37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 22 01 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:
БАЗА ПОДАТАКА ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПРЕМА ПОДАЦИМА АПР-a


База предузетници excl

База предузећа  excl
ПРЕГЛЕД ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПРЕМА ДЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ ПРЕТЕЖНО ОБАВЉАЈУ 
(према бази података АПР-а 2020)

Напомена: кликнути на линк за преузимање података!

ПРОИЗВОДЊА 494
УСЛУЖНО ЗАНАТСТВО 325
ТРГОВИНА 388
ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ 91
ПОЉОПРИВРЕДА 108
УГОСТИТЕЉСТВО 126
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ 2211. Водич за оснивање предузећа pdf               
2. Упитник за привредне субјекте word
3. ПРИВРЕДНИ САВЕТ pdf
4. ЗАПИСНИК СА ПЕТОГ састанка Привредног савета pdf

КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈСва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица – привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију куће, апартмана, собе и сеоско туристичко домаћинство, ради пружања услуга смештаја туристима на територији општине Трстеник.

Захтев се подноси Одсеку за привреду пољопривреду и одрживи развој општине Трстеник, Кнегиње Милице 5, као надлежном органу а преко Централног информационог система – портал Е–ТУРИСТА www.eturista.gov.rs

За приступ Централном информационом систему односно добијање корисничког налога за портал Е–ТУРИСТА потребно је обратити се надлежном органу општинске управе ради достављања следећих података:

1. ФИЗИЧКА ЛИЦА- очитана лична карта или фотокопија, e-mail адреса и контакт телефон

2. ПРАВНА ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИЦИ- извод из АПРа, e-mail адреса и контакт телефон

E-туриста-корисничко упутство, Упутство за категоризацију угоститељских објеката..., образац Изјаве за физичка лица и прописе од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

E-TУРИСТА – корисничко упутство-угоститељ

УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Образац – Изјава за ФИЗИЧКА ЛИЦА

Правни основ:

Закон о угоститељству (Сл.гласник РС 17/19)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (Сл.гл.РС бр.48/02 и 58/16)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности као и начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (Сл.гласник РС 13/20)

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ( Сл.гласник РС 83/16 и 30/17)

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству (Сл.гласник РС 41/10, 48/12 и др.правилник)

Одлука о висини боравишне таксе на територији општине Трстеник (Сл.лист општине Трстеник бр.1/20)

Уредба о условима и начину утврђивања висине износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству као и начин и рокови плаћања (Сл.гласник РС 47/19 И 51/19)


КАТЕГОРИСАНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ


НЕКАТЕГОРИСАНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ

Обавештење за власнике некатегорисаних угоститељских објеката за смештај


Прилог 1 - Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Пропратни акт за некатегорисани угоститељски објекат
ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Правне форме привредних друштава који се могу регистровати код Агенције за привредне регистре су:

 • друштво са ограниченом одговорношћу
 • ортачко друштво
 • акционарско друштво

Друштво са ограниченом одговорношћу-ДОО је привредно друштво које оснива једно или више физичких или правних лица-највише њих 50. Улог за оснивање друштва може бити новчани или неновчани. Новчани део капитала друштва на дан уплате износи најмање 500 еура у динарској противвредности од чега се најмање половина уплаћује на привремени рачун привредног друштва до  регистрације друштва а остатак у року од 2 године од дана регистрације.

Подносилац пријаве за оснивање може бити оснивач или лице којекоје је овлашћено од стране оснивача.

Трошкови оснивања:

 • накнада за регистрацију у износу од 4.000,00 дин. који се уплаћују на рачун Агенције за привредне регистре број 840-969627-83, позив на број 97 95 01
 • накнада за одредјивање матичног броја у износу од 1.750,00дин који се уплаћује на рачун Републичког завода  за статистику број рачуна 840-742221843-57, позив на број 97 80 103.

