37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 20 06 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Промените величину слова:
Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

Списак докумената које треба донети у општину у просторије пописне комисије

Документација обавезна за све кандидате:
 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
 • фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид:
 • ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе,
 • као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и Уверење о студирању или други одговарајући доказ о уписаном факултету (индекс, потврда и сл.),
 • ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију (изузетак су дипломе стечене у Црној Гори или у Републици Српској);
 • уверење о некажњавању (издаје МУП-не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико жели, кандидат може приликом предаје остале потребне документације да потпише сагласност да Републички завод за статистику по службеној дужности прибави Уверење о некажњавању и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага. Уколико жели да ова документа прибави сам, а није их прибавио до предаје документације, крајњи рок за њихову доставу ПК јесте почетак обуке.

Незапослени кандидати, поред обавезне документације, достављају још и следеће:
 • потврду из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања

Незапослена лица, односно лица која нису у радном односу у складу са одредбама Закона о раду, а која су код другог послодавца радно ангажована по основу уговора о делу или другог основа који омогућава пријаву од стране Завода ангажовања по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Централног регистру обавезног социјалног осигурања, могу да се пријаве за рад у Попису, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора и потврду из надлежне филијале фонда ПИО о основу по коме су пријављени у Централни регистар социјалног осигурања

Напомена: Студенти који су се пријавили за рад у општини/граду у којем студирају, а не у општини/граду где имају пријављено пребивалиште/боравиште, поред остале документације, треба да донесу на увид и уверење о студирању или индекс и да приложе фотокопију уверења, односно фотокопију странице индекса са подацима о кандидату и високошколској установи у којој студирају.

Старосни пензионери, поред обавезне документације, достављају још и следеће:
 • фотокопију последњег пензионог чека, или
 • фотокопију решења о пензији

Запослени и лица ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца (наведена дужина трајања радног времена).

Запослене са пуним радним временом, достављају још и следеће:
 • фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена:
 • Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену Сагласност руководиоца/послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на предају документације и интервју исту доставе у оригиналу.
 • Јавни функционери, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални рад, да би учествовали у изборном поступку за пописиваче у Попису поред остале документације, достављају и позитивно мишљење органа који их је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. Јавни функционери су дужни да поступају у складу са чл. 46 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35 од 21. маја 2019, 88 од 13. децембра 2019, 11 од 12. фебруара 2021 -
 • Аутентично тумачење, 94 од 27. септембра 2021, 14 од 7. фебруара 2022).
 • Уколико су кандидати у моменту пријаве били радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра 2023. године), приликом предаје документације потребно је да доставе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 18. септембра 2023. године доставе потврду од ПИО фонда да је престао да им тече стаж осигурања. Постојање Уговора о обављању привремених и повремених послова са пуним радним временом у периоду од 16. септембра до 20. децембра 2023. године искључује могућност ангажовања на пословима попосивача.
 • Кандидати који су радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом (не више од 30 часова недељно) приликом предаје документације потребно је да доставе фотофокопију важећег уговора. Такви кандидати могу бити ангажовани без обзира на трајања самог уговора (уговор може истицати и након 15. септембра 2023. године), битно је само да је у питању непуно радно време – до 30 часова недељно.

Уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити ПК накнадно – пре почетка обуке. У том случају Пописна комисија је дужна да о томе сачини Записник.

У случају да кандидат изјави да је поднео захтев, али нема доказ о томе, дужан је да попуни изјаву коју ће добити од ПК.

Уколико кандидат приложи доказ (поврда/фотографија) о поднетом захтеву за једно уверење, а за друго уверење не располаже одговарајућим доказом, у том случају попуњавају се оба документа (Записник и Изјава).

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата за дато насељено место/кластер, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Уколико се кандидат не јави Пописној комисији нити се појави у предвиђеном термину за предају докумената и интервју сматраће се да је одустао од рада у Попису.

Списак докумената које треба донети у општину у просторије пописне комисије word

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray