Д
окументација потребна за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије:


  1. Доказ о броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, оверену изјаву два сведока дату пред  надлежним органом о броју чланова заједничког домаћинства);
  2. Фотокопију личне карте свих одраслих чланова домаћинства;
  3. Доказ о укупним месечним примањима за месец који претходи месецу подношења захтева (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца, за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање)
  4. Уверење надлежне службе за катастар непокретности у Трстенику и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
  5. Уверење пореске управе у Трстенику о поседовању имовине која подлеже опорезивању;
  6. Последњи рачун за електричну енергију.
  7. Доказ о закупу стана или други доказ да домаћинство подносиоца захтева борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице.

 
Документација потребна за обнову захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије:


  1. Доказ о укупним месечним примањима за месец који претходи месецу подношења захтева
  2. Последњи рачун за електричну енергију.Преузмите:

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца - зеук 1 word
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања - зеук 2 word
Образац word