37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Општинска управа
Одсек за привреду и одрживи развој
Број: 40-80 /15-07
Дана: 04.02.2015
Т р с т е н и кНа основу чл.58 Статута општине Трстеник ( Сл.лист општине Трстеник, број  7/08,10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Одлуке о буџету општине Трстеник за 2015 годину         ( Сл.лист општине Трстеник, број  4/14) и члана 9. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва ( Сл.лист општине Трстеник, број 1a/2014), председник општине Трстеник је дана 04.02.2015. године,  расписао  


Ј А В Н И   К О Н К У Р С З А
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАСИРАЊЕ/СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2015 ГОДИНУ 

 
1. Критеријуми које удружење-предлагач програма/пројекта треба да испуни
 
На конкурсу могу да учествују удружења која:
 • Регистрована су у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09) , која су регистрована на територији општине Трстеник;
 • пројекат реализују на територији општине Трстеник или ван територије општине Трстеник, а при том представљају општину Трстеник;
 • директно су одговорна за припрему и извођење програма;
 • доставила су годишњи извештај за предходну годину у складу са уговором о реализацији програма/пројекта, уколико су била носилац програма / пројекта предходне године.

2. Износ средстава планиран за финасирање програма /пројеката по овом јавном конкурсу
 
Износ средстава планираних за финасирање, односно суфинасирање пројеката удружења грађана по овом конкурсу дефинисан је Одлуком о буџету општине Трстеник за 2015 годину  и он износи 2.600.000 ( два милиона и шесто хиљада динара). Средства буџета опредељена су за:
 • 1.500.000 динара за финасирање  хуманитарних организација;
 • 300.000 динара за финасирање организација етничких заједница;
 • 800.000 динара за финасирање осталих удружења грађана. 

3. Намена средстава
 
Средства се по овом конкурсу се додељују удружењима за финасирање/суфинасирање  редовних активности удружења и пројеката од јавног интереса. Под програмима од јавног интереса у смислу овог Конкурса сматрају се области:
социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите,
заштите лица са инвалидитетом,
друштвене бриге о деци,
заштита избеглица и интерно расељених лица са Косова и Метохије,
помоћи старима,
заштита здравља грађана, животне средине и заштита животиња,
заштите и промовисања људских права,
неформално  образовање, науке, културе,информисање,
програми за младе,
туризам, заштита потрошача.
 
Општина Трстеник неће финасирати:
 • Пројекте са комерцијалним ефектима;
 • Пројекте и програме који су претходних година већ били финансирани из општинског  буџета, а нису реализовани или нису достављени завршни извештаји Општини Трстеник о наменском трошењу средстава;
 • Инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање  пословног простора;
 • Пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности;
 • Програме чије су програмске  активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.
 • Програме који се у 2015. години финансирају по неком другом основу из буџетских средстава општине Трстеник 

4. Рок реализације програма/пројекта
 
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати у текућој буџетској години, најкасније до 31.децембра 2015.године.

5. Обавезна конкурсна документација коју треба доставити
 
Предлагач програма/пројекта је обавезан да достави следећу документацију:
 
 1. Попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта;
 2. Попуњен и оверен образац буџета програма/пројекта;
 3. Фотокопију Решења  о упису  удружења у регистар ( Решење из АПР-а);
 4. Фотокопију картона депонованих потписа.

Конкурсна документација се може преузети са  званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

6. Начин пријављивања на Конкурс
 
Оверени и одштампани образац предлога пројекта  и образац буџета у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком:
''Пријава на конкурс за финасирање / суфинансирање програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног дружтва из буџета општине Трстеник за 2015.годину“ – не отварати.
 
Пријаве са називом и адресом подносиоца пријаве доставити поштом на адресу: 
Општина Трстеник – Служба за локални економски развој,  ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, или лично на писарници  у згради Општине Трстеник ( шалтер бр.4 у Услужном центру).

Рок за подношење пријава на конкурс је 20. фебруар 2015. године.
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
 
Једно удружење може учествовати са највише два предлога програма/пројекта у току једне буџетске године.
 
За додатне информације можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана у периоду од 10-14 часова лично у канцеларији број 37  или на телефон:037 714 317.
 
7. Одлучивање о додели средстава удружењима
 
Пријаве ће се размотрити и о њима ће се одлучивати по критеријумима и по поступку дефинисаном у Правилнику о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва.
 
Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Трстеник за 2015 годину размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити Предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава. На основу овог предлога председник ће донети Решење о избору програма/пројеката који ће се финасирати из буџета за текућу годину.

Коначна листа удружења која су остварила право на финасирање/суфинасирање програма/пројеката биће објављена на званичној интернет страници општине Трстеник.

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од 3 дана од њеног објављивања. Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања, право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројекта за доделу бесповратних средстава.

 
          Председник  општине Трстеник   
      -------------------------------------------    
      Мирослав Алексић, дипл. економиста

 
Преузмите:


Јавни позив: pdf

Образац предлога пројекта: word

Образац буџета:  word