37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 16 08 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:


У складу са чл.137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон), а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстенк („Сл.лист општине Трстеник, бр. 1а/2014), Општинско веће општине Трстеник расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се спортска удружења са седиштем на територији општине Трстеник да поднесу предлоге  годишњих и посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2014.годину.

ОВЛАШЋЕНИ ПОДНОСИОЦИ ПРОГРАМА СУ:

1. Спортски савез Трстеник за свој програм, као носилац програма
2. Спортски савез Трстеник за програме својих чланова
3. Грански спортски савези (преко Спортског савеза Трстеник) за своје програме и програме својих чланова који се такмиче у најнижим ранговима такмичења (општинске лиге и др.)
4. Спортска и друга  удружења који нису чланови Спортског савеза Трстеник и друга удружења  

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Програми морају бити из области спорта утврђених чл.137. Закона о спорту и чл.2. Правилника о одобрењу и финасирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник, и то:

- годишњи програми према тачкама: 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14);

- посебни програми према тачкама: 5), 9), 10) и 11).

             Спортском, односно другом удружењу могу да се доделе средства из буџета Општине на основу поднетог предлога годишњег или посебног програма, под условом да испуњава опште  и посебне услове односно критеријуме.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ НОСИОЦА ПРОГРАМА:

 1. уписан у одговарајући регистар у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,
 3. има седиште и своју активност реализује на територији Општине,
 4. директно је одговоран за припрему и извођење програма,
 5. претходно је обављао  делатност најмање годину дана,
 6. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 7. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 8. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу.

КРЕТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ САДРЖАЈА ПРОГРАМА:


 1. да доприноси остваривању потреба и интереса грађана општине Трстеник у области спорта утврђеног законом,
 2. да је у складу са законом,
 3. да је од  интереса за  општину Трстеник,
 4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза,
 5. да је у складу са  критеријумима  из Правилника о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији Општине;
 6. да се реализује на територији општине Трстеник,
 7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Трстеник,
 8. да ће се реализовати у текућој години,
 9. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора,
 10. да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма
 11. да су директни трошкови реализације програма оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма;
 12. да додатни (индиректни) оправдани трошкови носиоца програма не прелазе 20% од директних оправданих трошкова реализације програма.

            -  При одобравању програма приоритет имају програми из тачке 1) и 6) члана 2. Закона о спорту и чл.2. Правилника о одобрењу и финасирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник;

            - Одабрани програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине Трстеник постигну намеравани резултати;

            - Одобрени програми се финансирају преношењем средстава на посебан наменски рачун;

            - Финансирање активности из програма може да обухвати само део зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова носиоца програма, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета Општине Трстеник за реализацију програма;

            - Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности оид временског периода за реализацију програма;

            - Предлози програма одобравају се у зависности од тога да ли је за програме потребно обезбедити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Општине Трстеник;

            - Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву;

            - Са подносиоцем одобреног програма Општина Трстеник закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове програму за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ

            Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

1. пропратно писмо,

2. образац предлога програма

Обрасци предлога програма су следећи:

- Образац 1 - Предлог годишњих програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник  у 2014. години (попуњавају сви подносиоци годишњих програма);

 - Образац 1/2 (саставни део Обрасца 1) односи се на параметре из Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији општине Трстеник (попуњавају спортска удружења);

- Образац 2 -  Предлог посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник  у 2014. години (попуњавају само подносиоци посебних програма).

Пратећа документација:

            1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са законом,

            2. копија уговора са банком,

            3. остале потврде у складу са захтевима обрасца програма.

            Обрасци Предлога програма морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.

            Обрасци Предлога програма могу  се преузети на званичном сајту Општине Трстеник www.trstenik.rs. као и у просторијама Спортског савеза Трстеник, ул. Радоја Крстића бб (Занатски центар), Трстеник.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
 
-  Овлашћени подносилац  предлога програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2014.годину, за свој и програме свих својих чланова (гранских савеза и спортских удружења), је Спортски савез Трстеник.

-  Сва спортска удружења која су чланови Спортског савеза Трстеник своје предлога програма подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца - Спортског савеза Трстеник.

- Спортска удружења која су учесници најнижих рангова такмичења (општинских лига) у спортским гранама у којима су формирани територијални грански савези (фудбалски, одбојкашки и стонотениски), своје предлоге програма подносе преко својих општинских гранских савеза.

-  Општински грански савези предлоге својих програма и предлоге програма својих чланова који су најнижих рангова такмичења (општинских лига) подносе искључиво преко овлашћеног подносиоца - Спортског савеза Трстеник.

 - Спортска и друга  удружења који нису чланови  Спортског савеза Трстеник  и друга удружења предлоге својих програма достављају лично или поштом.

Предлози програма се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ директно у Општинској управи општине Трстеник, канцеларија бр. 6,  или путем поште на адресу  Општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник, са напоменом "Предлог  годишњег програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Трстеник за 2014.годину" и  назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за доставу пријава  најкасније до 10.03.2014. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Комисија ће Одлуку о одобреним годишњим и посебним програмима  објавити на сајту Општине www.trstenik.rs. и просторијама Спортског савез Трстеник.

            Све додатне информације можете добити у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник, канцеларија бр. 13, лице за контакт  Слободан Старчевић тел. 037/714-333, моб. 062/204-688, и у просторијама Спортског савеза Трстеник, тел. 037/711-432.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Мирослав Алексић, дипл.ецц
 
Прилог:
Образац програма за изградњу word
Образац посебног програмаword
Образац годишњег програмаword