашница

МЗ Богдање

МЗ Божуревац

МЗ Бресно Поље

МЗ Брезовица

МЗ Доњи Дубич

МЗ Доњи Рибник

МЗ Горња Црнишава

МЗ Горњи Дубич

МЗ Горњи Рибник

МЗ Грабовац

МЗ Јасиковица

МЗ Лопаш

МЗ Лозна

МЗ Мала Дренова

МЗ Мала Сугубина

МЗ Медвеђа

МЗ Мијајловац

МЗ Милутовац

МЗ Oџаци

МЗ Планиница

МЗ Пољна

МЗ Попина

МЗ Почековина

МЗ Прњавор

МЗ Рајинац

МЗ Риљац

МЗ Рујишник

МЗ Стари Трстеник

МЗ Стопања

МЗ Тоболац

МЗ Угљарево

МЗ Велика Дренова

МЗ Велуће


Индиректним буџетским корисницима буџета
Републике Србије:

·         Центар за социјални рад
·         Дом здравља
·         ОШ "М.Ч.Чајка" Трстеник
·         ОШ "Ж.Апостоловић" Трстеник
·         ОШ "С.Сава" Трстеник
·         ОШ "Ј.Ј Змај" Трстеник
·         ОШ "К.Милица" Трстеник
·         ОШ "Љ.Бајић" Медвеђа
·         ОШ "В.Дренова" В.Дренова
·         ОШ "Р.Додић" Милутовац
·         ОМШ Корнелије Станковић
·         Техничка школа
·         Гимназија
·         Историјски архив

Јавним предузећима чији је оснивач општина Трстеник:

·         ЈКСП Комстан
·         ЈКП Почековина
·         ЈКП Енергетика