Уз регистрациону пријаву оснивања друштва  прилаже се:

 • оснивачки акт друштва,одлука или уговор са овереним потписима оснивача
 • потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача да је обезбедјена уплата
 • споразум оснивача о вредности неновчаног улога ако исти није садржан у оснивачком акту
 • оверен потпис заступника-ОП образац
 • доказ о извршеној уплати накнаде за оснивање
 • доказ о идентитету оснивача-фотокопија личне карте или пасоша
 • одлука о именовању заступника ако није одредјен у оснивачком акту

Документација се подноси Агенцији за привредне регистре у Београду, Бранкова 25 непосредно или препорученом поштом.

Одсек за привреду и одрживи развој пружа сву неопходну помоћ око попуњавања образаца-пријава за регистрацију и других докумената и даје неопходне информације у вези са могућностима регистрације привредних друштава и других облика организовања привредних субјеката

Поступак по добијању решења о регистрацији је исти као код предузетника.

 

ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ
 

Предузетник је физичко лице које је регистровано и које обавља неку делатност у виду занимања, било главног или споредног, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности.

КАКО СЕ ОБАВЉА РЕГИСТРАЦИЈА?

Почев од 01.01 2006 год. регистрацију предузетника је преузела Агенција за привредне регистре у Београду.Контакт са Агенцијом можете остварити преко Општинске канцеларије у Трстенику која се налази у згради општине,канцеларија 36 на спрату.Такодје ту можете добити, бесплатно, све усмене информације о процесу оснивања и помоћ при попуњавању образаца.

Уз пријаву за регистрацију прилаже се:

 • доказ о идентитету-фотокопија личне карте или пасоша које не морају бити оверене
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију у износу од 1000,00дин и 120,00дин за обрасце уколико сте их купили у овој канцеларији

За оснивање ортачке радње прилаже се и доказ о идентитету свих ортака.

Накнада се уплаћује на жиро рачун Агенције за привредне регистре број 840-969627-83, позив на број 97 86 04, сврха је накнада за упис у Регистар АПР а прималац је Агенција за привредне регистре

Делатности, за које се тражи сагласност надлежног органа као услов за регистрацију и решење о томе се прилаже, у оригиналу или овереној фотокопији, уз поднету пријаву за регистрацију, су следеће:

 • здравствене делатности (ординације, апотеке, лабораторије, рехабилитација и сл)
 • ветеринарске ординације
 • пољопривредне апотеке,
 • таxи превоз путника
 • промет оружја и муниције
 • делатности од општег интереса и комуналне делатности
 • послови заступања у осигурању
 • послови стечајног управника

По добијању решења од Агенције, у коме је наведен и идентификациони број-ПИБ , предузетник је дужан да направи печат, према називу фирме из решења Агенције о регистрацији, да отвори жиро рачун код пословне банке и да се јави у Филијалу пореске управе у Трстенику ради  подношења захтева за акртивирање ПИБ-а и информације о пореским обавезама које следе

За отварање текућег рачуна код пословне банке потребно је:

 • захтев за отварање рачуна
 • решење о регистрацији-копија
 • извод из Пореске управе-пореска евиденција
 • овера потписа лица овлашћених за заступање-ОП образац
 • картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога-формулар банке

Такодје је потребно јавити се Филијали пензијског,инвалидског и здравственог осигурања ради пријаве и уводјења у евиденцију осигураника.За то је потреебно.

 • Решење о регистрацији радње
 • Пријава на осигурање-образац М-1
 • Здравствена књижица

У општинској управи-канцеларија бр.36 која сарађује са АПР можете извршити све неопходне промене везане за рад радњи од стране предузетника који су већ регистровали радњеСЕРТИФИКАЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА
 

У циљу очувања и унапредјења свести код становништва, стари и традиционални занати се могу сертификовати код Министарства финансија и привреде Републике Србије.

Процес сертификације и означавања производа представља само допуну регистрације која већ постоји код АПР-а у смислу прецизирања начина на који се обавља ова делатност. Имаоци овог сертификата имају много могућности за коришћење бесповратних средстава и донација из буџета, пореске олакшице као и право на коришћење субвенционисаних кредита у износу од 2 милиона дин. код Фонда за развој РС.

Поступак сертификације покреће се подношењем захтева, који нема прописану форму, уз који се прилаже доказ да је предузетник или други привредни субјект регистрован код надлежног органа као и доказ о уплати административне таксе. Услов за отпочињање процеса сертификације је да је привредни субјект у том тренутку активан и да тражи сертификацију заната који је одредјен Правилником о одредјивању послова који се сматрају старим и уметничким занатом или пословима домаће радиности.Као доказ се прилаже решење о регистрацији код АПР-а.Потом се приступа провери на терену испуњености услова за обављање послова на лицу места.То подразумева непосредан увид у начин израде производа како би се на несумњив начин утврдило да се производ израдјује у складу са правилима струке и од стране предузетника лично или од стране запослених.

Поред званично издатог акта у форми сертификата, Министарство издаје и свечану форму сертификата, као посебан вид подстицаја, подршке и значаја који се придаје очувању старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Преузмите документ "Информација о начину сертификовања..." овде pdf

Више о поступку сертификације као и о потребној документацији потражите на сајту Министарства финансија и привреде (http://www.mfp.gov.rs/pages/issue.php?id=8355)


  

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

Све  негативне тенденције економске кризе на макро нивоу погодиле су и нашу земљу, па самим тим и општину Трстеник. Приватизација друштвених предузећа у нашој општини је успешно обављена у Новој Слоги, али она представља велики проблем за наш највећи колектив, Прву Петолетку, па чак можемo рећи и извесну претњу за њену даљу егзистенцију.

a1
Развојем "Прве Петолетке" и Трстеник је 
доживео буран развој и препород

Унапређење рада МСПП, у условима пада упослености привредних капацитета, намеће се као реална могућност. Предвиђа се да она постану најефикаснији сегмент привреде. Њихова динамичност и флексибилност могу бити шанса за преузимање далеко веће одговорности за укупан привредни развој наше општине. У исто време ту је реална шанса за преузимање радника који у транзицији остану без посла, као и за оно најзначајније, а то је запошљавање младих и остварење раста зарада.

Индустријска производња у Првој Петолетки је дуго година била водећа привредна грана и покретач развоја свега онога што Трстеник данас има, као позитивно наслеђе у осталим областима. Приоретизација МСПП не подразумева да се у будућности више  не рачуна на петолеткину делатност. Напротив, постојећи технички и кадровски капацитети концентрисани у Петолетки представљају драгоцено наслеђе. Али њој предстоји неопходно реструктуирање, уз већу и прилагођенију улогу државе, јер без тога саме мере на локалном нивоу неће донети очекована побољшања. Предефинисање њене организације логично је могуће у оквире појединих програма који морају бити јасно заокружени профитни центри.

 

Акумулирана знања представљају потенцијал који се може искористити за развој великог броја МСПП у свим облицима које препознаје и Стратегија одрживог развоја наше општине. У постојећим капацитетима Петолетке има места и за развој ''бизнис инкубатора'', и за ''технолошке паркове'', и за формирање нових МСПП, потпуно самосталних, али и као најбољих будућих коопераната у било ком партнерском облику.

Каменорезац
Попина је чувена по изради 
млинарског камења

Дакле, прилагодљивост условима тржишне економије, препоручује облик организовања који имају МСПП за носиоце привредног развоја у наредном периоду. Овакве организације ће у будућности бити осниване и у другим секторима привређивања, као што је пољопривредна производња, посебно прерада пољопривредних производа, затим у сектору туризма и услуга.

Укупан број привредних субјеката у зони МСПП је свакодневно променљива величина. Према подацима из Агенције за привредне регистре, на територији наше општине егзистира око 1.500 привредних субјеката, који се могу по делатностима разврстати на следеће групације: Реализација идеје да се локација ''ЗА-МО'' претвори у пословну зону, такође непостредно доприноси развоју МСПП. Без обзира како ће по врстама  делатности бити организована ова пословна зона, она ће у сваком случају афирмисати развој МСПП у области производње, прераде или услуга.

ПРОИЗВОДЊА

327

УСЛУЖНО ЗАНАТСТВО

303

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

134

ТРГОВИНА

481

ПРЕВОЗ

101

ПОЉОПРИВРЕДА

111

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ

126

 


 

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
 

a2

Полазећи од чињенице да  на нивоу Републике Србије пољопривредна производња представља реално највећу извозну шансу и грана која чини преко 20% бруто националног доходка, Стратегија развоја општине Трстеник пољопривредну производњу, као и прераду пољопривредних производа препознаје као један од најзначајнијих приоритета.

Највећи ресурс општине Трстеник  је  Морава и плодна ораница  око ње. Општина Трстеник поседује изванредне природне, климатске  и  еколошке услове  за развој  пољопривреде. Пољопривредна производња  је поред машинске индустрије, доминантна привредна грана у општини Трстеник, којом се бави преко 35% становништва, и која обезбеђује значајан део дохотка. Пољопривредна површина од  28.256 ха представља  63,1% укупног расположивог земљишта.

Но, ситуација у читавом руралном амбијенту Србије данас је забрињавајућа.  У сеоском подручју општине Трстеник данас, на жалост, нема ни људског, ни финансијског, ни интелектуалног капацитета. Ограничене су могућности запошљавања, а старењем и смањењем броја становника отежава се ангажовање радне снаге.

Међутим, не можемо се помирити са оваквом констатацијом. Приоритетна обавеза јесте промена оваквог амбијента, а за тако нешто постоје реалне могућности. Природни потенцијали наше општине, традиционална знања, уз технолошка унапређења, могу значајно поправити ситуацију у овој области.

У примарној пољопривредној производњи приоритети наше општине јесу унапређење калемарске, повртарске и воћарске  производње, са акцентом на производњу здраве природне хране. Потенцијали су огромни, јер се о нашој средини произведе:

 • 15.000.000 комада лозних калемова од чега са сертификованим садним материјалом око 1.500.000 комада, и стандардним материјалом око 13.500.000 комада. Доминантна количина се односи на винске сорте и то око 10.500.00 комада, а око 4.500.000 комада чине стоне сорте.
 • 6.000.000 комада воћних садница свих континенталних врста и сорти, од чега сертификовани садни материјал чини 550.000 комада, а стандардни око 5.450.000 комада.

Потенцијали за производњу лозних калемова су далеко већи. Уколико би се обезбедило тржиште за сигуран пласман ова производња би се повећала на преко 30.000.000 комада садница. Поред тога у нашој средини се производе и саднице боровнице, рибизле, огрозда, ружа, украсног зимзеленог и листопадног дрвећа и шибља.

Ово подручје карактерише повртарска производња и то пластеничка производња и производња на отвореном  где се годишње произведе око:

 • 100.000 тона поврћа, од чега 18.000 т парадајза, 12.000 т паприке, 260 т шаргарепе у пластеницима и 12.000 т на отвореном простору, 890 т корнишона, 800 т карфиола, 750 т целера, 12.000 т лука сребрњака, 13.000 т црог лука, 3.000.000 комада зелене салате у пластеничким условима, као и све друге врсте поврћа.

Заступљена је и виноградарско - воћарска производња и произведе се:

 • 14.620 тона грожђа, 937 тона јабука, 3 960 тона шљива, 150 тона јагода, 1000 тона малина, 2500 тона купина и друге воћне врсте.

poljopriovreda_2

Код ратарских култура произведе   се:

 • 55.100 тона кукуруза и 13.732 тоне пшенице. Ратарска производња није комерцијална и производи се за сопствене потребе.

Сточни фонд је значајно смањен, због услова производње, али у брдовитом делу општине постоје велике могућности за развој сточарства.

Апсорпциона способност пољопривредне производње за запошљавање је велика. Велика шанса примарној пољопривредној производњи отворена је приватизацијом ''Нове Слоге'' која је 16. августа 2008.г. приватизована од стране компаније ,,Фриком",  у власништву Агрокора. Бави се складиштењем  и прерадом пољопривредних производа. У свом саставу поседује вински подрум  са дестилеријом и пунионицом пића, сушару, хладњачу са тунелом за брзо замрзавање , фабрику  зачина , чајева и зрнастих производа. Фабрика воде ,, Мивела" се налази  у саставу  ,,Нове Слоге".

poljopriovreda_1

Очекује се да ће неколико хиљада пољопривредних произвођача своју производњу везати за ово предузеће.

Значајни прерадни капацитет  у општини је ,,Фудекс"/Натура  план који врши прераду воћа и поврћа. Прерадни капацитет је извозно орјентисан. Печурке откупљује ,,Екофуд". ,,Етерика" је предузеће које производи и пакује етерична уља. Погон има  HACCP сертификат. Интересантан прерадни капацитет је хладњача ,,Темпо" која ради првенствено за своје потребе, али откупљује воће и поврће и од других произвођача. Сем наведеног, у општини постоје хладњаче мањег и средњег капацитета, вински подруми, млинови, пољопривредне апотеке, а не треба заборавити и бројне кафане који су значајни откупљивачи стоке.

Подизање технолошке прераде пољопривредних производа на виши ниво јесте посебан приоритет  Стратегије из више разлога. Један од њих видимо у чињеници да се највећи део зараде налази у преради и паковању производа. Ми желимо да тај укупан профит остане нашим произвођачима. Други разлог за приоретизацију прераде налазимо у отварању  могућности за оснивање великог броја породичних радионица  пакерица, сушара, винарија... Ето, дакле простора за стварање нових МСПП које ће у овом сектору у будућности доћи до пуног изражаја.


 
ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК
 

21. меридијанОпштина Трстеник се налази у централној Србији. Кроз град и општину пролази 21. меридијан, линија која нас симболички спаја са светом у простору и времену и поручује да смо географски, историјски и културни део Европе. Близина коридора 10, Копаоника и Врњачке Бање, као и туристичко-спортског аеродрома на периферији града; и Западна Морава, чине туристичко-географски положај трстеничке општине врло повољним.
ljubostinja_m1Трстеник и околина су вековима били на граници царстава и на важним комуникацијама, што је оставило бројне трагове у духовној и материјалној култури. О томе да је још неолитски ратар насељавао ове просторе сведоче локалитети Благотинveluce_m1 и Страгари. О значају Римљана за овај крај најбоље говоре хектари земље под виновом лозом. Средњевековни град Грабовац, у народу прозван Јеринин град, сведочи о стратешком значају пута који је водио долином Западне Мораве. Али свакако најзначајнији објекти културне баштине и највеће туристичке вредности краја су манастири Љубостиња и Велуће, које посети на десетина хиљада туриста годишње, како организовано тако и у сопственој режији.
Сам град Трстеник, некада варош занатлија и трговаца, прераста у модерну урбану средину, негујући дух предака који су оставили богато културно наслеђе.
МораваМорава и њени мостови су заштитни знак Трстеника и Трстеничана. Моравски амбијент воле излетници, спортисти, рекреативци, стари и млади, али ипак највећи заљубљеници у Мораву су риболовци и кајакаши. Морава је и место одржавања бројних манифестација, од забавних, спортских до културних. Моравски пејзажи и мостови су вечита инспирација уметницима. На обали Мораве, поред градске плаже, смештен је спортско-рекреативни центар са базеном, теренима за фудбал, тенис, кошарку, одбојку на песку, и спортском халом која прима око 2000 посетилаца. Аеродром ТрстеникТуристичко спортски аеродром и Аеро клуб ''Трстеник'' организују панорамске летове са разгледањем града и околине.
Ловни РезерватЗа љубитеље природе и активног одмора у трстеничкој општини постоје маркиране планинарске стазе на Гледићким планинама (922 м) и Гочу (992 м), укупне дужине преко 100 км. За љубитеље лагане рекреативне шетње и бициклизма препоручујемо Стазу заната и Стазу културе, које ће Вам осим окрепљења тела приуштити и културни доживљај. За оне који уживају у лову, у селу Дубље постоји уређен ловни резерват.
Ројал Трстенички крај је познат по добром вину и ракији, и наравно по добром залогају. Туристима су на располагању две винарије: у самом граду и у селу Бучје. Чувено је прасеће печење, а најбоље је кажу путници намерници у селу Стопања. Последњих година све је више заинтересованих за одмор на селу или оних који ће за викенд побећи од градске гужве. Природне лепоте краја, традиционални занати, добра кухиња и гостољубиви домаћини чине да се овдашњи боравци дуго памте и препричавају. Све је више оних који се препознају у сеоском туризму. Томе у прилог говори изградња етно насеља у Брезовици. Интересантно је да Трстеничани негују култ вашара: само у граду их има четири у току једне године.
Наша највећа вредност је топао, отворен и ведар дух наших људи. Гостопримство на сваком кораку. Није случајно што је познати глумац одабрао баш ово тле и ове људе за ликове омиљене и најгледаније домаће серије. Код нас има места за све: било да сте љубитељ природе и реке, културе и традиције, спорта и рекреације или доброг вина и хране.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Западна МораваОпштина Трстеник се простире у западном делу крушевачке котлине којом протиче Западна Морава и на падинама Гледичких планина и Гоча. Надморска висина се креће од 160 до 992 метара. Гледичке планине се сматрају најлепшим шумадијским планинама, најпре због бројних природних лепота: клисурастих долина планинских речица и потока, бројних извора, раскошног биљног света. Називају их још и митским планинама, јер чувају трагове од најстаријих времена, од неолита, преко седам средњевековних градова саграђених на римским утврђењима, манастира до данашњих дана. Пејзаж
Планински део територије општине захвата јужне огранке Гледичких планина (Самар 922 м) и крајње североисточне обронке Гоча (Мали врх 992 м), који се узајамно сучељавају чинећи трстеничку сутеску. На изласку из ове сутеске, на десној тераси Западне Мораве, развио се град Трстеник.
Клима је умерено-континентална, док у вишим пределима, изнад 800 м има одлике субпланинске са свежијим летима и снежнијим зимама. Најтоплији месец је јул, са средњом месечном температуром 21о Ц, док је најхладнији јануар са –1о Ц. Снежни покривач се у просеку задржава 20 дана.
ПотокТрстеник је град на води. Западна Морава протиче кроз трстеничку општину у дужини од двадесетак  километара.  Бројни меандри и аде и бујна вегетација чине пејзаж атрактивним и представљају рај за риболовце. У Морави су настањени у вечем броју скобаљ, клен и мрена, нешто мање сом и вретенар, док од ретких врста има шарана, деверике и буцова. При ушћима притока као масовне врсте појављују се кркуша и поточна мрена, док у планинским речицама има поточне пастрмке, која је симбол чисточе воде.
Моравски амбијент прија излетницима, спортистима, рекреативцима. Морава је место одржавања бројних манифестација, од забавних, спортских до културних. Моравски пејзажи и мостови су вечита инспирација уметницима.
Минерална вода Велућки кисељак (’’Мивела’’), кажу стручњаци, задовољава најстрожије светске стандарде. На Светској Шипуракизложби у Њујорку, проглашена је за једну од најбољих вода на свету. Благог укуса и мириса, изузетно богата магнезијумом и са оптималним односом минерала, највише прија после физичких активности. Зато је и омиљена код професионалних спортиста. 
Пејзажом планинских коса Гоча и Гледичких планина доминирају шуме букве, храста, јавора, јасена. Ливаде и пашњаци су богати лековитим биљем, чије сакупљање је једна од интересантних активности у оквиру  сеоског туризма. Туристи радо сакупљају и печурке и плодове дивљег воћа.

 
КУЛТУРНО ИСОТРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
 

Трстеник и околина су вековима били на граници царстава и на важним комуникацијама, што је оставило бројне трагове у духовној и материјалној култури. О томе да је још неолитски ратар насељавао ове просторе сведоче локалитети Благотин и Страгари. О значају Римљана за овај крај најбоље говоре хектари земље под виновом лозом. Средњевековни град Грабовац, у народу прозван Јеринин град, сведочи о стратешком значају пута који је водио долином Западне Мораве. Али свакако најзначајнији објекти културне баштине и највеће туристичке вредности краја су манастири Љубостиња и Велуће, које посети на десетина хиљада туриста годишње, како организовано тако и у сопственој режији. 

Катића кућаТрстеник је саграђен на десној тераси Западне Мораве на тзв. Савиним ливадама од 1832. до 1838. године, по налогу кнеза Милоша Обреновића, остављајући првобитном насељу два километра западно назив Стара Чаршија.

Архитектонско-урбанистичке целине у Трстенику својом складношћу, величином, техничким решењима, спољашњим и унутрашњим изгледом привлаче пажњу не само посетилаца, већ и бројних стручњака из ове области. Поседују елементе знаменитости и реткости, па су законом заштићене.

Трстеник шездесетих година прошлог векаСтаро језгро града налази се у ужем центру данашњег Трстеника. Најстарија очувана зграда је кућа угледног трговца Петра Катића из 1875. године.

Градом доминира црква Св. Тројице са звоником из 1900. године, саграђена у неоморавском стилу као прва у Србији. По акустичности испред ње је само опленачка црква.

У репрезентативне архитектонске објекте убраја се и зграда некадашње основне школе Свети Сава из 1873. године. Налази се непосредно поред цркве, на чијем је имању изграђена. Пројектовао је аустријски инжењер Франц Винтер, који је од 1872. по налогу владе радио на регулационом плану Врњачке Бање и Трстеника. Обновљена је после пожара и данас се у њој налазе пословне и просторије намењене култури.

Зграда општинеЗграда Скупштине Општине датира из 1935. године. Саграђена је на месту некадашњег Начелства. Са црквом и старом школом, општинска зграда заузима централно место у граду.

Значајан део старог језгра чине улица Цара Душана са некадашњим хотелом Јадран из 1923. године и улица Др Милуновића.

Некада варош занатлија и трговаца, данас Трстеник прераста у модерну урбану средину, негујући дух предака који су оставили богато културно наслеђе.


 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 

Традицију гајења винове лозе у ове крајеве донели су Римљани у трећем веку. Села Богдање, Велика Дренова, Милутовац, Пољна, Риљац, Бучје, на обронцима Гледићких планина и Гоча, су од давнина виноградарска подручја. Крајем осамдесетих и током деведесетих година овај крај је водио у светској производњи лозних лакемова. Обележавање Светог Трифуна (14. фебруара), заштитника винара и виноградара у Трстенику је већ постала традиција. У празничном расположењу и обиљу квалитетног вина, говори се винска здравица и винска поезија, и бира се краљ вина.
Организатор је Удружење винара и виноградара ''Свети Трифун'' из Риљца и књижевни клуб ''Моравски токови''.
Контакт телефон 715-263Полазак у планине са градског трга

Априла месеца одржава се Пролећни дан планинара. То је најмасовнија манифестација у Трстеничкој општини која окупља неколико хиљада заљубљеника у природу и овај спорт. Планинари освајају Самар, највиши врх Гледићких планина на 922 м, а у другом дану се традиционално походи Гоч.
Организатор је ПСД Љуктен.
Контакт телефон: 710-104

Јефимијини дани су културна манифестација са најдужом традицијом у Трстенику. Манифестација је покренута 1974. године, а обновљена 1991. године и одржава се треће недеље јуна у порти манастира Љубостиња и у Културном центру у Трстенику. Тих дана Трстеничани и бројни гости се подсећају да су овим тлом ходале српске принцезе, владарке које су водиле земљу у врло тешким историјским тренуцима, Милица и Јефимија. Јефимија, владарка а потом монахиња и прва српска песникиња, сахрањена је у Љубостињи. Јефимији у част еминентне глумице говоре Похвалу кнезу Лазару. Програм садржи и ликовну колонију жена, Слово о Јефимији, Песничка приношења, музички програм. На манифестацији се додељује песничка награда „Јефимијин вез“.
Организатор је Културно-просветна заједница Трстеник, а покровитељи су општина Трстеник и Mинистарство културе.
Контакт телефон: 711-204

Трка чамаца са моткомМанифестација Трстеник на Морави се одржава од 1997. године а од 1999. је посвећена старом трстеничком мосту који је срушен за време бомбардовања.
Трстеник на Морави је спој лета, спорта, забаве, доброг дружења...
Чорбијада је омиљена дисциплина љубитеља ове манифестације и за централну Србију овакав хепенинг је права реткост.
Трка чамаца мораваца мотком је јединствена манифестација на Балкану. Изискује не само физичку снагу већ и умеће управљања чамцем моравским брзацима помоћу мотке.
Највећи куриозитет је вишеструки победник Мирољуб Вучетић-Ћапила, који је чак 9 пута освајао прво место, као најбржи чамџија.
Доброј атмосфери на градској плажи у Трстенику доприносе и трстенички сликари који се труде да ухвате залазак сунца на Морави...
На спортским тереним такмиче се одбојкаши, тенисери, кликераши, фудбалери, ватерполисти а на Морави пионири пецароши и пливачи. Колико Трстеничани воле Мораву говори то што је сваке године све више пецароша међу дечацима и девојчицама, и наравно све више чорбаша.
У вечерњем програму на Омладинском тргу такмиче се бебе у пузању, затим млади певачи на караокама, дефилују манекени, играју фолклорци.
Трстеник на Морави се одржава половином августа, траје 8 дана, покровитељ је општина Трстеник а организатор Туристичка организација општине Трстеник.
Контакт телефон: 715-263Ликовна колонија Рома

У августу се одржава међународна Ликовна колонија Рома која окупља ликовне ствараоце из земље и иностранства. Будећи интересовање припадника различитих народа, она превазилази ромску манифестацију, јер је посвећена међународном разумевању и културној сарадњи.
Организатор је Ликовно удружење Рома Србије са седиштем у Трстенику.
Контакт телефон: 711-387

СТОПАЊА - Дани поврћа
Дани поврћа су привредна манифестација сајамског типа која окупља произвођаче поврћа из региона, као и бројне представнике произвођача хемијских препарата за заштиту биља и семенског материјала. Изложбени програм се сваке године обогаћује културно уметничким програмом, а широј јавности је најзанимљивија весела поворка, на чијем челу је, у фијакеру, неко од познатих глумаца.
Организатор је МЗ Стопања.
Контакт телефон: 727-530

Савремена српска прозаСавремена српска проза је културна манифестација која новембра месеца у Трстенику окупља еминентне ствараоце савремене прозне уметности а у организацији Народне библиотеке ''Јефимија''.
Контакт телефон: 711-212; www.bibliotekajefimija.rs