37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 05 2022
Ћирилица
Одсeк за инспекцијске послове

Шеф Одсека је Братислав Антић дип.грађ.инж.


Одсек за инспекцијске послове обавља:


  • контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката,
  • израду решења о рушењу и уклањању објеката за објекте који немају грађевинску дозволу,
  • израду нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката,
  • надзор над применом прописа у обласи комуналне делатности,
  • надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине: заштита од буке, заштита ваздуха, заштита од нејонизујућег зрачења, заштита природе, процена утицаја на животну средину и управљања отпадом,
  • надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају,
  • припрема планове инспекцијског надзора,
  • сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора,
  • израђује нацрте аката из надлежности Одсека за потребе органа општине,
  • обавља и друге послове у складу са законом и актима органа општине