37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
ОБЈАВЉЕНО:19.08.2015.г. (Сл.лист. општине Трстеник бр.4/2015)

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Трстеник» број 3/2009), председник општине Tрстеник је дана

 22. 07. 2015.године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ   ТРСТЕНИК
и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИI
- Предмет јавног надметања -


1.  Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Трстеник у следећим катастарским општинама:

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин)

30%

Период закупа

(год)

ГРАБОВАЦ

1

0,7990

12.683,16

3.040,15

3

ЛОЗНА

2

1,1776

     11.398,23

4.026,76

3

ЛОЗНА

3

1,0119

12.800,00

3.885,69

3

МАЛА ДРЕНОВА

4

4,2559

12.500,00

15.959,62

3

МЕДВЕЂА

5

1,0128

11.729,44

3.563,87

3

МЕДВЕЂА

6

6,7623

12.400,00

25.155,75

3

ОМАШНИЦА

7

0,7113

12.700,00

    2.710,05

3

ПОЉНА

8

3,8012

12.665,32

  14.443,02

3

ПОЉНА

9

0,2766

12.500,00

1.037,25

3

ПОЉНА

10

0,1523

12.300,00

561,98

3

ПОЉНА

11

1,9166

12.690,15

    7.296,58

3

ПОЉНА

12

1,1110

12.500,00

4.166,25

3

ПОЉНА

13

0,3161

12.689,81

1.203,37

3

ПОЉНА

14

1,6904

12.900,00

6.541,84

3

ПОЉНА

15

0,9343

     12.500,00

3.503,62

3

ПОЉНА

16

0,3715

12.700,00

1.415,41

3

ПОЉНА

17

5,4238

12.679,06

20.630,59

3

ПОЧЕКОВИНА

18

0,6405

13.154,72

2.527,68

3

ПОЧЕКОВИНА

19

0,6612

13.187,33

2.615,83

3

ПОЧЕКОВИНА

20

0,3033

13.200,00

1.201,06

3

ПОЧЕКОВИНА

21

1,4040

13.400,00

5.644,08

3

ПОЧЕКОВИНА

22

0,4112

13.200,00

1.628,35

3

ПОЧЕКОВИНА

23

0,2892

13.200,00

1.145,23

3

ПОЧЕКОВИНА

24

2,2514

13.400,00

9.050,62

3

ПОЧЕКОВИНА

25

0,2039

13.200,00

807,44

3

СТОПАЊА

26

0,5395

12.800,00

2.071,68

3

 

УКУПНО

38,4288

 

 

 


2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Службе за катастар непокретности Трстеник,у канцеларији бр. 4 сваког радног дана од  12 до 14 часова. Контакт особа Елизабета Ђорђевић, тел. 037 712-536.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:              

за КО Грабовац ,         дана 31.08.2015.г.од 15,30 часова

За КО Лозну,               дана 31.08.2015.г. од 16,30 часова

за КО Мала Дренова,  дана 01.09.2015.г.од 15,30 часова

за КО Пољна,              дана  01.09.2015.г.од 16,30 часова

за КО Медвеђа,           дана 02.09.2015.г. од 15,30 часова

за КО Омашница,       дана 03.09.2015.г. од 15,30 часова

за КО Стопања,           дана 03.09.2015.г. од 16,30 часова

за КО Почековина,     дана 03.09.2015.г.од  17,30 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-


1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом докуменатацијом:

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3 Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из тачке 2. овог одељака не морају да присуствују јавном надметању.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Буџета Општине Трстеник  број: 840-741522843-14, са позивом на број 97/80-103.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине

8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
                     

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –


·         формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)

·         доказ о уплати депозита

·         лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

·         потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Трстеник. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

·          Адреса: Општина Трстеник, улица и број:  К. Милице, бр.5, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


IV
 – Рок за подношење пријаве -


Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 09.09.2015.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске  управе Општине Трстеник до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање -


Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Трстеник, улица  К. Милице бр 5.канцеларија бр. 5. за све КО дана  10.09.2015.године са почетком у 12 часова.

VI
- Плаћање закупнине -Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
 

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе Општине Трстеник.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

·         уговор о јемству јемца ( правно лице ) или

·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
 
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
 
Ову одлуку објавити у Службеном листу Општине Трстеник ,  на огласној табли Општинске управе Трстеник , месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном листу општине Трстеник.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТРСТЕНИК

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


Број: 320 - 17/2015-02                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 29.07. 2015.године                                            МИРОСЛАВ  АЛЕКСИЋ, дип. економиста