37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 22 03 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Jавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години

М
инистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години 
Јавни позив, као и потербну конкурсну документацију, можете преузети овде http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi  

Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом

Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2014. години, на којима се ангажују особе са инвалидитетом. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години
 
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2014. години. Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. години
Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места за особе за инвалидитетом у 2014. gодини.
Јавни позив као и сву потребну документацију можете преузети на
 http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства
Национална служба за запошљавање расписује Јавни конкурс за доделу субвенције зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства Јавни конкурс и као и сву потребну документацију можете преузети  на http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Промените величину слова:
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а 
Општина Трстеник
Општинска управа
Одесек за привреду и одрживи развој
Комисија за израду програма
Број: 320 - 28/2014-07
Датум: 13.08. 2014. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Трстеник упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
 • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник,
 • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Трстеник, 
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
 2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
 3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
 5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња: 
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
 2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
 3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
 4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Опширније...

Промените величину слова:
grb

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ZNAK_CIRILICA


Локална пореска администрација Општине Трстеник пружа Вам могућност да путем Интернета извршите увид у стање Ваших обавеза према локалној пореској управи као и увид у све уплате које сте извршили на име Ваших обавеза током године.

Како би могли да користите овај сервис потребно је да лично изразите жељу за коришћењем истог доласком у канцеларију број 42 у згради Општине где ће Вам бити додељено корисничко име и лозинка за приступ сервису путем Интернета.

Физичка лица приликом пријављивања за коришћење овог сервиса потребно је да код себе имају личну карту због идентификације како би смо спречили да неко неовлашћен приступа подацима који се односе на пореског обвезника.

Правна лица приликом пријављивања морају са собом понети Решење из АПР-а где се могу видети ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИКУ а ако шаљу некога другог у своје име морају истом лицу издати ОВЛАШЋЕЊЕ за пријављивање на Сервис са потписом и печатом ЗАСТУПНИКА који је наведен у Решењу АПР-а. У оба случаја, лице које долази да изврши пријаву за услуге Сервиса, ЗАСТУПНИК или ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, морају да имају код себе личну карту ради идентификације.

porez2_m porez1_m


Ако сте се већ пријавили за коришћење Сервиса за увид у стање Ваших обавеза према Локалној пореској администрацији и добили сте корисничко име и лозинку у том случају треба кликнути на банер десно а ако тек намеравате да извршите пријаву онда пре одласка у зграду Општине посетите страницу за пријављивање и унесите тражене податке на адреси која следи: http://89.110.202.70/register                          
poreska