37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Република Србија
Општина Трстеник
Општинска управа
Одсек за привреду и одрживи развој
Трстеник

Одсек за привреду и одрживи развој , на основу члана 63. став 2 Закона  о управљању отпадом  (,,Сл. Гласник РС“број 36/2009, 88/2010) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева  за издавање дозволе за – Складиштење неопасног отпада  - на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстени, потез ,,Краљевачка 171“од  оператера Z.M.Ž SCRAPE 2013.DOO из Осаонице, - 37 240 Трстеник.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер  Z.M.Ž  SCRAPE 2013 .DOO из Осаонице,- 37 240 Трстеник, регистрован код АПР  са матичним бројем  20927879, шифрам  делатности  3811, скупљањеотпада који није опасан,  на локацији кат. парц. број 3250 и деловима кат. парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстеник потез Краљевачка 171, поднео захтев за издавање дозволе за Складиштење неопасног отпада, и то: 

Индексни бројеви отпадних материјала који се складиште и механички третирају :

 

група  02 01 -  отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова

02 01 10

-    отпад од метала

 

02 01 04

-    отпадна пластика ( искључујући амбалажну )

 

 

група  12 01 -  отпад од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

12 01 01

-    стругање и обрада ферометала

 

12 01 03

-    стругање и обрада обојених метала

 

12 01 05

-    обрада пластике

 

 

група  15 01 -  амбалажа ( укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду )

15 01 01

-    папирна и картонска амбалажа

 

15 01 02

-    пластична амбалажа

 

15 01 03

-    дрвена амбалажа

 

15 01 04

-    метална амбалажа

 

15 01 05

-    композитна амбалажа

 

 

група  16 01 -  отпадна возила из различитих видова транспорта ( укључујући механизацију ) и отпаде настале демонтажом отпадних возила и од одржавања возила ( изузев 13, 14, 16 06 и 16 08 )

16 01 18

-    обојени метал

 

16 01 19

-    пластика

 

 

група  17 02 -  дрво, стакло и пластика 

17 02 03

-    пластика

 

 

група  17 04 -  метали ( укључујући и њихове легуре )

17 04 01

-    бакар, бронза, местинг

 

17 04 02

-    алуминијум

 

17 04 03

-    олово

 

17 04 04

-    цинк

 

17 04 05

-    гвожђе и челик

 

17 04 06

-    калај

 

17 04 07

-    мешани метал

 

17 04 11

-    каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

 

 

група  19 10 -  отпади од ситњења отпада који садржине метал

19 10 01

-    отпад од гвожђа и челика

 

19 10 02

-    отпад од обојених метала

 

 

група  19 12 -  отпади од механичког третмана отпада ( нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања ) који нису другачије специфицирани

19 12 02

-    метали који садрже гвожђе

 

19 12 03

-    обојени метали

 

 

група  20 01 -  одвојено сакупљене фракције ( изузев 15 01 )

20 01 01

-    папир и картон

 

20 01 39

-    пластика

 

20 01  40

-    метали

 

 
Активности које оператер Z.M.Ž  SCRAPE 2013.DOO из Осаонице,- 37240 Трстеник, предузима је допремање, мерење и складиштење отпада  у оквиру посебно уређеног простора,разврставање,паковање и по потреби сечење отпада,отпремање разврстаног  и упакованог отпада другим оператерима, на локацији на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц. бр. 3249 и 3248/2 све КО Трстеник , потез ,,Краљевачка 171“ .

Рок за достављање мишљења и предлога је  05. 08. 2015. године, на e-mail: slavica.pavlovic@ trstenik.rs

Увид у поднети Захтев можете извршити у Општинској управи Општине Трстеник, Одсеку за привреду и одрживи развој, Трстеник, К.Милице бб, канцеларија 3, сваког радног дана  од 7 до 15 часова.