37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 28 09 2023
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2022

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање
Промените величину слова:

Untitled-1


Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање 
pdf


Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање


Документација обавезна за све кандидате:

► фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;

► фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;

-ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе;

-као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и уверењe о студирању;

-ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију;

► уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);

► уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно – пре почетка обуке.


Додатна документација за поједине категорије кандидата


Додатно за незапослене кандидате:

► потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или

► потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Напомена: Студенти који су се пријавили за рад у општини/граду у којем студирају, а не у општини/граду где имају пријављено пребивалиште/боравиште, поред остале документације, треба да донесу на увид и уверење о студирању или индекс и да приложе фотокопију уверења, односно фотокопију странице индекса са подацима о кандидату и високошколској установи у којој студирају.

Додатно за старосне пензионере:

► фотокопија последњег пензионог чека, или

► фотокопија решења о пензији

Додатно за запослене са непуним радним временом:

► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена) 

Додатно за запослене са пуним радним временом:

► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом

НАПОМЕНА:

1. Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену Сагласност руководиоца/послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на тестирање исту доставе у оригиналу.

2. Јавни функционери, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални рад, да би учествовали у изборном поступку за пописиваче у Попису 2022. поред остале документације, достављају и позитивно мишљење органа који их је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију.

3. Уколико су кандидати у моменту пријаве били радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање донесу фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. септембра 2022. године доставе потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да су незапослени, односно да је престао да им тече стаж осигурања.

4. Кандидати који су радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом (не више од 30 часова недељно) приликом доласка на тестирање доносе фотофокопију важећег уговора. Такви кандидати могу бити ангажовани без обзира на трајања самог уговора (уговор може истицати и након 15.09.2022. године), битно је само да је у питању непуно радно време – до 30 часова недељно.


Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање за дато насељено место/кластер, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.
Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање 
pdf

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray