37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 17 01 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Одсек за привреду и одрживи развој , на основу члана 63. став 2 Закона  о управљању отпадом  (,,Сл. Гласник РС“број 36/2009, 88/2010) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева  за издавање дозволе за - Oдлагање чврстог комуналног отпада на Градску депонију општине Трстеник - функционална целина за санитарно депоновање  чврстог комуналног отпада, ненасељени атар места Осаоница и Чаири, општина Трстеник'' - на кат.парц.број 1041/2 и 1042/2 К.О. Осаоница - потес ''Џамски поток'' и ''Јасичка коса'' и кат.парц.бр. 1568/28 и 1568/53 КО Чаири - потес ''Црвена бара'' у ненасељеном атару места Осаоница и Чаири - СО Трстеник неопасног отпада  од  оператера Јавно комунално стамбено предузеће ''КОМСТАН'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 4. - 37 240 Трстеник.
Надлежни орган обавештава јавност да је оператер  Јавно комунално стамбено предузеће ''КОМСТАН'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 4. - 37 240 Трстеник, регистрован код АПР  са матичним бројем  07154780, шифрам  делатности  3600, скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ,  на локацији Ј.К.С.П.,, КОМСТАН“, ТРСТЕНИК, ненасељени атар места Осаоница и Чаири, општина Трстеник, на на кат.парц.број 1041/2 и 1042/2 К.О. Осаоница - потес ''Џамски поток'' и ''Јасичка коса'' и кат.парц.бр. 1568/28 и 1568/53 КО Чаири - потес ''Црвена бара'' , поднео захтев за издавање дозволе за Oдлагање чврстог комуналног отпада, неопасног отпада, и то:  
 
Индексни бројеви отпадних материјала који се депонују
 
Група  20 01 -  одвојено сакупљање фракције ( изузев 15 01 )
 
20 01 01 - папир и картон
20 01 02 - стакло
20 01 08 - биоразградиви кухињски отпад из резторана
20 01 10 - одећа
20 01 11 - текстил
20 01 25 - јестива уља и масти
20 01 28 - боја, мастила, лепкови и смоле другачије од оних наведених у 20 01 27
20 01 30 - детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29
20 01 34 - батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
20 01 36 - одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
20 01 38 - дрво другачије од наведеног у 20 01 37
20 01 39 - пластика
20 01 40 - метали
20 01 41 - отпади од чишћења димњака
20 01 99 - остале фракције које нису другачије специфициране
 
Група  20 02 -  отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)
 
20 02 01 - биодеградабилни отпад
20 02 02 - земља и камен
20 02 03 - остали небиодеградабилни отпад
 
Група  20 03 -  остали комунални отпади
 
20 03 01 - мешани комунални отпад
20 03 02 - отпад са пијаце
20 03 03 - остаци од чишћења улица
20 03 04 - муљеви из септичких јама
20 03 06 - отпад од чишћења канализације
20 03 07 - кабасти отпад
20 03 99 - комунални отпади који нису другачије специфицирани
 
Активности које оператер ЈКСП ,,КОМСТАН“ Трстеник предузима  су  пријем и процена количине комуналног отпада на градску санитарну депонију, истовар комуналног отпада,одлагање комуналног отпада  на тело депоније, горе наведеног отпада на локацији  кат.парц.број 1041/2 и 1042/2 К.О. Осаоница - потес ''Џамски поток'' и ''Јасичка коса'' и кат.парц.бр. 1568/28 и 1568/53 КО Чаири - потес ''Црвена бара'' у ненасељеном атару места Осаоница и Чаири.Оперaтер обавља комуналну делатност  за кориснике градског и приградског насеља, домаћинстава, привреде и непривреде (вртићи, школе и друге јавне услуге).
Рок за достављање мишљења и предлога је  05. 03. 2014. године, на e-mail. slavica.pavlovic@ trstenik.rs 
Увид у поднети Захтев можете извршити у Општинској управи Општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, Трстеник, К.Милице бб, канцеларија 3, сваког радног дана  од 7 до 15 часова.

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...