37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 23 02 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
 
МЛАДИ ТАЛЕНТИ
 
Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о критеријумима за доделу материјлне и друге помоћи обдареним ученицима и студентима Фонда за младе таленте на подручју општине Трстеник, расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2014/2015. ГОДИНУ
 
I- Расписује се Конкурс за избор 21. генерације стипендиста Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II- Право на стипендију могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:
 

Опширније...

Промените величину слова:
Информација о процесу ревизије  Стратегије локалног одрживог развоја општине Трстеник и израде Акционог плана за спровођење Стратегије
 
Општина Трстеник спроводи процес ревизије Стратегије локалног одрживог развоја и израде Акционог плана за њено спровођење, чија се реализација обезбеђује кроз EU Exchange 4 програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.
 
Стратегија локалног одрживог развоја представља кровни стратешки документ општине и дефинише развојне приоритете и циљеве општине у средњерочном периоду, обезбеђује услове за равномерни и одрживи развој општине, док Акциони план за њено спровођење представља оперативни документ који обухвата сет конкретних мера и акцијa дефинисаних кроз програме и пројекте,  као и  остале елементе који су неопходни за реализацију и постизање дефинисаних циљева у Стратегији..
 
Уз активно учешће грађана, представника струке и свих релевантних институција, и висок степен партиципације у процесу дефинисања предлога решења за одрживи развој општине, дефинише се заједничка визија развоја општине, утврђују мере унапређења квалитета живота и подизања атрактивности општине, те стварају услови за одрживи економски развој и подстицање инвестиција и препознатљивости општине у ширим оквирима. Активности и приоритетни пројекти по приоритетним областима биће усклађени са интересима јавног сектора и инвеститора, али пре свега са реалним потребама грађана који живе на овом простору. 
 
Процес ревизије Стратегије локалног одрживог развоја општине Трстеник и израде Акционог плана и  отпочео је у марту 2014. и траје 12 месеци.
 
Општина Трстеник основала је координациони тим за израду акционог плана за спровођење стратегије и интердисциплинарне Радне групе за израду акционог плана, а чине је представници релевантних институција - кабинета председника општине, општинске управе, јавних предузећа и установа (локални економски развој, социјална заштита, спорт, образовање и култура, урбанистичко планирање, инфраструктура), НВО. Задатак Радних група је да пружи подршку реализацији пројекта и изради акционог плана, као и ревизији стратегије, која треба јасно да дефинише Визију развоја општине,  провери и евентуално редефинише стратешке правце развоја општине, утврди циљеве, стандарде и приоритете будућег развоја, али и да идентификује конкретне мере реализације и изворе за њихово финансирање.
 
Осим Координационог тима и Радних група, идентификован је и шири круг стручњака, који треба да пружи подршку радној групи у креирању решења и стратешких праваца развоја, кроз учешће на  састанцима радних група и на Јавном форуму. Овај састав обухвата представнике јавних предузећа, јавних установа, малих и средњих предузећа, струковних  удружења, асоцијација, НВО-а, културних и спортских организација, удружења грађана и истакнуте појединце.  
 
У оквиру процеса израде Стратегије, у четвртак, 25. септембра 2014. године, у Ликовном салону организоваће се  манифестација “Јавни форум” са почетком у 13 часова. Циљ скупа је да се прикупе идеје и размене мишљења о будућности општине, дефинише визија развоја општине у средњерочном периоду, те да се информишу грађани о текућем процесу ревизије Стратегије и израде Акционог плана. Осим тога, биће организована изложба дечијих цртежа на тему „Мој град у будућности“.
 
Позивамо све грађане општине Трстеник да узму учешће у овом важном догађају за планирање пројеката који су усклађени са њиховим реалним потребама. 
 
Координациони тим за израду акционог плана
 
Материјал за Јавни форум:

Јавни форум - агенда: word
Друштвени развој: pdf
Управљање: pdf
Економија: pdf
Животна средина: pdf
Промените величину слова:
            На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11), члана 35.  Закона о прекршајима («Сл. гласник РС», бр. 101/05, 116/08 и 111/09 ), члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Tрстеник («Сл. лист општине Трстеник» бр.7/08, 10/08, 5/10,6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана .........................., донела је
О  Д   Л  У  К  У
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се комуналне деланости и начин организовања њиховог обављања на територији општине Трстеник, као и надзор на њиховим вршењем.
Општина обезбеђује услове за обављање комуналних делатности, тако што изграђене комуналне објекте, који служе за пружање комуналних услуга, предаје на коришћење, управљање и одржавање лицу коме је поверено обављање комуналне делатности.
Поверавање обављања комуналних делатности врши се основањем јавног предузећа или уговором.
 
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу овe Одлуке су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на подручју општине.

Опширније...