37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 23 02 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Влада РС  је усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредних делатности на поплављеном подручју којом се додељују бесповратна новчана средства оштећеним привредним субјектима који су на дан 31.05 2014 имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности
Критеријуми за доделу помоћи:
 
 • да је привредни субјект пријавио штету у складу са Законом о отклањању последица од поплава у РС а то значи де је пријава штете поднесена у року од 8 дана од дана ступања Закона на снагу тј.до 30. 07 2014.
 • да је привредни субјект био регистрован код АПР-а одн. да је на том подручју имао издвојену пословну јединицу у трнутку проглашења ванредне ситуације
 • да број запослених у привредном субјекту на дан 31. 05 2014. године није прелазио 50 запослених
Износ бесповратних средстава који се додељује, одређује се у односу на број запослених на дан 31. 05 2014 год. у привредном субјекту или издвојеној јединици и то:

Број запослених на дан 31. 05 2014 Износ помоћи у динарима
0-1 240.000,00
2 264.000,00
3 288.000,00
4 312.000,00
5 336.000,00
6-25 360.000,00
26-50 600.000,00

Захтеви се подносе до 15. фебруара 2015 године у општинској управи општине Трстеник, у Услужном центру а на прописаном обрасцу.
 
Уз захтев се прилаже:
 
 1. Оверена фотокопија Записника о пријави штете
 2. Оверена Изјава о тачности података са пријавом других државних помоћи мале вредности, са навођењем које су то помоћи, додељене у текућој фискалној години у предходне 2 фискалне године
 3. Доказ о броју запослених а то је оверен ППП-ПД образац за мај 2014 одн. потврда Пореске управе о измиреном порезу за предузетнике
 4. Извод АПР-а не старији од 10 дана од подношења захтева

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Промените величину слова:
Општинска управа
Број:360-56/2014-03
Датум: 30.12.2014.године
Т р с т е н и к
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број:360-56/2014-03, од 05.12.2014. године, Комисија   за спровођење лицитације за  издавање  у закуп пословног простора  објављује:
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Општине Трстеник, и то локал звани ''Бифе'', површине 44 м2, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
 • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
 • да учесници јавног надметања ову угоститељску делатност обављају најмање  пет година у континуитету и запошљавају најмање два радника,
 • закупац који буде изабран обавезан је  да прихвати да у објекту понуди храну, пиће и напитке, које договори са закуподавцем, као и да организује доставу пецива, која не могу да се произведу у закупљеном објекту, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
 • закупац се обавезује да утврђене цене услуга умањи за 10%, за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
 • да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода које утврђује Општинска управа општине Трстеник,
 • почетна цена за јавно надметање је 80 еура у динарској противвредности  по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • најмањи лицитациони корак је  10  еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • пословни простор се издаје  на период од 5 година, 
 • радно време „Бифеа“ је сваког радног дана  од 7-15 часова
 • учесник лицитације је дужан да до   08.01.2015.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
           
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр.5  дана  09.01.2015.године  са почетком у 13,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  правна  лица и предузетници,  који поднесу писмену пријаву на оглас са документацијом  и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до   08.01.2015.године на адресу
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 
Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и  решење о упису у Агенцију за привредне регистре), Уверење надлежне локалне пореске администрације о измиреним локалним јавним приходима (не старије од 2 месеца), фотокопија радних књижица и МА образаца,  за најмање 2 радника.

Опширније...

Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Трстеник
Општинска управа
Број:360-56-1/2014-03
Датум:30.12.2014.године
Т р с т е н и к
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број 360-56/2014-03 , од 05.12.2014.године, Комисија за спровођење лицитације за  издавање у закуп пословног простора у закуп објављује:
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у улици Др.Милуновића (улаз у локал је на самој раскрсници Улица др.Милуновића и Косовске);
 • почетна цена за јавно надметање износи  80 Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • најмањи лицитациони корак је 10Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • учесник лицитације је дужан да до 08.01.2015.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр. 5  дана  09.01.2015.године  са почетком у 12,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  физичка лица, правна лица, и предузетници, која поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 08.01.2015.године,  на адресу:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
Пријава на оглас мора да садржи: јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом физичком лицу (фотокопија личне карте) правном  лицу или предузетнику( и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и  решење о упису у Агенцију за привредне регистре).

Опширније...

Још чланака...