37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 22 01 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:

Заменик председнице општине Дејан Раковац и директор ЈП за уређивање грађевинског земљишта Милан Стојић обишли су радове на асфалтирању пута у Почековини.

Дужина деонице која се асфалтира је 250 метара, а вредност 1 200 000 динара.

У наредним данима наставља се асфалтирање некатегорисаних путева, за које је ове године издвојено 30 милиона динара.


1_m 2_m
3_m 4_m
5_m 6_m
Промените величину слова:

Завршени су радови на асфалтирању пута у Стублицама у дужини од 210 метара, за који је општина Трстеник из буџета определила 900 000 динара.

Радове су обишли председница општине Милена Турк, заменик председнице Дејан Раковац и представници ЈП за уређивање грађевинског земљишта, а у наредним данима наставиће се асфалтирање некатегорисаних путева, за које је ове године издвојено 30 милиона динара.


1_m 3_m
5_m 6_m
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Конкурсна комисија
Број: 111-13/2021-04
06.09.2021. године


На основу члана 4., чл. 82. став 5., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4907/2021 од 28.05.2021.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, бр. 020-1/2021-03 од 01.04.2021. године, бр. 020-2/2021-03 од 08.06.2021. године и 020-3/2021-03 од 16.08.2021. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

II Радно место за које се прима:
 1. ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ, у звању саветник, - 1 извршилац.

 Опис послова: Учествује у изради и измени секторских стратешких докумената из области друштвеног развоја и прати реализацију пројеката из ове области; прикупља статистичке податке од Републичког завода за статистику и ажурира податке у креирану базу података за потребе друштвених делатности; прати конкурсе и расписане позиве од стране министарства, страних донатора и обавештава кориснике о актуелним конкурсима; учествује у припреми и писању пројеката, праћењу реализације и буџета пројеката из области за које је задужен; припрема и прати буџете пројеката, припрема финансијске извештаје за реализоване пројекте и сарађује са ревизорима за пројекте из своје надлежности; учествује у припреми општинских одлука које се односе на област друштвених делатности; пружа подршку јавним институцијама и удружењима грађана у пројектним активностима у области друштвених делатности; учествује у припреми и изради промотивног материјала за промоцију општине на сајмовима и другим манифестацијама,припрема материјале из своје области за општински сајт ГИС базу података; сарађује са другим службама у Општинској управи, надлежним институцијама на локалном нивоу, надлежним министарствима, НАЛЕД–ом, СКГО-ом и донаторским програмима; расписивање јавних позива за транспарантно финансирање ОЦД; обавља и друге послове које му повери шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање из области правних, економских, друштвено-хуманистичких, природно-техничких и техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, три године радног искуства и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се: познавање Закона о улагањима и Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, Закона о удружењима и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења; познавање рада на рачунару; вештина комуникације-усмено.


III Место рада:
Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник.

IV Трајање рада:
Радни однос се заснива на неодређено време.

V Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс, за радно место - послови канцеларије за локално економски развој из области друштвених делатности “.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
 - Марија Марковић, саветник на пословима УЉР и друштвене бриге о деци
   телефон: 037/714-638; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Политика“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:
 • да је учесник конкурса држављанин Републике Србије - Уверење о држављанству;
 • да је пунолетан - Извод из матичне књиге рођених;
 • да раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа - Потврда послодавца;
 • да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци - Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења),

потребно је доставити иследеће:
 • потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
 • копирана или очитана лична карта,
 • изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега,
 • оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема,
 • оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту,
 • оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.   Наведена изјава се налази у прилогу овог Јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у јединици локалне самоуправе, подлежу пробном раду од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита,  примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

 

 IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина који се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено обавештење на адресу или бројеве телефона које су навели у пријави.

 

НАПОМЕНА:

Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.

Овај оглас објављује се у дневним новинама и на порталу општине Трстеник www.trstenik.rs

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА


Цео документ можете преузети овде:  ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ


Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 08.09.2021. године

Промените величину слова:
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (”Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Објављује

Захтев ЈКП ”Енергетика" Трстеник за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Енергетика” Трстеник, број 18/21 од 01.09.2021 .године, за промену цене топлотне енергије за крајње купце, са образложењем.

Захтев се објављује на Огласној табли општине и Сајту општине.

Захтев за одобравање цене топлотне енегије за крајњег купца pdf

Одлука о цени грејања pdf

Предлог цене за грејање pdf

Образложење захтева за променом цене грејања pdf

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray