37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 29 06 2017
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

pocetna1

Промените величину слова:

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Сл. гласник РС'' бр. 10/13) и члана 61. Статута општине Трстеник (Сл. лист општине Трстеник'' бр. 7/08, 10/08, 5/10 и 6/12) Општинско веће на седници одржаној 22. 2. 2013. године, донело је

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПРИВРЕДНИЦИМА И ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2013. години

Овим Програмом утврђују се намене и начин коришћења средстава за развој пољопривредне производње и предузетника , малих и средњих предузећа у 2013. години, на територији општине Трстеник.

Општина Трстеник ће своје активности у 2013. години усмерити ка испуњењу следећих циљева:

 • унапређење развоја пољопривреде, предузетништва, малих и средњих предузећа;
 • учествовање у планирању и реализацији стратешких докуманата и пројеката од значаја за развој општине;
 • пружање техничких и финансијских услуга у току реализације развојних пројеката;
 • учествовање у реализацији акционих планова који произилазе из Стратегије одрживог развоја општине Трстеник;
 • обезбеђење принципа одрживости у коришћењу постојећих природних ресурса.

А/ Развој примарне пољопривредне производње и прехрамбено - прерађивачке индустрије

Средства за развој примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа користиће физичка и правна лица за следеће намене:

 • осавремењавање пољопривредне производње (набавка пољопривредне механизације, различите опреме, система за наводњавање и сл.);
 • заснивање и развој воћарско-виноградарске производње;
 • развој сточарства и пчеларства;
 • набавка заштићених и контролисаних простора (пластеници, стакленици) и пратећа опрема;
 • повећање производних и складишних капацитета у производњи и преради примарних пољопривредних производа и у прехрамбено-прерађивачкој индустрији.

Б/ Развој и унапређење конкурентности предузетника, малих и средњих предузећа и привредних друштава

Средства која су опредељена за развој ове привредне групације се могу користити за следеће намене:

 • подизање нивоа техничко-технолошке опремљености;
 • повећање запослености;
 • повећање постојеће производње;
 • подстицање извоза;
 • проширење делатности самосталних услужних радњи;
 • подстицање развоја нових технологија и заштита животне средине

Одлуком о буџету Општине за подстицање развоја привредних субјеката и пољопривредника у 2013. години планирана су улагања у укупном износу од 34.400.000,00 динара. Део ових средстава у износу од 9.400.000,00 динара усмерен је на текуће редовне обавезе (исплата стрелаца и набавка противградних ракета, отплата створених обавеза по уговорима, израда пројеката из стратешких докумената, манифестације, сајмови, субвенције за подстицај запошљавања идр.).

Највећи део средстава у износу од 25.000.000,00 динара намењен је за развојне функције у овим областима. Та средства су предмет овог Програма за подстицај развоја у 2013. години и она ће бити доступна корисницима кроз четири основна модел а и то:

 1. ОТПЛАТА РЕДОВНЕ КАМАТЕ НА НАМЕНСКЕ КРЕДИТЕ;
 2. ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ;
 3. ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ;
 4. ОСТАЛЕ СПЕЦИФИЧНЕ НАМЕНЕ.

1. Отплата редовне камате на наменске кредите

За отплату редовне камате на кредите преко пословне банке Општина ће овим Програмом пласирати износ од 10.000.000,00 динара. Корисницима ће бити доступна средства за отплату камате на краткорочне и дугорочне кредите:

а) Редовна камата на краткорочне кредите ће се отплаћивати МСП, предузетницима као и РПГ, осим некомерцијалних, који средства кредита користе за финансирање репродукционог материјала, средстава за производњу, опреме и кредита узетих за исплату пољопривредних производа. Рок отплате би био шест месеци до годину дана, а кредити би се одобравали у појединачном износу до 120.000,00 динара.

б) Редовна камата на дугорочне кредите ће се отплаћивати МСП, предузетницима и РПГ, осим некомерцијалних, који средства кредита користе за намене: набавка основног стада, подизање вишегодишњих засада, , набавка опреме и машина (осим опреме за превоз путника и робе, рачунарске опреме и канцеларијског намештаја). Рок отплате би био до три године, а кредити би се одобравали у појединачном износу до 500.000,00 динара.

