37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 21 10 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу Закона о удружењима («Службени гласник РС», број 51/09 и 99/11); Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења («Службени гласник РС» број 8/12) и Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину («Службени гласник РС» број 110/13)

 
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
о б ј а в љ у ј е
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ИЗ ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину («Службени гласник РС», број 110/13) у разделу 30-Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, функција 040-Породица и деца, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, опредељена су  средства намењена за подстицање програма-активности или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса из области заштите породице и деце и социјалне заштите.
У складу са одредбама Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09 и 99/11); Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења («Службени гласник РС» број 8/12) и чланом 9. став 3. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» бр. 101/11, 93/1,62/13 I 108/13 ) Одсек за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце у Сектору за економско-финансијске послове Министарства, у оквиру својих финансијских могућности, повремено и селeктивно одобрава средства у виду суфинансирања, подршке и једнократних помоћи организацијама и удружењима за програме и активности од јавног интереса из области заштите породице и деце и социјалне заштите и то првенствено организацијама/удружењима које су регистроване за обављање активности које имају за циљ:
  1. Организовање едукативних, културно-образовних и спортских активности и манифестација, које доприносе психо-физичком развоју деце, побољшању квалитета њиховог одрастања и социјализације, приоритетно оних намењених деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, деци без родитељског старања и деци из социјално угрожених породица;
  2. Унапређење материјалних и техничких услова рада организација и удружења из области заштите породице и деце и социјалне заштите које се баве проблемима насиља и злостављања у породици а женама и деци-жртвама породичног насиља пружају разне врсте услуга, заштите, подршке и стручне помоћи;
  3. Хуманитарне, културно-образовне и едукативне активности и програме у циљу заштите, подршке и помоћи особама са инвалидитетом, болесним и напуштеним лицима  из социјално угрожених породица и других маргинализованих група.

Преузмите комплетан документ (ПОЗИВ) као и образац за подношење захтева и предлога за финансирање програма и активности од јавног интереса из области заштите породице и деце и социјалне заштите word