37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 12 12 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња - насељено место Прњавор'', на делу кат.парц.бр. 423 КО Прњавор - потес ''Ћула'' у насељеном месту Прњавор - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта општина Трстеник, утврдио је решењем број 501-59/2019-06 од 02. 09. 2019.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња - који се састоји од мушки и женски тоалет, плато, водонепропусна септичка јама са прикључцима на комуналну и саобраћајну инфраструктуру'', на делу кат.парц.бр. 423 КО Прњавор - потес '' Ћула '' у насељеном месту Прњавор - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 03. 10. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' - КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју'', на делу кат.парц.бр. 784 КО Бучје - потес '' Присоје '' у Бучју - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, утврдио је решењем број 501-53/2019-06 од 04. 09. 2019.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' - КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју'', насељено место Бучје, општина Трстеник, монтирање опреме унутар ограђене локације, и то антенски систем на челичном решеткастом стубу висине 36 м. и кабинет батне станице са пратећом електро опремом, за покривање сервисом телефоније у опсезима GSM900/UMTS/LTE800, која се састоји од шест панел антена за тросекторски систем, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 784 КО Бучје - потес '' Присоје '' у Бучју - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 03. 10. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња,
насељено место Прњавор, општина Трстеник

Носилац пројекта Општина Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња, насељено место Прњавор, општина Трстеник, који се састоји од мушки и женски тоалет, плато, водонепропусна септичка јама са прикључцима на комуналну и саобраћајну инфраструктуру, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 423 К.О. Прњавор - потес "Ћула" у Прњавору - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-59/2019-06

Датум објављивања 15. 08. 2019. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 15.08. 2019.године до 27. 08. 2019.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 27. август 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ''
- КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју, насељено место Бучје,
општина Трстеник

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације '' Телеком Србија '' а.д. Београд, Таковска 2. - 11 000 Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) – Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' – КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју, насељено место Бучје, општина Трстеник, монтирање опреме унутар ограђене локације, и то антенски систем на челичном решеткастом стубу висине 36 м., и кабинет базне станице са пратећом електро опремом, за покривање сервисом телефоније у опсезима GSM900/UMTS/LTE800, која се састоји од шест панел антене за тросекторски систем, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 784 К.О. Бучје - потес "Присоје" у Бучју - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-53/2019-06

Датум објављивања 15. 08. 2019. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 15.08. 2019.године до 27. 08. 2019.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 27. август 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - машинска обрада метала у комплексу Привредног друштва - израда алата за израду гумених и пластичних делова, постављање машина за дување и бризгање пластике за сопствене потребе са прикључцима на комуналну инфраструктуру у комплексу

Носилац пројекта Привредно друштво за производњу заптивних елемената ''POLYSEAL'' д.о.о. Трстеник, улица Крсте Босанца бр. 17. - Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - машинска обрада метала у комплексу Привредног друштва - израда алата за израду гумених и пластичних делова, постављање машина за дување и бризгање пластике за сопствене потребе са прикључцима на комуналну инфраструктуру у комплексу, чија реализација се планира на кат.парц.број 4718 К.О. Трстеник - потес "Крсте Босанца" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-29/2019-06

Датум објављивања 30. 04. 2019.године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 30.04. 2019.године до 17. 05. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. мај 2019.године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику '', на кат.парц.бр. 4639 КО Трстеник - потес '' Бељици '' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Трговинске радње ''МИР'' Рајко Кулунџић, предузетник из Трстеника, утврдио је решењем број 501-75/2018-06 од 24. 01. 2019.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику '', на кат.парц.бр. 4639 КО Трстеник - потес '' Бељици '' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Датум објављивања 06. 02. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на кат.парц.бр. 2438/2 КО Трстеник - потес ''Радничка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Привредног друштва ''САНВИ'' д.о.о. Трстеник, ул. Шумадијска бб. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-74/2018-06 од 24. 01. 2019.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на кат.парц.бр. 2438/2 КО Трстеник - потес ''Радничка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Датум објављивања 06. 02. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру
у Трстенику

