37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 21 04 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник је  18. 03 2015. године на основу Статута општине Трстеник, Одлуке о буџету општине Трстеник за 2015. годину и Правилника о критеријума и поступку доделе средстава из буџета  општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва расписао јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката и програма удружења грађана из области пољопривреде из буџета општине Трстеник за 2015. годину.
 
Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 1.500.000 динара. 
 
На конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са седиштем у општини Трстеник која су у Статуту удружења навела да остварују циљеве у области пољопривреде.Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање редовних активности и пројеката удружења у циљу унапређења пољопривреде на подручју општине Трстеник за набавку опреме, репроматеријала, промоцију производа и едукацију пољопривредних произвођача. 
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.
 
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 08. април 2015. године. Пријаве у затвореном коверту се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Служба за пољопривреду 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 333 лок 107.
Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс у ПДФ pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта word
Образац за буџет програма/пројектаword
Промените величину слова:
Од 01. 01 2014. године ступају на снагу Нове измене Закона о порезу на имовину, пропратна акта су Одлуке које су морале бити усвојене на Скупштини општине Трстеник, као и Решење које је усвојено од стране Већа,  до 30. 11 2013. године.
Поред те обавезе усвајања постоји обавеза и објављивања у Службеном листу општине Трстеник , као и интернет страни општине, што и чинимо. 
Следе детаљније информације о примени ових измена:

Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама:pdf  
Промените величину слова:
Влада РС  је усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању државног програма обнове привредних делатности на поплављеном подручју (Сл. гл. РС бр. 17/15) којом се додељују бесповратна новчана средства оштећеним привредним субјектима који су на дан 31. 05 2014. имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности.
 
Уредбом о изменама продужен је рок за поднођење захтева до 15. марта 2015 год. и подносе се у општинској управи општине Трстеник, Услужни центар, на прописаном обрасцу.
 
Уз захтев се прилаже:
 
  1. Фотокопија Записника о утвдјивању штете оверена од стране надлежног органа ЈЛС
  2. Изјава овлашћеног лица о броју запослених у седишту одн. издвојеној пословној јединици дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу подписаном од стране одговорног лица и оверена пред органом надлежним за оверу
  3. Извод из појединачне пореске пријаве за доспеле порезе и доприносе по одбитку за мај 2014. оверен подписом и печатом подносиоца пореске пријаве или овлашћеног лица
  4. Потврда надлежне пореске управе да је измирен порез закључно са датумом издавања потврде – за предузетнике
  5. Извод АПР-а не старији од 10 дана од подношења захтева
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК