37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 30 05 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Почетна страна
Промените величину слова:

Обавештавају се пољопривредни произвођачи - регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Трстеник, да општина Трстеник организује одлазак на пољопривредни сајам у Нови Сад дана 19.05.2024. године (недеља), полазак је испред зграде општине у 5,00 часова ујутру.

Цена превоза до Новог Сада и улазнице за сајам је 2.900,00 динара.

Пољопривредни произвођачи плаћају 50% од цене карте превоза и улазницe за сајам односно 1.450,00 динара по особи.

Сва заинтересована пољопривредна газдинства за одлазак на сајам, потребно је да се пријаве у канцеларију бр. 3. општинске управе Трстеник. За пријаву је потребна потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства у текућој години.

Пријаве се примају до попуне слободних места, а најкасније до 16.05.2024.године.

Телефон за ближе информације: 037 719 330 или 037 714 333,лок.107.

Општина Трстеник
У трстенику, 09.05.2024.г.
Промените величину слова:

obavestenjeCairiBogdanje2604241
Промените величину слова:

Obavestenje_SSOT_24
Промените величину слова:
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА IUz-60/2021 

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских  управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IUz-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, о следећем:

Одлуком Уставног суда бр. ИУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или" и у делу који гласи: "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће", није у
сагласности са Уставом.

Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: "Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси напримања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецуотпочињања породиљског одсуства."

Како је Одлуком Уставног суда дошло до измена члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, који се примењивао од 1. јула 2018. године до 14. фебруара 2024. године, орган ће по службеној дужности преиспитати сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правноснажна.

Имајући у виду да је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности наведене законске одредбе поднета 19. априла 2021. године, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године. 

Захтев за измену решења, породиље са пребивалиштем на  територији општине Трстеник подносе у Услужном центру Општинске управе општине Трстеник, канцеларија број 6 или шаљу поштом на адресу: Општинска управа општине Трстеник - Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник.

 Уз уредно попуњен и потписан образац захтева, неопходно је приложити:

-Очитану личну карту и

-Фотокопију картице текућег рачуна

Прилог: Образац захтева за измену решења по одлуци Уставног суда Републике Србије број IUz-60/2021 pdf
-Инструкција о спровођењу Одлуке Уставног суда pdf

Промените величину слова:

На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и на основу Програма коришћења средстава за финансирање послова безбедности саобраћаја на територији општине Трстеник за 2023. годину, Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја општине Трстеник дана 27.12.2023. године, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
за едукацију родитеља о правилној употреби дечијих ауто-седишта (Позив се односи на родитеље деце рођене у периоду
од 01.01.2023. до 31.12.2023. при чему ће за свако дете
бити обезбеђено бесплатно ауто-седиште)

1. Општина Трстеник и Савет за безбедност саобраћаја позивају родитеље деце рођене у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. да присуствују едукацији/обуци правилне употребе дечијих ауто-седишта и бустера, која ће бити организована 12.01.2024. године у 12:00 часова, у биоскопској сали Дома културе Трстеник, а након које ће потпуно бесплатно добити хомологована дечија ауто-седишта носивости од 9 до 36 килограма.

2. Критеријуми за доделу аутоседишта су да оба родитеља (осим ако је у питању самохрани родитељ) имају пребивалиште на територији општине Трстеник и да је дете рођено у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.

3. Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:
1. Попуњен пријавни формулар (преузима се на писарници),
2. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи из матичне књиге рођених за сву децу уколико су у питању близанци, тројке...,
3. Доказ о пребивалишту оба родитеља на територији општине Трстеник (фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте или потврде о пребивалишту)

4. Пријаве за доделу ауто-седишта за децу по овом јавном позиву подносе се Савету за безбедност саобраћаја општине Трстеник, непосредно на писарници Општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице 5, радним данима од 07:00 – 15:00.

Рок за подношење пријава је 11.01.2024. године (четвртак) до 15:00.

5. Уредним ће се сматрати онај захтев који је поднет на прописаном обрасцу, уз који је достављена тражена документација и који је потписан од стране подносиоца. Неблаговремени захтеви и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити разматрани.

За више информација о додели бесплатних ауто-седишта контакт особа је Драган Рашковић, председник Савета за безбедност саобраћаја, број телефона: 062/372595.

Јавни позив: pdf
Формулар: word
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray