37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 20 08 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општине Трстеник расписала је јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката школа из области заштите животне средине.
 
На конкурсу могу да учествују школе чији је оснивач  општина Трстеник и које су школским програмом предвиделе активности у области заштите животне средине и/или одрживог развоја уз услов да  већ нису добиле средства из Буџетског фонда за заштиту животне средине општине трстеник за 2015. годину.
 
Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката школа за спровођење кампање за подизање еколошке свести ученика, финасирање активности школа у националном програму еко-школа, организовање манифестација за обележавање еколошких датума. 
 
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу 07. август 2015. године, а укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 100.000 динара.
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs, а за све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.

 
Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс: pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта: word
Образац за буџет програма/пројекта: word 
Промените величину слова:
Општинска управа Трстеник је дана  31. 07. 2015. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја  општине Трстеник, за 2015 годину бр. 320-7/2015-07  од  20.03.2015. године , расписала  конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2015.годину на подручју општине Трстеник.
 
На конкурсу могу да учествују регистрована  пољопривредна газдинства-физичка лица   укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована  у Националном регистру  пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 
 
Рок за подношење пријава по овом  конкурсу је  31. августа   2015. године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник  или на телефон    037 202- 913 .

Текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву:

Конкурс за осигурање и камату: word
Конкурс за пластенике и стоку:word
Захтев за осигурање:word
Захтев за пласенике и стоку:word
Захтев за суфинансирање камате:word
Промените величину слова:
Република Србија
Општина Трстеник
Општинска управа
Одсек за привреду и одрживи развој
Трстеник

Одсек за привреду и одрживи развој , на основу члана 63. став 2 Закона  о управљању отпадом  (,,Сл. Гласник РС“број 36/2009, 88/2010) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева  за издавање дозволе за – Складиштење неопасног отпада  - на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстени, потез ,,Краљевачка 171“од  оператера Z.M.Ž SCRAPE 2013.DOO из Осаонице, - 37 240 Трстеник.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер  Z.M.Ž  SCRAPE 2013 .DOO из Осаонице,- 37 240 Трстеник, регистрован код АПР  са матичним бројем  20927879, шифрам  делатности  3811, скупљањеотпада који није опасан,  на локацији кат. парц. број 3250 и деловима кат. парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстеник потез Краљевачка 171, поднео захтев за издавање дозволе за Складиштење неопасног отпада, и то: 

Индексни бројеви отпадних материјала који се складиште и механички третирају :

 

група  02 01 -  отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова

02 01 10

-    отпад од метала

 

02 01 04

-    отпадна пластика ( искључујући амбалажну )

 

 

група  12 01 -  отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

12 01 01

-    стругање и обрада ферометала

 

12 01 03

-    стругање и обрада обојених метала

 

12 01 05

-    обрада пластике

 

 

група  15 01 -  амбалажа ( укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду )

15 01 01

-    папирна и картонска амбалажа

 

15 01 02

-    пластична амбалажа

 

15 01 03

-    дрвена амбалажа

 

15 01 04

-    метална амбалажа

 

15 01 05

-    композитна амбалажа

 

 

група  16 01 -  отпадна возила из различитих видова транспорта ( укључујући механизацију ) и отпаде настале демонтажом отпадних возила и од одржавања возила ( изузев 13, 14, 16 06 и 16 08 )

16 01 18

-    обојени метал

 

16 01 19

-    пластика

 

 

група  17 02 -  дрво, стакло и пластика 

17 02 03

-    пластика

 

 

група  17 04 -  метали ( укључујући и њихове легуре )

17 04 01

-    бакар, бронза, местинг

 

17 04 02

-    алуминијум

 

17 04 03

-    олово

 

17 04 04

-    цинк

 

17 04 05

-    гвожђе и челик

 

17 04 06

-    калај

 

17 04 07

-    мешани метал

 

17 04 11

-    каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

 

 

група  19 10 -  отпади од ситњења отпада који садржине метал

19 10 01

-    отпад од гвожђа и челика

 

19 10 02

-    отпад од обојених метала

 

 

група  19 12 -  отпади од механичког третмана отпада ( нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања ) који нису другачије специфицирани

19 12 02

-    метали који садрже гвожђе

 

19 12 03

-    обојени метали

 

 

група  20 01 -  одвојено сакупљене фракције ( изузев 15 01 )

20 01 01

-    папир и картон

 

20 01 39

-    пластика

 

20 01  40

-    метали

 

 
Активности које оператер Z.M.Ž  SCRAPE 2013.DOO из Осаонице,- 37240 Трстеник, предузима је допремање, мерење и складиштење отпада  у оквиру посебно уређеног простора,разврставање,паковање и по потреби сечење отпада,отпремање разврстаног  и упакованог отпада другим оператерима, на локацији на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстеник , потез ,,Краљевачка 171“ .

Рок за достављање мишљења и предлога је  05. 08. 2015. године, на e-mail: slavica.pavlovic@ trstenik.rs

Увид у поднети Захтев можете извршити у Општинској управи Општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, Трстеник, К.Милице бб, канцеларија 3, сваког радног дана  од 7 до 15 часова.
Још чланака...