37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
            На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11), члана 35.  Закона о прекршајима («Сл. гласник РС», бр. 101/05, 116/08 и 111/09 ), члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Tрстеник («Сл. лист општине Трстеник» бр.7/08, 10/08, 5/10,6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана .........................., донела је
О  Д   Л  У  К  У
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се комуналне деланости и начин организовања њиховог обављања на територији општине Трстеник, као и надзор на њиховим вршењем.
Општина обезбеђује услове за обављање комуналних делатности, тако што изграђене комуналне објекте, који служе за пружање комуналних услуга, предаје на коришћење, управљање и одржавање лицу коме је поверено обављање комуналне делатности.
Поверавање обављања комуналних делатности врши се основањем јавног предузећа или уговором.
 
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу овe Одлуке су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на подручју општине.
Члан 3.
За подручје општине Трстеник одређују се комуналне делатности:
1) снабдевање водом за пиће;
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3) производња и дистрибуција топлотне енергије;
4) управљање комуналним отпадом
5) градски и приградски превоз путника;
6) управљање гробљима и погребне услуге;
7) управљање јавним паркиралиштима;
8) обезбеђење јавног осветљења
9) управљање пијацама;
10)одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;
12) одржавање јавних зелених површина;
13) димничарска делатност;
14)  делатност зоохигијене;
1. Снабдевање водом за пиће
                                                               
Члан  4.
Снабдевање водом за пиће  је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент (водомер). 
Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава: 
• прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности; 
• тачност у погледу рокова испоруке; 
• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга; 
• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга. 
 2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Члан 5.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман  отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. 
3. Производња и дистрибуција топлотне енергије 
Члан 6.
 Призводња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања. 
4. Управљање комуналним отпадом
Члан 7.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, без третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затвараање депоније, као и  селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
5. Градски и приградски превоз путника
Члан 8.
Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника на територији општине унутар насељеног места или између два или више насељених места, аутобусима и такси превозом као и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима као саобраћајним објектима који се кориисте у тим врстама превоза.
6. Управљање гробљима и погребне услуге
Члан 9.
Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља 
(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља, спомен обележја као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума.
7. Управљање јавним паркиралиштима
Члан 10.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и укљањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.
8. Обезбеђење  јавног осветљења
 
Члан 11.
Одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
9. Управљање пијацама
 
Члан 12.
 
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање, и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. 
10.Одржавање улица и путева 
Члан 13.
Одржавање улица и путева у граду и другим насељима је извођење радова којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл. 
11. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
Члан 14.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада  са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
12. Одржавање јавних зелених површина
Члан 15.
Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
13. Димничарске услуге
Члан 17.
Димничарске услуге су чишћење и контрола димноводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.
14. Делатност зоохигијене
Члан 18.
Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса имачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до обејката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката, спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.
Услови и начин пружања комуналних услуга
Члан 19.
Услови и начин пружања комуналних услуга, права и обавезе корисника комуналних производа и услуга, обим и квалитет комуналних  услуга и начин вршења надзора, уређују се појединачним одлукама, у складу са важећим прописима који регулишу ту делатност.
Члан 20.
Kомуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат.
Поверавање обављања комуналних делатности 
оснивањем јавног предузећа
Члан 21.
За обављање комуналних делатности из члана 3. ове Одлуке основана су јавна предузећа, осим за комуналну делатност градски и приградски превоз путника и делатност зоохигијене.
Поверавање обављања комуналних делатности за које није 
основано јавно предузеће
Члан 22.
Под поверавањем обављања комуналних делатности подразумева се временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналних делатности или појединих послова из оквира комуналних делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе.
Oбављање комуналних делатности за које није основано јавно предузеће поверава се на основу одлуке скупштине општине  о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности градски и приградски превоз путника, примењују се одредбе закона којим се уређују концесије. 
На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши из буџета општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
 
Члан 23.
Поверавање комуналне делатности врши се на време до 5 година.
Доношење Одлуке о поверавању
Члан 24.
Јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности спороводи се сходно применом одредби Закона којим се уређују јавне набавке.
На основу резултата конкурса Општинско веће доноси Одлуку о избору најбољег понуђача са којим председник општине као председник Општинског већа закључује Уговор о поверавању комуналне делатности. 
Члан 25.
За обављање комуналних делатности на подручју насељених места у сеоским месним заједницама, које служе задовољењу потреба становништва тог подручја (одржавање сеоских водовода, гробаља, јавних чесми, чишћење смећа са јавних површина и водотока и сл.), стара се Месна заједница, уколико њихово обављање није поверено јавним комуналним предузећима, привредном друштву, предузетнику или другом лицу као вршиоцу комуналне делатности. 
Заједничко обављање комуналних делатности
 