Носилац пројекта Трговинска радња '' МИР '' Рајко Кулунџић, предузетник из Трстеника, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 4639 К.О. Трстеник - потес "Бељици" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-75/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 28.12. 2018.године до 17. 01. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 28. 12. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. јануар 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски
простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику

Носилац пројекта Привредно друштво ''САНВИ'' д.о.о. Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 2438/2 К.О. Трстеник - потес "Радничка" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-74/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 28.12. 2018.године до 17. 01. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 28. 12. 2018.године
 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. јануар 2019.године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на делу кат.парц.бр. 3411 КО Трстеник - потес ''Краљевачка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Самостална трговинска радња на мало и велико ''СУНЦЕ'' Марјановић Ненад, предузетник из Осаонице, утврдио је решењем број 501-69/2018-06 од 11. 12. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на делу кат.парц.бр. 3411 КО Трстеник - потес ''Краљевачка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 21. 12. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи '', на кат.парц.бр. 2633/2 КО Стопања - потес '' Гај '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Милетић /Стеван/ Милоша из Стопање, утврдио је решењем број 501-70/2018-06 од 07. 12. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи '', на кат.парц.бр. 2633/2 КО Стопања - потес '' Гај '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 21. 12. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.
На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима
на комуналну инфраструктуру у Стопањи

Носилац пројекта Милетић / Стеван / Милош из Стопање, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи, чија реализација се планира на кат.парц.број 2633/2 К.О. Стопања - потес " Гај " у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-70/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 23.11. 2018.године до 04. 12. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 23. 11. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 04. децембар 2018.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима
на комуналну инфраструктуру у Трстенику

Носилац пројекта Самостална трговинска радња на мало и велико ''СУНЦЕ'' Марјановић Ненад, предузетник из Осаонице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 3411 К.О. Трстеник - потес "Краљевачка " у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-69/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 23.11. 2018.године до 04. 12. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 23. 11. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 04. децембар 2018.године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова (кисеоник, азот, ацетилен и феролајна) максималног капацитета пуне боце 18 м3 унутар локације складишта и третмана неопасног отпада у насељеном месту Трстеник - непосрено уз државни пут у насељеном месту IБ реда број 23. - улица Краљевачка'', на делу кат.парц.бр. 3249 КО Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев ЗТР ''ГИП-КОМ'' Роберт Симоновић, предузетник из Доње Црнишаве, насељено место Доња Црнишава, утврдио је решењем број 501-52/2018-06 од 26. 10. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова (кисеоник, азот, ацетилен и феролајна) максималног капацитета пуне боце 18 м3 унутар локације складишта и третмана неопасног отпада у насељеном месту Трстеник - непосрено уз државни пут у насељеном месту IБ реда број 23. - улица Краљевачка'', на делу кат.парц.бр. 3249 КО Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 19. 11. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

 

даје  следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ

О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња надстрешнице за складиштење техничких гасова ( кисеоник, азот, ацетилен и феролајн ),

чија реализација се планира на делу кат.парц.број  3249 КО Трстеник

- потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник

 

 

            Носилац пројекта ЗТР ''ГИП-КОМ'' Роберт Симоновић, предузетник из Доње Црнишаве, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова ( кисеоник, азот, ацетилен и феролајна ) капацитета пуне боце 18 м3 у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 3249 К.О. Трстеник - потес "Краљевачка 171" у Трстенику - СО Трстеник.

 

             Захтев заведен под бројем : 501-52/2018-06

 
Датум објављивања 10. 10. 2018.године 
 

            Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.10. 2018.године до 20. 10. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

 

       Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20. октобар 2018.године.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња постројења за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа у оквиру комплекса ПУТР '' ПИЛЕ '' у Трстенику'', општина Трстеник, на кат.парц.бр. 4587/3 КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику -   СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Миљојковић Љубише из Трстеника, у име ПУТР '' ПИЛЕ '' Трстеник, утврдио је решењем број 501-28/2018-06        од 18. 06. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња постројења за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа у оквиру комплекса ПУТР '' ПИЛЕ '' у Трстенику'', општина Трстеник, на кат.парц.бр. 4587/3 КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику - СО Трстеник. 

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
   
    Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
       
Датум објављивања 06. 07. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторних горива на станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'', насељено место Стопања, општина Трстеник'', изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес     ''Стопања 98'' насељено место Стопања - СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Грађевинског бироа ''AXIS'' д.о.о. Нови Сад, у име носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије ''НИС'' а.д. Блок Промет из Новог Сада, утврдио је решењем број 501-23/2018-06 од 17. 05. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторних горива на станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'', насељено место Стопања, општина Трстеник'', изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес ''Стопања 98'' насељено место Стопања - СО Трстеник. 

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
   
    Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
       
Датум објављивања 06. 07. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ
О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња индустријског објекта - кланица са наменом објекат за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа - у оквиру комплекса ПУТР ''ПИЛЕ'' у Трстенику, чија реализација се планира на к.п.бр. 4587/3
КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику - СО Трстеник


    Носилац пројекта Миљковић Љубиша из Трстеника, у име ПУТР ''ПИЛЕ'' Трстеник,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња индустријског објекта - кланица са наменом објекат за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа - у оквиру комплекса ПУТР ''ПИЛЕ'' у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 4587/3 К.О. Трстеник - потес "Карађорђева 15" у Трстенику - СО Трстеник.

             Захтев заведен под бројем : 501-28/2018-06

             ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА: 29. 05. 2018. год.


    Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 29.05. 2018.године до 08. 06. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

    Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 08. јуни 2018.године.


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније  ''Стари Трстеник - KЅ 012'', насељени атар места Стари Трстеник'', на делу кат.парц.бр. 1880/3 КО Стари Трстеник - потес '' На брду '' насељени атар места Стари Трстеник - СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Предузећа '' Телеком Србија '' а.д. Београд, Таковска 2. - 11 000 Београд, утврдио је решењем број 501-18/2018-10 од 25. 04. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта -                         ''Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније ''Стари Трстеник-KЅ 012'', насељени атар места Стари Трстеник, на делу кат.парц.бр. 1880/3 КО Стари Трстеник - потес ''На брду'' насељени атар места Стари Трстеник - СО Трстеник.

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''Стари Трстеник - KS 012'' насељени атар места Стари Трстеник коју је израдио Институт Ватрогас - лабораторија Нови Сад, Булевар војводе Степе 66,  број 2812/17-50 L MK од 05.01. 2018.године.
       
Датум објављивања 10. 05. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове
општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторног горива на Станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'' насељено место Стопања,  
       изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања
- општина Трстеник

Грађевински биро ''АХIS'' д.о.о. Нови Сад, поднео је у име носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије ''НИС" а.д. Блок Промет из Новог Сада, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторног горива на Станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'' насељено место Стопања, изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес ''Стопања 98'' насељено место Стопања - општина Трстеник.

    Захтев заведен под бројем : 501-23/2018-06 

    Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 27. 04. 2018. до    11.05. 2018.год. сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату,   и достави своје мишљење у назначеном року.

    Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 11. мај 2018.године.

Датум објављивања 27. 04. 2018.године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : ''Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''KG3340 01 KS Доњи Рибник - ненастањени атар места Оџаци'', на делу кат.парц.бр. 3892/3 КО Оџаци - потес ''Чукара'' ненасељени атар места Оџаци - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Предузећа за трговину и услуге ''Кодар Инжењеринг'' д.о.о. у име носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-55/2017-06 од 13. 12. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''KG3340 01 KS Доњи Рибник - ненастањени атар места Оџаци'', на делу кат.парц.бр. 3892/3 КО Оџаци - потес ''Чукара'' ненасељени атар места Оџаци - СО Трстеник.
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније 'KG3340 01 KS Доњи Рибник'', који је израдила Лабораторија ''W line'' из Београда, број ЕМ-2017-404/SO.

Датум објављивања 26. 12. 2017.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат.парц.број 2722/2 КО Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.


Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕНОР" д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-44/2017-06 од 24. 08. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 2722/2 К.О. Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.

Датум објављивања 19. 08. 2017.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.