37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 22 10 2021
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

pocetna1


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
 1. Реферална карта  - Намена 29264
 2. Реферална карта - Систем урбаних центара и руралних подручја 29264 
 3. Реферална карта - Саобраћај и електронске комникације 29264
 4. Реферална карта - Енергетика и водопривредна инфраструктура 29264
 5. Реферална карта - Туризам и заштита простора 29264
 6. Реферална карта - Животна средина 29264
 7. Текст огласа word
 8. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ - НАЦРТ pdf
 9. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - НАЦРТ pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде


О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
комплекса ''ППОВ Трстеник'' у Трстенику
општина Трстеник


Рани јавни увид у Материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације комплекса '' ППОВ Трстеник '' у Трстенику, ( комплекс ''Постројење за прераду отпадних вода Трстеник'' ), трајаће 15. дана, од 18.05. 2020.године закључно са 01.06. 2020.године. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 01.06. 2020.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.

Oбјављено дана 18. 05. 2020. г.

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а комплекс ''ППОВ Трстеник''КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА pdf

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.
Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs .
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. године word

КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА 

ГЕНЕРАЛНИ ПРИКАЗ ЗОНА ЗАШТИТЕ И ПРАВАЦА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
 

ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е
у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

о г л а ш а в а
П О Н О В Љ Е Н И   Ј А В Н И   У В И Д
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е - 761, ДЕОНИЦА
ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈ Е ГРАДА: КРУШЕВАЦ И КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ: ВРЊАЧКА БАЊА И ТРСТЕНИК


ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) одржаће се ОД 04. ДО 18. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ, У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана, у зградама скупштина града: Краљево и Крушевац и општина: Врњачка Бања и Трстеник, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 18. новембром 2019. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида, биће одржана у уторак, 12. новембра 2019. године, у општини Врњачка Бања, са почетком у 11,00 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, у петак, 29. новембра 2019. године, у општини Врњачка Бања, са почетком у 11,00 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

ОГЛАС поновљени јавни увид pdf

Нацрт за поновљени јавни увид pdf

Образложење за поновни јавни увид pdf

4_3 ПЈУ ТРСТЕНИК 2500 pdf


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 31/19 и 37/19- др. закон ) и члановима 55 - 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ проширење '' НОВОГ ГРОБЉА '' у Трстенику


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације проширење ''Новог гробља'' у Трстенику ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а ) одржаће се од 21. октобра 2019.године до 19. новембра 2019.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у згради општине Трстеник, хол у приземљу испред услужног центра, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет страници општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 19.11. 2019.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 05. новембра 2019.године са почетком у 17,30 часова, у згради Народног универзитета Трстеник ( већница ), ул. Кнегиње Милице бр. 16.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 26. новембра 2019.године са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5. - сала за састанке.

Физичка лица и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Објављено дана 21. 10. 2019. године

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

1. Извод ГП pdf

2. План постојећег стања pdf

3. План намене површина pdf

4. План нивелације и регулације pdf

5. Саобраћај pdf

5а. Саобраћај пресеци pdf

6. Површине ЈН pdf

7. Водна инфраструктура pdf

8. Енергетска инфраструктура pdf

Текст Плана pdf
 

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е - 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Нацрт просторног плана), одржаће се ОД 18. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ ДО 16. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Краљева, Крушевца и Чачка, и општина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 16. августом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ планског документа биће одржане:
У петак, 26. јула 2019. годинеу следећим јединицама локалне самоуправе:
 • Ћићевац, са почетком у 9,30 – 11,00 часова, у згради општинске управе, Карађорђева бр. 106, Ћићевац.
 • Крушевац, са почетком у 11,30 – 13,00 часова, у згради градске управе, Газиместанска бр. 1, Крушевац.
 • Трстеник, са почетком у 13,30 – 15,00 часова, у згради Народног универзитета Трстеник, Кнегиње Милице 16.
У понедељак, 29. јула 2019. годинеу следећим јединицама локалне самоуправе:
 • Врњачка Бања, са почетком у 10,00 – 11,30 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.
 • Краљево, са почетком у 12,00 – 13,30 часова, у згради градске управе, Трг Јована Сарића бр. 1, Краљево.
 • Чачак, са почетком у 14,00 – 15,30 часова, у згради градске управе, Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 26. августа 2019. године са почетком у 11:00 часова, у згради градске управе града Чачка, Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

НАЦРТ ЗА ЈАВНИ УВИД pdf

ТЕКСТ ОГЛАСА - ЈАВНИ УВИД pdf

РЕФЕРАЛНА КАРТА 4_3 Трстеник 2500 pdf

РЕФЕРАЛНА КАРТА 4_3а Трстеник 2500 pdf
Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члановима 36 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/15) носилац израде

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
проширење ''НОВОГ ГРОБЉА'' у Трстенику општина Трстеник


Рани јавни увид трајаће 15. дана, од 17.09. 2018.године закључно са 02.10. 2018.године. Материјал за рани јавни увид, биће изложен сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у згради општине Трстеник, хол у приземљу испред услужног центра, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

У циљу квалитетнијег формулисања планских решења, у току трајања раног јавног увида, одржаће се јавна презентација, дана 26.09. 2018.године ( среда ) са почетком у 18,00 часова у Трстенику, већница Народног универзитета Трстеник, у улици Кнегиње Милице бб.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 02.10. 2018.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који усваја комисија за планове општине Трстеник.

ДОКУМЕТНА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:
 1. Оглас за излагање материјала на рани јавни увид - проширење Новог Гробља у Трстенику pdf
 2. ТЕКСТ ПДР-а pdf
 3. КТП са границом обухвата pdf
 4. План постојећег стања pdf
 5. План намене површина са саобраћајницама pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове www.trstenik.rs

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 19.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 88/10) и члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/15) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ каменолома у лежишту ''ЧУКАРА''
атар насељеног места Горња Омашница општина Трстеник
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина ТрстеникЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а каменолома ) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а ) одржаће се од 11. јануара до 12. фебруара 2018.године у трајању од 30 дана. сваког радног дана у згради општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а каменолома и Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а могу доставити у писаној форми Општинској управи општине Трстеник, Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове у току трајања јавног увида, закључно са 12. фебруаром 2018.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА презентација планског документа биће одржана у среду
31. јануара 2018. године са почетком у 18,00 часова у Трстенику, већница Народног универзитета Трстеник, у улици Кнегиње Милице бб.

ЈАВНА СЕДНИЦА комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 20. фебруара 2018. године, са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, сала за састанке, у улици Кнегиње Милице бр. 5. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Преузмите документа: 

2017. ГОДИНА
ПРЕДМЕТ ДАТУМ ОБЈАВЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРИСАНОГ КРЕЧЊАКА НА ЛОКАЦИЈИ „ЧУКАРА“ Обавештење
Текст огласа
07. 08 2017.Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12 ) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 
О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 
 НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОРИДОРА УЛИЦЕ СВЕТИ САВА У ТРСТЕНИКУ - део II. 
 
Нацрт Плана детаљне регулације коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ( у даљем тексту : Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику ) обухвата подручје : коридор улице Свети Сава у Трстенику, од улице Милана Рајчевића до улице Цара Душана и пружног прелаза.
 
1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ОБАВИЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 дана, од 12. новембра до 12. децембра 2014.године.
 
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената Нацрт плана детаљне регулације - аналогни облик - биће изложен на јавни увид у улазном холу општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5., а текстуални део и карте у канцеларији број 42. на спрату општине Трстеник, сваког радног дана од 12 до 14 часова.
 
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику могу доставити у писаној форми општинској управи Трстеник преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 12. децембром 2014. године.
 
Јавна презентација за овај Нацрт плана одржаће се 27. новембра 2014.године са почетком у 14,00 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.
 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 16. децембра 2014. године у 14 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача - ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Трстеник“. 
 
На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. 

sv_sava
Преузмите нацрт плана детаљне регулације: pdf 

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...