Општина ће преузимати отплату камата на кредите предузетницима и МСП из области производње, туризма, грађевинарства, здравствених услуга, занатства и осталих услуга. МСП и предузетници чија је основна регистрована делатност: трговина, такси услуге, услуге саобраћаја, превоз робе и путника, мењачнице, коцкарнице, финансијске и консултанске агенције, адвокатске канцеларије, угоститељске услуге, шпедитерске услуге, услуге превоза немају право на отплату камате на кредите из средстава буџета.. У пољопривредној производњи отплаћиваће се камате на кредите за набавку пластеника, заштитних мрежа, система за наводњавање, подизање вишегодишњих производних и матичних засада, као и за набавку механизације и друге потребе у примарној пољопривредној производњи и преради пољопривредних производа. Право на коришћење ових срдстава имају регистрована комерцијална газдинстава чије је седиште на територији општине Трстеник.

Корисници средстава по овом Програму остварују право на отплату камате на кредите које остваре код пословне банке. Корисници средстава сами врше обезбеђење кредита према условима банке, а поред главнице отплаћују и све трошкове и провизије за пуштање кредита у течај.

Општина ће расписивати конкурс за избор потенцијалних корисника средстава, а они ће кредит остваривати код пословне банке, зависно од њихових кредитних способности.

Посебним уговором између банке, корисника и Општине биће уређени међусобни односи. После закључења уговора банка ће уплатити одобрена средства добављачу по претходно добијеној профактури.

У року од 30 дана од дана пуштања кредита у течај, а свакако пре првог обрачуна камате, корисник је дужан да служби општине Трстеник документује утрошак средстава кредита.

Служба општине Трстеник ће по обрачуну банке и одлуци комисије вршити уплату само редовне камате и то на кредите чије је наменско трошење документовано.

Остваривање права на коришћење ове подстицајне мере не искључује право на коришћење других подстицајних средстава од стране Министарства пољопривреде.

2. Биљна производња

Један део расположивих средстава у износу од 7.000.000,00 динара распоређује се за подстицање унапређења биљне производње.

Програма биљне производње за 2013. годину ће бити реализован кроз заснивање партнерства која ће имати за циљ подизање нових производних површина и промоцију задругарства, а спровешће се у следећим областима производње:

 • партнерство у повећању површина за гајење јагода;
 • пилот пројекат задругарства у гајењу паприка.

У партнерству са Новом Слогом финансираће се подизање нових засада јагода на површини од 10 хектара. Према предрачунима за овакву инвестицију је потребно улагање од око 10.000.000,00 динара. Планирано партнерство би се засновало на тај начин што би Општина и Нова Слога уложили почетна средства од по 5.000.000,00 динара (набавка фриго садница, фолија, заливних система). Регистрована пољопривредна газдинства која би ушла у ово партнерство имала би обавезу да после остваривања права на субвенцију по Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и после реализованог откупа рода изврше повраћај средстава добијених од Општине и Н. Слоге. (У претходној години подстицаји за јагоде су озносили 700.000,00 динара по хектару).

Општина Трстеник планира да у партнерству са задругом Напредак из Стопање учествује у реализацији једног пилот пројекта за гајење паприке на површини од 10 хектара. Општина ће својим средствима у износу од 2.000.000,00 динара помоћи у набавци потребне количине минералних ђубрива и потребне опреме за производњу. Општина жели да стимулише набавку квалитетног семена хибрида паприке за постизање високих приноса и бољег квалитета производа. Задруга ће организовати своје задругаре и друге кооперанте, пратити производни циклус и гарантовати откуп производа. После реализације пројекта Задруга ће Општини вратити добијена средства, која ће бити на располагању за учешће у неком новом партнерству.

Посебна комисија ће заједно са партнерима у овом Програму приликом расписивања конкурса дефинисати ближе критеријуме за избор пољопривредних газдинстава која ће користити средства из оваг дела Програма.

Посебним споразумом би се уредили односи између партнера у овом делу Програма.

3. Развој сточарства

Део средстава у износу од 4.000.000,00 динара распоређују се за унапређење развоја сточарске производње.

Програм сточарства реализоваће се давањем субвенција за следеће намене:

 • субвенција за подстицај набавке расних приплодних грла;
 • субвенције за осемењавање крава.

Средства у износу од 2.500.000,00 динара намењена су за набавку (куповину) основног стада расних оваца, односно јагњади, као и за набавку расних крмача. Овим средствима би се исплатила набавка основног стада најповољнијем добављачу, кога ће предложити партнерска ветеринарска установа. Овако набављена грла расподелила би се узгајивачима који испуне конкурсне услове и које одабере надлежна комисија. Јагњад и крмаче би се узгајивачима додељивала бесплатно. Обавеза узгајивача је да у року од 2 године врати Општини исти број јагњади или крмача који је добио, а комисија ће одлучивати о избору следећег одгајивача који би та грла добио под истим условима и са истом обавезом. На овај начин ће се обезбедити трајни репродуктивни ланац без улагања нових средстава у наредним годинама. За успешно праћење и реализацију овог дела програма неопходна је партнерска сарадња ветеринарске стручне службе. Посебним уговором ће се уредити односи између Општине и узгајивача.

Остали део средстава, намењених сточарима, у износу од 1.500.000,00 динара намењен је за вештачко осемењавање крава до 2.000,00 динара по грлу. Поред посебне комисије за реализацију овог дела стараће се и партнерска ветеринарска стручна служба.

Ближи услови и критеријуми ће се дефинисати приликом објављивања конкурса за ове намене.

4. Остале намене

За остале намене по овом Програму на располагању је део средстава у износу од 4.000.000,00 динара. Ова средства ће бити усмерена за оне намена које нису груписане у оквиру претходна три модела, а за њих се покаже објективно интересивање.

Корисници ових средстава могу бити регистрована комерцијална газдинства која нису могла остварити право на коришћење средстава из претходних модела овог Програма, као и предузетници и власници МСП који започињу свој планирани бизнис.

Примарна пољопривредна производња: На све мере подстицаја за повраћај средстава за набавку опреме које даје Министарство Општина ће газдинству доделити додатна подстицајна средства у износу од 10% али не преко износа од 25.000,00 динара (субвенција за повраћај дела трошкова за набавку опреме за наводњавање, пластенике, ситну механизацију, заштитне мреже и фолије и друго, уз доказ да је остварена куповина.)

Стимулација за узимање у закуп необрађеног пољопривредног земљишта – парлога: Овим стимулативним средствима би се подстицало узимање упарложеног земљишта у закуп тако што би се закупцу додељивао 1 евро по ару за закупљено земљиште за прве три године трајања уговора о закупу.

Осигурање усева и плодова регистрованих пољопривредних газдинстава (не постоји ефикасна заштита од пожара, поплава, града, бујица, па треба развијати свест о потреби осигуравања. За осигурање вишегодишњих засада, повртарских и ратарских усева доделити највише до 10% од премије осигурања, али не преко износа од 25.000,00 дин). Ова мера ће се реализовати преко осигуравајуће компаније ,,Дунав осигурање'' са којом ће Општина закључити посебан уговор о регулисању међусобних односа. (Општина може овакав уговор закључити и са другом осигуравајућом компанијом.)

Увођење система квалитета , стицање сертификата (за увођење међународних стандарда за примарну пољопривредну производњу и прераду – GlobalGep, ISO, HCCP, organik..., за стицање географског порекла, брендирање, као и за стицање прописаних стандарда и сертификата у области предузетничких делетности).

Едукација (разне врсте обука и информисање о савременим токовима у производњи и мерама актуелне политике, квалитету земљишта).

За сваки од наведених облика расподеле средстава Општина ће током године отварати позивне конкурсе са ближим условома и критеријумима за коришћење.

У циљу контроле наменског коришћења ових средстава формираће се посебна комисија која би предлагала избор корисника и доносила све потребне предлоге за одлучивање.

Током једне календарске године корисници средстава по овом Програму могу добити средства само по једном основу.

Овај Програм ће се примењивати по добијању сагласности од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 06-11/2013-03

Председник Општинског већа

Председник општине

Т р с т е н и к

Мирослав Алексић, дипл. ецц

На основу Одлуке Општинског већа о усвајању Програма за коришћење средстава буџета општине Трстеник за давање подстицаја привредницима и пољопривредницима у 2013. години, број 06-11/3013-03 од 22. 2. 2013. године, Општинска управа општине Трстеник расписује

К О Н К У Р С

За остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја привредницима и пољопривредницима у 2013. години

I Општи услови

А) Овим конкурсом се утврђују услови и поступци за добијања подстицаја за развој и унапређење предузетника, малих и средњих предузећа (осим оних чија је основна регистрована делатност: трговина, такси услуге, услуге саобраћаја, превоз робе и путника, мењачнице, кладионице, финансијске и консултанске агенције, адвокатске канцеларије, угоститељске услиге, шпедитерске услуге, услуге превоза путника) и регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава чије је седиште на територији општине Трстеник у даљем тексту : корисници средстава.

Б) Корисници средстава путем овог конкурса остварују право на коришћење средстава за

Отплату камате на остварене наменске кредита код пословних банака

II Посебни услови

А) Корисници средстава путем овог Конкурса остварују право на отплату камате на кредите које остваре код пословне банке. Корисници средстава сами врше обезбеђење кредита према условима банке, а поред главнице отплаћују и све друге трошкове за пуштање и отплату кредита, као и остале трошкове који настају у вези са одобравањем кредита..

Б) Укупан износ средстава који ће овим Конкурсом бити доступан корисницима средстава за отплату камата пословним банкама, износи 10.000.000,00 динара.

В) Максимални износ појединачног кредита за који ће Општина преузети отплату камате може износити:

 • 500.000,00 динара са роком отплате до три године, са наменом: набавка основног стада, подизање вишегодишњих засада, набавка опреме и машина (осим опреме за превоз путника и робе, рачунарске опреме и канцеларијског намештаја) и
 • 120.000,00 динара са роком отплате до годину дана, са наменом: набавка репродукционог материјала, средстава за производњу и опреме.

Највећи износ каматне стопе, коју ће Општина отплаћивати, не може бити већи од 12% на годишњем нивоу за дугорочне кредите, односно 16% годишње за краткорочне кредите.

III Потребна документација за учешће на Конкурсу

Корисници средстава подносе пријаву за учешће на Конкурсу Општинској управи – Одсеку за привреду и одрживи развој која мора имати следеће прилоге:

1. Доказ о упису делатности у регистар РПГ и АПР;

2. Кратак елаборат са следећим садржајем:

 • Назив, адреса, матични број и статус подносиоца пријаве,
 • Назив програма, намену улагања, локацију,
 • Обезбеђење сировина и пласман производа ( ако је за тај програм потребно),
 • Број запослених радника и новозапослених радника (у тој производњи),
 • Опис програма производње илустрован количинама и асортиманом,
 • Површина за подизање вишегодишњег засада (најмање потребне површине и то : за воћарство и виноградарство 0,5 ха , за производњу воћних и лозних садница 0,5 ха , за јагодичасто воће 0,3 ха),
 • Површина за повртарску производњу (најмање потребне површине и то: за производњу на отвореном простору 0,5 ха , а у затвореном простору 0,04 ха),
 • У сточарској производњи је потребно поседовање одговарајућег објекта и пољопривредног земљишта за производњу ратарских култура за исхрану стоке и то:
 • ? У говедарству( за краве музаре) поседовање најмање 2 ха пољопривредног земљишта.
 • ? За тов јунади поседовање најмање 3 ха пољопривредног земљишта.
 • ? У овчарству и свињарству поседовање најмање 1,5 ха пољопривредног земљишта.
 • Остали подаци и информације који могу бити битни за одлучивање.

IV Рокови

Конкурс ће бити отворен до искоришћења средстава.

Пријаве се могу подносити по расписивању Конкурса, односно по његовом објављивању у листу ''Трибина'' и на сајту општине Трстеник.

Комисија ће одлучивати о приспелим пријавама најмање два пута месечно.

На одлуку Комисије се може изјавити жалба Општинском већу у року од 7 дана по добијању одлуке.

Пријаве се предају Одсеку за привреду и одрживи развој општинске управе, непосредно, или преко поште, са назнаком Конкурс за отплату камате.

Учесници на Конкурсу ће бити обавештени о резултатима Конкурса три дана по доношењу одлуке.

V Остали услови

Корисник средстава губи право на коришћење средстава ако се накнадном провером утврди да су подаци, који су били услов за доношење одлуке, били нетачни.

Једно исто лице на може користити средства по више основа. Корисник средстава из ранијих година може користити средства из овог Конкурса само под условима да је исплатио своје обавезе по већ добијеном кредиту.

Корисницима средстава банке не могу исплаћивати кредит у готовинском износу. После доношења одлуке о избору корисника средстава ти корисници средстава подносе захтев својој пословној банци са приложеном профактуром добављача, коју ће банка исплатити после закључивања уговора о одобравању кредита.

У року од 30 дана од дана пуштања кредита у течај, а свакако пре првог обрачуна камате, корисник је дужан да служби општине Трстеник документује утрошак средстава кредита.

У случају ненаменског коришћења средстава добијених путем кредита, кориснику ће бити обустављена даља отплата камате, а средства која су већ коришћена за отплату камате корисник ће морати да врати.

Опрему, средства и осталу имовину набављену из кредита корисник средстава мора осигурати код надлежне осигуравајуће организације.

Међусобни односи између општине Трстеник, корисника средстава и пословне банке ће се ближе уредити посебним уговором.

Образац пријаве за учешће на Конкурсу се може добити у Одсеку за привреду и одрживи развој општинске управе и у месним канцеларијама, а могу се преузети и са сајта општине Трстеник www.trstenik.rs. Све додатне информације се могу добити преко телефона 714-333.

Број: 320- 13/2013-07

Председник комисије

за имплементацију Програма

Драгиша Трошић
Преузмите документ: pdf

На основу одлуке Општинског већа о усвајању Програма за коришћење средстава буџета општине Трстеник за давање подстицаја привредницима и пољопривредницима у 2013. години бр.06-11/3013-03 ОД 22. 02. 2013. год. Општинска управа општине Трстеник расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2013. ГОДИНИ

Корисници путем овог конкурса остварују право на субвенције за набавку репродукционог материјала за подизање нових засада јагода

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

 • Регистровано комерцијално пољопривредно газдинство;
 • Могућност за аплицирање за остваривање права на субвенције код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 • Минимална површина од 30 ари са обавезним условима за наводњавање;
 • Обавезно осигурање новоподигнутог засада јагода;
 • Прихватање уговорних обавеза са ''Новом слогом'', носиоцем партнерства у пројекту;
 • Прихватање контроле стручне службе од момента садње до бербе

По Програму за развој биљне производње је предвиђено да ће партнери у овом пројекту: општина Трстеник и ''Нова слога'' обезбедити средства за набавку фриго живића – садница јагода, малч фолија и трака за наводњавање. Овај репродукциони материјал и опрема ће путем овог Конкурса бити расподељена корисницима, уз њихову обавезу да вредност добијених средстава врате кроз род јагода. Ближи односи ће се регулисати посебним уговором.

Образац за пријаву на конкурс може се добити у општини Трстеник Одсек за привреду и одрживи развој, као и у месним канцеларијама, а може се преузети и са сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Пријаве на конкурс се предају Општинској управи Одсеку за привреду и одрживи развој најкасније петнаест дана од објављивања Конкурса у листу ''Трибина'' и сајту општине Трстеник са назнаком: Конкурс за развој биљне производње - подизање засада јагода. Све потребне информације се могу добити преко телефона 714 333.

