37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 18 04 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2022

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Промените величину слова:
Текст огласа: pdf
Изјава: pdf

На основу члана 4., чл. 82. став 5., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3599/2023 од 26.04.2023.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“ бр. 14/22, 18/22, 1/23 и 10/23), Општинска управа општине Трстеник оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА


IОрган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5. 

II Радно место за које се прима:

1. СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ, 1 извршилац

Опис послова: организује и координира рад у оквиру скупштинских послова обавља сложене управне послове и задатке из делокруга рада службе; прати прописе из надлежности скупштине и стара се о благовременом, законитом и квалитетном обављању послова и задатака; пружа стручну помоћ запосленима у оквиру службе; учествује у припреми аката из надлежности из свог делокруга рада за потребе  Општинског већа и Скупштине општине; остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности; обавља  и друге послове по налогу  шефа Одсека и начелника Општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, три година радног искуства, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

III Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

У изборном поступку проверавају се стручне оспособљености, знања и вештине кандидата, и то:

  1. Стручне оспособљености за рад-увидом у податке из пријаве и приложене доказе и усмено путем разговора са кандидатима.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо провере.

  1. Оспособљеност и знање и вештине у области прописа из делокруга радног места и то: познавање Закона о запосленима у АП и ЈЛС, Закона о општем управном поступку, Закона о локалној самоуправи, Статут општине Трстеник, Правилник о раду Скупштине општине Трстеник, Правилник о раду Општинског већа општине Трстеник
Провера знања из наведених закона и прописа спровешће се усменом симулацијом.

  1. Вештина комуникације (усмено путем интервјуа са кандидатом, процена мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду, прихватање вредности органа).
Провера вештине комуникације врши се путем завршног разговора који Конкурсна комисија обавља са кандидатом.

Изборни поступак се спроводи у више делова. Кандидат се на почетку сваког дела обавештава о томе кад почиње наредни део изборног поступка путем достављених контаката (бројеви телефона или електронске адресе), које су навели у својим пријавама.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном облику провере оцењује се оценом „не задовољава“ (1) и не позива се на наредни облик провере.

Кандидат који буде оцењен оценом „не задовољава“ (1)  у једном облику провере, не позива се на наредни облик провере.

На листу за избор увршћују се највише три кандидата која су с најбољим резултатом испунила мерила прописана за избор.
ДОПУНСКА МЕРИЛА

Ако по основу постигнутих резултата два или више кандидата имају исти резултат рангирање се обавља према допунским мерилима.

Ако је више кандидата који имају једнак резултат, предност да буде увршћен на листу за избор у односу на друге једнако вредноване кандидате, има кандидат са бољим резултатом на усменој симулацији (прво допунско мерило), а ако ни после тога конкурсна комисија не одреди сва три кандидата, предност има онај кандидат с бољим резултатом у разговору са комисијом (друго допунско мерило).

IV Место рада:

Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник.

V Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено време. 

VI Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс, за радно место – скупштински послови и послови друштвених делатности“.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 -Марија Марковић, саветник на пословима УЉР

телефон: 037/714-638;

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  

VIII  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Политика“. 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

-да је учесник конкурса држављанин Републике Србије-Уверење о држављанству;

-да је пунолетан-Извод из матичне књиге рођених;

-да раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа-Потврда послодавца;

-да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци-Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења),

потребно је доставити и следеће:

-потписана пријава са биографијом;

-оверена фотокопија или очитана лична карта;

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

-изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега,

-важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији  

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.   Наведена изјава се налази у прилогу овог Јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, изборни поступак извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено обавештење на адресу или бројеве телефона које су навели у пријави.
 

НАПОМЕНА:

Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.

Овај оглас објављује се у дневним новинама и на порталу општине Трстеник www.trstenik.rs

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола. 

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 09.10.2023. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Часлав Поповић, дипл. правник

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray