37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 17 01 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
ОБАВЕШТЕЊЕ
Одсек за привреду и одрживи развој , на основу члана 63. став 2 Закона  о управљању отпадом (,,Сл. Гласник РС“ број 36/2009, 88/2010) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева  за издавање интегралне дозволе за – скупљање и транспорт неопасног отпада (комуналног, амбалажног и грађевинског) на територији општине Трстеник, од оператера Јавно комунално стамбено предузеће ''КОМСТАН'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 4. - 37 240 Трстеник.
Надлежни орган обавештава јавност да је оператер  Јавно комунално стамбено предузеће ''КОМСТАН'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 4. - 37 240 Трстеник, регистрован код АПР  са матичним бројем  07154780, шифрам  делатности  3600, скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Предмет  делатности скупљања и транспорта ЈКСП,,Комстан“ су следеће врсте неопасног отпада:
Група 15 01 – амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
 
15 01 01 – папирна и картонска амбалажа
15 01 02 – пластична амбалажа
15 01 03 – дрвена амбалажа
15 01 04 – метална амбалажа
15 01 05 – композитна амбалажа
15 01 06 – мешана амбалажа
15 01 07 – стаклена амбалажа
15 01 09 – текстилна амбалажа
Група 15 02 – апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа
15 02 03 – апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02
Група 17 01 – бетон, цигле, цреп и керамика
17 01 01 – бетон
17 01 02 – цигле
17 01 03 – цреп и керамика
Група 17 02 – дрво, стакло и пластика
17 02 01 – дрво
17 02 02 – стакло
17 02 03 – пластика
Група 17 05 – земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ
17 05 04 – земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
17 05 06 – ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05
17 05 08 – отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07
Група 17 08 – грађевински материјал на бази гипса
17 08 02 – грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01
Група 17 09 – остали отпади од грађења и рушења
17 09 04 – мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03
Група 20 01 – одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
20 01 01 – папир и картон
20 01 02 – стакло
20 01 08 – биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
20 01 10 – одећа
20 01 11 – текстил
20 01 25 – јестива уља и масти
20 01 28 – боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27
20 01 30 – детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29
20 01 34 – батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
20 01 38 – дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
20 01 39 – пластика
20 01 40 – метали
20 01 41 – отпади од чишћења димњака
20 01 99 – остале фракције које нису другачије специфициране
Група 20 02 – отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)
20 02 01 – биодеградабилни отпад
20 02 02 – земља и камен
20 02 03 – остали небиодеградабилни отпад
Група 20 03 – остали комунални отпади
20 03 01 – мешани комунални отпад
20 03 02 – отпад са пијаца
20 03 03 – остаци од чишћења улица
20 03 04 – муљеви из септичких јама
20 03 06 – отпад од чишћења канализације
20 03 07 – кабасти отпад
20 03 99 – комунални отпади који нису другачије специфицирани
Отпад који је предмет делатности одлагања ЈКСП „Комстан“ Трстеник на градску депонију је комунални отпад (отпад из домаћинства), 
Група 20 01 – одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
20 01 01 – папир и картон
20 01 02 – стакло
20 01 08 – биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
20 01 10 – одећа
20 01 11 – текстил
20 01 25 – јестива уља и масти
20 01 28 – боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27
20 01 30 – детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29
20 01 34 – батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
20 01 38 – дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
20 01 39 – пластика
20 01 40 – метали
20 01 41 – отпади од чишћења димњака
20 01 99 – остале фракције које нису другачије специфициране
Група 20 02 – отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)
20 02 01 – биодеградабилни отпад
20 02 02 – земља и камен
20 02 03 – остали небиодеградабилни отпад
Група 20 03 – остали комунални отпади
20 03 01 – мешани комунални отпад
20 03 02 – отпад са пијаца
20 03 03 – остаци од чишћења улица
20 03 04 – муљеви из септичких јама
20 03 06 – отпад од чишћења канализације
20 03 07 – кабасти отпад
20 03 99 – комунални отпади који нису другачије специфицирани
Активности које оператер ЈКСП,,КОМСТАН“ Трстеник предузима  су скупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Трстеник.
Рок за достављање мишљења и предлога је 05. 03. 2014. године, на e-mail: slavica.pavlovic@ trstenik.rs 
Увид у поднети Захтев можете извршити у Општинској управи Општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, Трстеник, К.Милице бб, канцеларија 3, сваког радног дана  од 7 до 15 часова.

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...