Комисија ће одлуку о избору пољопривредних произвођача доставити учесницима на Конкурсу у року од пет дана по доношењу. Жалба на одлуку Комисије се предаје Општинском већу у року од седам дана по добијању.

Број: 320- 13/2013-07

Председник комисије

за имплементацију Програма

Драгиша Трошић

Преузмите документ: pdf


На основу одлуке Општинског већа о усвајању Програма за коришћење средстава буџета општине Трстеник за давање подстицаја привредницима и пољопривредницима у 2013. години бр.06-11/3013-03 ОД 22. 02. 2013. год. Општинска управа општине Трстеник расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У 2013. ГОДИНИ

Корисници путем овог конкурса остварују право на субвенције за набавку (куповину ) основног стада расних оваца ( јагњади )

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

 • Регистровано комерцијално пољопривредно газдинство;
 • Да има најмање 1,50 ха обрадивог пољопривредног земљишта за производњу сточне хране;
 • Да има одговарајући објекат за смештај и чување оваца;
 • Да се у предходне 3 године бавило чувањем и одгојем оваца;
 • Обавезно осигурање новодобијених грла јагњади;
 • Прихватање здравствене контроле стручне ветеринарске станице.

По Програму одгајивач добија јагњад бесплатно уз обавезу да за 2 године Општини врати исти број јагњади са истом тежином коју је и добио. Образац за пријаву на конкурс може се добити у општини Трстеник Одсек за привреду и одрживи развој, као и у месним канцеларијама, а може се преузети и са сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Пријаве на конкурс се предају Општинској управи Одсеку за привреду и одрживи развој најкасније седам дана од објављивања Конкурса у листу ''Трибина'' и сајту општине Трстеник са назнаком: Конкурс за развој сточарства – набавка јагњади. Све потребне информације се могу добити преко телефона 714 333.

Комисија ће одлуку о избору одгајивача доставити учесницима на Конкурсу у року од пет дана по доношењу. Жалба на одлуку Комисије се предаје Општинском већу у року од седам дана по добијању.

Број: 320- 13/2013-07

Председник комисије

за имплементацију Програма

Драгиша Трошић

Преузмите документ: pdf


На основу Одлуке Општинског већа о усвајању Програма за коришћење средстава буџета општине Трстеник за давање подстицаја привредницима и пољопривредницима у 2013. години, број 06-11/3013-03 од 22.02. 2013.г. Општинска управа општине Трстеник расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ВЕТЕРИНАРСКИМ СТАНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА УЧЕШЋЕ У ПАРТНЕРСТВУ СА ОПШТИНОМ ТРСТЕНИК У ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У 2013. ГОДИНИ КРОЗ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА:

 • НАБАВКУ РАСНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ( ОВЦЕ И КРМАЧЕ) И
 • ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ КРАВА

Програмом је укупно планирано 4 000 000 динара. Новчана средства у износу од 2 500 000 динара су намењена за набавку (куповину) основног стада расних оваца (јагњади) и за набавку расних крмача. Овим средствима иплатила би се набавка најповољнијем добављачу кога ће предложити изабрана партнерска ветеринарска станица. Планирана новчана средства у износу од 1 500 000 динара за вештачко осемењавање крава реализоваће се такође преко изабране партнерске ветеринарске станице.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

1. Регистрована ветеринарска станица са седиштем на територији општин Трстеник

2. Да у опису своје делатности има :

 • спровођење мера здравствене заштите животиња од болести које угрожавају целу земљу
 • набавку и промет живих животиња
 • вештачко осемењавање крава

Пријаве са потребном документацијом предати општинској управи Одсеку за привреду и одрживи развој у року од седам дана од објављивања Конкурса у листу ''Трибина'' и сајту општине Трстеник, са назнаком Конкурс за ветеринарске станице. Све потребне информације се могу добити на телефон 714 333.

Број: 320- 13/2013-07

Председник комисије

за имплементацију Програма

Драгиша Трошић

Преузмите документ: pdf


ОБРАСЦИ: 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС pdfword
ЕЛАБОРАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ДОМАЂИНСТВАpdfword
ЕЛАБОРАТ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋАpdfword