37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 13 12 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број:360-56/2014-03, од 05.12.2014. године, Комисија   за спровођење лицитације за  издавање  у закуп пословног простора  објављује:
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Општине Трстеник, и то локал звани ''Бифе'', површине 44 м2, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
 • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
 • да учесници јавног надметања ову угоститељску делатност обављају најмање  пет година у континуитету и запошљавају најмање два радника,
 • закупац који буде изабран обавезан је  да прихвати да у објекту понуди храну, пиће и напитке, које договори са закуподавцем, као и да организује доставу пецива, која не могу да се произведу у закупљеном објекту, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
 • закупац се обавезује да утврђене  цене услуга  умањи за 10% , за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
 • да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода које утврђује Општинска управа општине Трстеник,
 • почетна цена за јавно надметање је 80 еура у динарској противвредности  по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • најмањи лицитациони корак је  10  еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • пословни простор се издаје  на период од 5 година, 
 • радно време „Бифеа“ је сваког радног дана  од 7-15 часова
 • учесник лицитације је дужан да до  25.12 2014. године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
 
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр.5  дана 26.12 2014. године  са почетком у 13,00 часова.
 
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  правна  лица и предузетници,  који поднесу писмену пријаву на оглас са документацијом  и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 25.12.2014. године на адресу
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 

Опширније...

Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Трстеник
Општинска управа
Број:360-56-1/2014-03
Датум:17.12.2014.године
Т р с т е н и к
 
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број 360-56/2014-03 , од 05.12.2014.године, Комисија за спровођење лицитације за  издавање у закуп пословног простора у закуп објављује:
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у улици Др.Милуновића (улаз у локал је на самој раскрсници Улица др.Милуновића и Косовске);
 
 • почетна цена за јавно надметање износи  80 Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања
 • најмањи лицитациони корак је 10Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања, 
 • учесник лицитације је дужан да до 25.12.2014.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
 
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр. 5  дана  26.12.2014.године  са почетком у 12,00 часова.
 
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  физичка лица, правна лица, и предузетници, која поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 25.12.2014. године,  на адресу:
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 

Опширније...

Промените величину слова:

На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће, члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС", број 18/92, „Службени лист СРЈ" број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС", број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, образована Решењем комесарав број 019-1715/6 од 11. децембра 2014. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 15. децембра 2014. године, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 30 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Крушевац, Пожаревац и Смедерево, општина: Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина
 
У прилогу преузмите Јавни позив pdf

и детаљно обавештење: pdf