Члан 26.
Општина Трстеник може са другим јединицима локалне самоуправе споразумом уредити заједничко обављање комуналних делатности.
Обавезе вршиоца комуналне делатности
Члан 27.
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона и општинским одлукама,
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима,
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности,
4) развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
5) да подноси годишњи извештај Општинском већу, најкасније до 31.12. текуће године, а ако то Општинско веће захтева и више пута, а основана јавна предузећа Скупштини општине.
Члан 28.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга и надлежни орган Општинске управе општине Трстеник.
Члан 29.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности је дужан да одмах о томе обавести надлежни орган Општинске управе општине Трстеник и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
Члан 30.
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Општинска управа општине Трстеник дужна је да:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета ( установе из области здравства, школе и вртић, производна правна лица и грађани),
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.
Обавезе корисника комуналне услуге
Члан 31.
Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:
1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина,
2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.
Обустава комуналне услуге
Члан 32.
Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају када корисник:
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења,
2) користи услугу противно прописима,
3) неосновано омета друге кориснике услуга,
4) не плати комуналну услугу у утврђеном року,
5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију), о чему је корисник благовремено обавештен.
Кориснику комуналних услуга ускратиће се комунална услуга ако не плаћа накнаду за коришћење исте три месеца узастопно.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из претходног става овог члана и да му остави  примерени рок за испуњење обавезе.
Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге кориснику.
Члан 33.
Уколико дође до штрајка запослених код вршиоца комуналне делатности, рад на пружању комуналних производа и услуга не може се прекидати (послови сахрањивања, испорука топлотне енергије, воде, пражњење контејнера – одвлачење комуналног отпада и сл.).
Право приступа уређајима и инфраструктури
Члан 34.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.
Средства за обављање и развој комуналних делатности 
и цене комуналних услуга
Члан 35.
Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из прихода од продаје комуналних производа и услуга и на други начин у складу са законом.
Члан 36.
Цене комуналних услуга се одређују на основу начела и елемената утврђених у Закону, уз сагласност Општинског већа.
Општинско веће је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним Законом о комуналним делатностима и овом одлуком.
Члан 37.
Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.
Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.
Члан 38.
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.
На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 3. став 1. тачка 1-13 ове Одлуке, осим  превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје Општинско веће. 
Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.
Општинско веће по добијању захтева за промену цена комуналних услуга  објављује захтев  са образложењем на огласној табли општине, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Иницијативу  за промену цена комуналних услуга, осим вршиоца комуналне делатности, може покренути и Општинско веће.
Субвеционисање корисника комуналних услуга
Члан 39.
    Општинско веће може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.
Општинско веће је дужно да достави списак тих корисника комуналних услуга вршиоцу комуналне делатности, као и да надокнади субвенционирани део цене вршиоцу комуналне делатности, односно да одлуком и уговором о поверавању регулише питање надокнаде субвенционираних износа.
 
Заснивање уговорног односа о пружању комуналне делатности
Члан 40.
Уколико вршилац комуналне делатности не закључи појединачне уговоре са корисницима комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге, када настаје обавеза  корисника да плаћа накнаду за пружену услугу.
Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге, и када се она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.
Овом одлуком прописана су општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне  делатности и корисника комуналних услуга и непосредно се примењују на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга, као општи услови пословања.
Надзор
Члан 41.
   Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши општина преко својих органа, а инспекцијиски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше надлежни општински инспектори 
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Казнене одредбе
Члан  42.
Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:
1) као вршилац комуналне делатности не организује или престане да организује комуналну делатност на начин предвиђен чланом 30. ове Одлуке,
 За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.
Члан 43.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1) не достави Министарству податке из члана 8. ст. 1. и 2. Закона о комуналној делатности, 
2) користи комуналну услугу на начин супротан члану 34. ове Одлуке,
3) одбија да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури;
4) као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о планираном или непланираном прекиду обављања комуналне делатности;
5) као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне  услуге из разлога који нису наведени у члану 35. ове Одлуке;
6) као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције на изграђеној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка интервенције, како је то предвиђено чланом 37. став 2 ове Одлуке;
7) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних података;
8) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима;
9) одлаже отпаке на местима која нису одређена за ту намену;
10) спаљује отпатке изван за то одређеног постројења;
11) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне депоније;
12) не одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније;
13) одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима;
14) одлаже отпатке и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
15) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 
Члан 44.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 34. ове Одлуке,
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури ( чл. 37. став 1. ове Одлуке),
3) не уклони ствари и друге предмете са јавних површина ако су они ту остављени противно прописима;
4) одлаже отпатке на местима која нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпатке изван за то одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније;
8) одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечије игралишта;
12) уништава зелене површине;
13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.
Члан 45.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 34. ове Одлуке,
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури ( чл. 37. став 1. ове Одлуке).
3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима,
4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
6) не одлаже комунални отпад  у за то одређене комуналне контејнере,
7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне   
    депоније,
8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно  
    прописима,
9) одлаже отпад и отпадни материјал у водотоке и на обале водотока,
10)баца гореће предмете у комуналне контејнере,
11)уништава ограде, клупе и дечја игралишта,
12)уништава зелене површине,
13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеуза и предузимања мера за отклањање недостатака,
Прелазне и завршне одредбе
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Трстеник».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број:
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                    Милић Павловић
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:
У процесу усклађивања националног законодавства у области комуналне делатности да прописима ЕУ 2011.године је донет нови Закон о комуналним делатностима. Он је донет са циљем стварања услова за управљање комуналним делатностима и за њихово обављање на начин који ће омогућити: ефикасност, квалитет и рационалност обављања комуналних услуга; конкуренцију вршилаца комуналне делатности и увођење приватног сектора као пружаоца комуналних услуга; заштиту права корисника комуналних производа и услуга као и заштиту јавног интереса; обезбеђење стабилног финансирања комуналних делатности; постепеност у достизању економске цене комуналних призвода и услуга по принципу „корисник плаћа“; остваривање принципа солидарности, тј, обезбеђење права на комунални производ и услуге и оним категоријама становништва које нису у стању да финансијски прате усклађивање цена у комуналном сектору са економским параметрима и др. 
Овим Законом јединицама локалне самоуправе у надлежност је између осталог пренето уређивање услова обављања комуналних делатности, права и обавеза корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга као и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.
У општини Трстеник је обављање појединачних комуналних делатности из члана 2. предложене Одлуке о комуналним делатностима уређено већим бројем одлука о обављању сваке комуналне делатности посебно. 
Поред ових појединачних, секторских одлука о вршењу појединачних комуналних делатности, у складу са Законом, неопходно је донети и предложену Одлуку о комуналној делатности, као „кровну“ одлуку која би на један општи начин регулисала обављање комуналних делатности на територији општине Трстеник.
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ

Преузмите документ у ПДФ формату: pdf