37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 01 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
На подручју Трстеника у току је реконструкција путева. Тренутно су у току радови на асфалтирању деонице од Прњавора до изласка из Богдања у дужини од 3 километра.

Вредност ових радова које изводи „Крушевац пут“ износи 30 милиона динара.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
Данас су почели радови на реконструкцији улице Дамњана Максића.

У оквиру реконструкције улице предвиђена је и замена водоводне инсталације.

Вредност радова је око 12.000.000,00 динара које финансира општина Трстеник.

1_m
2_m 3_m
Промените величину слова:
На иницијативу Агенције за регионални развој Расинског округа, одржан је конструктивни састанак на тему: Сагледавање потреба и могућности оснивања ЛАГ-ова (Локалних акционих група), повезивање на регионалном и међународном нивоу.

Састанку су присуствовали Милена Турк, председница општине Трстеник са најближим сарадницима, а испред Града Крушевца помоћник градоначелнице за пољопривреду, водопривреду и шумарство Марко Кнежевић и Данијела Милосављевић шеф службе за пољопривреду Града, а Агенцију за регионални развој Расинског округа су представљали директор, Стефан Рибаћ и координатор за међуопштинску сарадњу и пројекте Соња Јевремовић.

Главна тема састанка је било представљање досадашњих активности које је постигла Агенција за регионални развој Расинског округа у унапређење знања и потенцијала представника Расинског округа у домену сагледавања потреба и предности од формирања ЛАГ-ова, сагледавање могућности повезивања са примерима добре праксе како из земље тако и из ЕУ.

Договорени су наредни кораци везани за тему састанка који ће се реализовати у наредном месецу.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
У оквиру пројекта "Долина јоргована" за који је Министарство за заштиту животне средине издвојило 1,3 милиона динара за пошумљавање, у Трстенику је данас кренула садња 900 стабала јоргована на 26 локација.

Милена Турк, председница општине Трстеник рекла је за Тањуг да је данас кренула садња 900 стабала јоргована на 26 локација.

„Дрвореди ће чинити нова плућа града. Упутићемо позив стамбеним заједницама, установама и школама, уколико желе да покажу интересовање да у својим двориштима посаде стабла. Тако ћемо утицати на лепоту нашег града, али и на аерозагађење“, рекла је Турк.

План је да се до јесени засаде дрвореди. Саднице ће бити испоручене стамбеним заједницама у зависности од интересовања, направиће се план колико ће садница јоргована свако добити.

1_m
2_m 3_m
Промените величину слова:


На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, („Сл.гласник РС“,број 16/2018), Одлуке Општинског већа општине Трстеник број 022-46/2021-03 од 23.04.2021.године, Решења председнице општине Трстеник број 02-43/2021-02 од 26.04.2021.године Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања, објављује

ПОНОВНИ ОГЛАС

О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ПУТЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде Дома културе у Медвеђи, општина Трстеник, објекат број 4, посебан део објекта 1, објекат постојећи на катастарској парцели 5104 КО Медвеђа, корисне нето површине 167м2, уписан у лист непокретности број 4214. Закуп се утврђује у месечном износу. Почетна цена закупа за јавно надметање износи 209 евра по средњем курсу НБС на дан отварања понуда. Најмањи лицитациони корак износи 10 евра. Објекат се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 5 (пет) година. Објекат се издаје у закуп ради обављања пословне делатности. У цену закупа нису урачунати комунални трошкови, које ће закупац бити у обавези да плаћа месечно по приспелим рачунима, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу. Право учешћа по огласу јавног надметања имају сва физичка лица,предузетници и правна лица која испуњавају услове огласа. Подносилац понуде је дужан да до 24.05.2021.године, до 12 часова, уплати на име депозита износ од 10.000,00 динара на благајни општине Трстеник, канцеларија број 23. Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу, депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине. Пријава која се доставља обавезно садржи:
 • за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, назив радње и адресу, извод из регистра надлежног органа (копију решења о упису у АПР), порески индетификациони број(ПИБ), матични број, фотокопију личне карте или одштампани извод за биометријску личну карту,
 • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
 • доказ о уплати депозита,
 • почетну вредност месечне закупнине,
 • назнаку пословног простора за који се конкурише,
 • врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на адресу Општина Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5 37240 Трстеник или лично у услужном центру у згради општине Трстеник канцеларија број 6, Комисији за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Трстеник путем поступка јавног надметања са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријава је до 24.05.2021.године до 13 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и иста ће бити одбачена.
Јавно отварање приспелих понуда за јавно надметање обавиће се у згради општине Трстеник, канцеларија број 5, дана 25.05.2021.године, са почетком у 12 часова. Отварању пријава за јавно надметање морају присуствовати понуђачи. Уколико на оглас пристигне једна пријава иста ће се узети у разматрање. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Општинско веће општине Трстеник, на образложен предлог Комисије.
Текст Огласа биће објављен на РТВ Трстеник, на огласној табли у згради општине Трстеник и на сајту општине Трстеник.
Све ближе информације могу се добити на телефон 037-714-333 локал 116.
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора
У Трстенику дана 14.05.2021.године
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021.године, 17 од 26. фебруара 2021. године, 19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021.године, 29 од 25 марта 2021.године и 34 од 6 априла 2021.године) и Наредбе о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID 19 Министра здравља број 500-01-00130/1/2021-06 од 06.маја 2021.године, а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на 10. ванредној седници, одржаној дана 08.05.2021. године доноси

З А К Љ У Ч А К1. Овим закључком утврђују се ограничења радног времена за угоститељске објекте и просторна ограничења за период од 7. маја 2021. године па док налаже епидемиолошка ситуација.
 • Почев од 7. маја 2021. године године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.

У затвореном делу угоститељског обекта мора се обезбедити да:
 • корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 • запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 • не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова,
 • укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености, и
 • на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.

У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
 • корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 • запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 • између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
 • за столом не може седети више од пет особа,
 • уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
 • отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
 • не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова.

2. Овај закључак објавити на сајту Општине Трстеник

Број: 06-39-1/2021-02

КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

_____________________
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
(„Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,
Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
"Службени гласник РС", бр. 33 од 4. априла 2021, 36 од 9. априла 2021, 38 од 16. априла 2021.


1. У Наредби о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 33/21, 36/21 и 38/21) тачка 2. мења се и гласи:

 • ''2. Почев од 7. маја 2021. године године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.

У затвореном делу угоститељског обекта мора се обезбедити да:
 • корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 • запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 • не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова,
 • укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености, и
 • на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.

У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:
 • корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 • запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 • између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
 • за столом не може седети више од пет особа,
 • уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
 • отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
 • не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) после 18.00 часова.''


2. Ова Наредба ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''.


Број 500-01-00130/1/2021-26
У Београду, 6. маја 2021. године
Министар
др Златибор Лончар, с.р.

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray