37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 18 04 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2022

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Почетна страна
Промените величину слова:

Представници локалне самоуправе обишли су насељено место Камењача, где су асфалтиране две деонице пута укупне дужине 260 метара.

Вредност радова износи близу 1,6 милиона динара, а средства су обезбеђена из буџета општине Трстеник кроз програм Асфалтирање некатегорисаних путева, за шта је општина определила 30 милиона динара.

1_m 2_m
Промените величину слова:

Завршени су радови у улици Аце Стојановића Кокана. Реконструисана је цела улица дужине 341 метар, а уједно је одрађен и део канализационе мреже, a укупна вредност ових радова износи 6,6 милиона динара.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:

У току су завршни радови на реконструкцији улице Партизанских курира у Пејовцу.

Радови су обухватали реконструкцију улице у дужини од 121 метар и замену дела канализационе мреже у дужини од 75 метара, а укупна вредност радова износи 2 600 000 динара.

Такође, реконструисан је и паркинг простор у улици Ж. Трифуновића, чија је вредност 1 600 000 динара.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:

Дводневну посету Општини Трстеник директор Музеја жртава геноцида Дејан Ристић и кустос Бојан Арбутина завршили су састанком са замеником председнице општине Трстеник Дејаном Раковцем, чланoм опшинтског већа Иваном Нешићем и Данилом Вуковићем, директором Народног универзитета.

На састанку се разговарало о досадашњој доброј сарадњи, али такође и о даљим заједничким плановима  у области културе и образовања.

1_m 2_m
Промените величину слова:
ig_autosedista1024_1122

На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и на основу Програма коришћења средстава за финансирање послова безбедности саобраћаја на територији општине Трстеник за 2022. годину, Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја општине Трстеник дана 09.11.2022. године, расписују


ЈАВНИ ПОЗИВ
за едукацију родитеља о правилној употреби дечијих ауто-седишта (Позив се односи на родитеље деце рођене у периоду
од 01.01.2022. до 31.03.2022. при чему ће за свако дете бити обезбеђено бесплатно ауто-седиште)

1.

Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја позивају родитеље деце рођене у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. да присуствују едукацији/обуци правилне употребе дечијих ауто-седишта и бустера, која ће бити организована 24.11.2022. године у 14:00 часова, у амфитеатру Академије струковних студија Шумадија (Виша техничка машинска школа), а након које ће потпуно бесплатно добити хомологована дечија ауто-седишта носивости од 6 до 36 килограма.

2.

Критеријуми за доделу аутоседишта су да оба родитеља имају пребивалиште на територији општине Трстеник и да је дете рођено у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022.

3.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

1. Попуњен пријавни формулар (преузима се на писарници),

2. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи из матичне књиге рођених за сву децу уколико су у питању близанци, тројке...,

3. Доказ о пребивалишту оба родитеља на територији општине Трстеник (фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте или потврде о пребивалишту)

4. Пријаве за доделу ауто-седишта за децу по овом јавном позиву подносе се Савету за безбедност саобраћаја општине Трстеник, непосредно на писарници Општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице 5, радним данима од 07:00 – 15:00.

Рок за подношење пријава је 23.11.2022. године (среда) до 15:00.

5. Уредним ће се сматрати онај захтев који је поднет на прописаном обрасцу, уз који је достављена тражена документација и који је потписан од стране подносиоца. Неблаговремени захтеви и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.

За више информација о додели бесплатних ауто-седишта контакт особе су Дачић Владимир, већник за инфраструктуру, комуналне делатности и безбедност у саобраћају, број телефона: 064/8719674, као и Бранимир Милосављевић, председник Савета за безбедност саобраћаја, број телефона: 065/9993746.


Општински већник задужен за инфраструктуру,
комуналне делатности и безбедност у саобраћају

Јавни позив - потписан pdf
Формулар - pdf
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-22/2022-04
14.10.2022. године


На основу члана 4., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18, 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16, 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1733/2022 од 28.02.2022. године а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, бр. 020-1/2022-03 од 28.09.2022. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
 

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5. 

II Радно место за које се прима приправник:

1. Послови процене утицаја пројеката на животну средину - 1 извршилац-приправник.

Опис послова: Обавља послове заштите и унапређења животне средине у складу са Законом о заштити животне средине, Закона о заштити природе, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке у животној средини, Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, Закона о управљању отпадом, Законом о хемикалијама и Законом о биоцидним производима; издаје дозволе за сакупљање и транспорт интерног и неопасног отпада на територији општине, као и дозвола за привремено складиштење, третман и одлагање интерног и неопасног отпада на локацији произвођача и друге акте у складу са одредбама Закона о управљању отпадом; спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за постројења и активности која могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину и материјална добра; обезбеђује контролу и праћење стања животне средине, анализу стања, праћење примене норматива и стандарда квалитета животне средине и предлагање одговарајућих мера; формира и води локални регистар извора загађивача; доставља податке из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и прати спровођење пројеката који се суфинансирају из буџетских средстава; организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана; обавља и друге послове у складу са одредбама посебних закона који су поверени јединицама локалне самоуправе из области заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области екологије и медицинских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст.1. и 2. Закона и познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Опширније...

Промените величину слова:


Untitled-1


ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ


Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021). 

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

 

Срдачан поздрав, 

Одсек за комуникацију и информисање

Републички завод за статистику

Милана Ракића 5, Београд

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray