37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 13 12 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
 
У складу са чл.137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстенк („Сл.лист општине Трстеник, бр. 1а/2014), Општинско веће општине Трстеник расписује 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Трстеник да поднесу предлоге  годишњих и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2015. годину
 
ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИОЦИ ПРОГРАМА СУ:
  1. Спортски савез Трстеник за свој програм, као носилац програма
  2. Спортски савез Трстеник за програме својих чланова 
  3. Грански спортски савези (преко Спортског савеза Трстеник) за своје програме и програме својих чланова који се такмиче у најнижим ранговима такмичења (општинске лиге и др.)
  4. Спортска и друга  удружења који нису чланови Спортског савеза Трстеник и друга удружења   
КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
 
Програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту и чл.2. Правилника о одобрењу и финасирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник, и то:
 
  • годишњи програми према тачкама: 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14);
  • посебни програми према тачкама: 5), 9), 10) и 11).
   
Спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства из буџета Општине на основу поднетог предлога годишњег или посебног програма, под условом да испуњава опште  и посебне услове односно критеријуме.

Опширније...

Промените величину слова:
ОБЈАВЉЕНО  ДАНА 20. 08 2014. у  Службеном листу општине Трстеник бр.5/14.
ДЕПОЗИТ СЕ УПЛАЋУЈЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 23
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Трстеник» број 3/2009), председник општине Tрстеник је дана 15.07. 2014.године, донео
ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ   ТРСТЕНИК
и расписује 
О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
Други круг

 
- Предмет јавног надметања -
1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Трстеник у следећим катастарским општинама:
 
КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)
Депозит

(дин) 30%
Период закупа

(год)
ПОЉНА 1 21,0675 12.855,60 81.250,60 3
ПОЉНА 2 0,6325       12.900,00 2.447,77 3
ПОЉНА 3 3,8012 12.665,32 14.431,62 3
ПОЉНА 4 0,2766 12.500,00 1.037,25 3
ПОЉНА 5 0,1523 12.300,00 561,97 3
ПОЉНА 6 1,9166 12.690,15 7.296,58 3
ПОЉНА 7 1,1110 12.500,00     4.166,25 3
ПОЉНА 8 0,3161 12.879,62     1.221,37 3
ПОЉНА 9 1,6904 12.900,00 6.541,84 3
ПОЉНА 10 0,9343 12.500,00 3.503,62 3
ПОЉНА 11 0,3715 12.700,00 1.415,41 3
ПОЉНА 12 5,4238 12.679,05 20.630,58 3
МИЛУТОВАЦ 13 1,0755 12.662,80 4.085,65 3
МЕДВЕЂА 14 8,0000 12.600,00 30.240,00 3
ВЕЛИКА ДРЕНОВА 15 4,1888 13.100,00 16.461,98 3
СЕЛИШТЕ 16 6,2687 13.100,00 24.635,99 3
  УКУПНО 57,2268      
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Службе за катастар непокретности Трстеник,у канцеларији бр. 4 сваког радног дана од  12   до 
14 часова. 
Контакт особа Елизабета Ђорђевић, тел. 037 712-536.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:              
за КО Пољна  дана 25.08.2014.г.од 15,30 часова
за КО Милутовац  дана 25.08.2014.г.од 16,30часова
за КО Велика Дренова, Селиште, дана 26.08.2014.г. од  15,30 часова
за КО Медвеђа, дана 27.08.2014.г.од 15,30 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

Опширније...

Промените величину слова:
Jавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години

М
инистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години 
Јавни позив, као и потербну конкурсну документацију, можете преузети овде http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi  

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години
 
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2014. години. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. години
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. gодини.
Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на
 http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства
Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства Јавни конкурс и као и сву потребну документацију можете преузети  на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi