37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 01 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
Током прошле недеље Савет за безбедност саобраћаја општине Трстеник је у склопу својих редовних активности поделио свим ђацима првацима на територији општине 299 комплета пропагандне литературе из безбедности у саобраћају.

Основна сврха овакве акције јесте упознавање најмлађих основаца са правилима у саобраћају, а на тематском часу редовне наставе.

Комплет из безбедности чине: књига "Пажљивкова правила у саобраћају", бојанка и распоред часова.

На приложеним фотографијама могу се видети ђаци прваци истуреног одељења у Грабовцу ОШ ,,Миодраг Чајетинац Чајка“, под старешинством учитељице Лидије Љутовац.

Савет ће током ове године наставити континуиран рад на унапређењу безбедности деце и осталих учесника у саобраћају.

1_mm
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ:4О-244/2О21-О4
ДАТУМ:О5.О4.2О21.године
ТРСТЕНИК

На основу Решења Општинског већа општине Трстеник, број 40-242/2021-03 од 02.04.2021 .године, Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у приземљу зграде општине Трстеник и то локал звани „Бифе”, нето површине 43,35м, ради пружања угоститељских услуга за потребе запослених у органима општине Трстеник, под следећим условима:
 • учесници јавног надметања могу бити сва правна лица и предузетници који су код надлежног органа регистровани за обављање угоститељске делатности,
 • закупац који буде изабран, обавезан је да прихвати да у објекту понуди пиће и напитке, које договори са закуподавцем, што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу,
 • закупац се обавезује да утврђене цене услуга умањи за 10%, за потребе састанака и седница органа општине Трстеник,
 • почетна цена за јавно надметање је 55 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • најмањи лицитациони корак је 5 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања,
 • пословни простор се издаје на период од 5 година,
 • радно време „Бифеа” је сваког радног дана од 7-15 часова,
 • учесник лицитације је дужан да до 12.04.2021.године, до 13 часова, уплати на име депозита износ од 5.000,00 динара на благајни општине Трстеник ,канцеларија број 23.

Лицитација за наведени локал ће се обавити у згради општине Трстеник, канцеларија број 5, дана 13.04.2021.године, са почетком у 12,00 часова.
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва правна лица и предузетници, који поднесу писану пријаву на оглас са документацијом и признаницом о уплаћеном депозиту најкасније до 12.04.2021 .године до 15 часова на адресу :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора

Улица Кнегиње Милице број 5, 37240 Трстеник.

Пријава на оглас мора да садржи:јасну назнаку пословне просторије која је предмет лицитације, основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику (и то за правна лица:назив и седиште, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, као и податак о овлашћеном лицу које га заступа. За предузетнике:фотокопију личне карте,име презиме и адресу,назив радње,матични број,пиб и решење о упису у АПР).

Да би се надметање могло обавити потребно је да се за пословни простор пријаве најмање два кандидата.

Учесник који не успе на лицитацији има право на поврћај депонованог износа у року од два дана од дана одржане лицитације, а учеснику који излицитира закуп наведене послоне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.

У цену закупа нису урачунати комунални трошкови, које ће закупац бити у обавези да плаћа месечно по приспелим рачунима, а што ће детаљно бити регулисано уговором о закупу.

Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење лицитације за издавње у закуп пословног простора.

Предлог за давање пословног простора у закуп формира се по принципу најповољнијег понуђача, што значи да приоритет има учесник који понуди највећи износ.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са општином Трстеник уговор о закупу пословног простора.

Сва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

Текст Огласа биће објављен на РТВ Трстеник и на огласној табли у згради општине Трстеник.

Све ближе информације могу се добити на телефон 037-714-333 локал 116.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021, 17 од 26. фебруара 2021. године, 19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021) и Наредбе министарства здравља („Сл. гласник РС“, бр. 33/2021), а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на 9. ванредној седници, одржаној дана 04.04.2021. године доноси

З А К Љ У Ч А К1. Овим закључком утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.

2. Неће радити објекти у којима се обављају делатности:
1) пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.), oсим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да:
 • корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),
 • запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,
 • између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,
 • за столом не може седети више од пет особа,
 • уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,
 • отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,
 • не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и
 • радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова.
2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

3. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:
 1. апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);
 2. ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;
 3. објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
 4. објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;
 5. објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);
 6. објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
 7. трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,
 8. радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);
 9. радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 10. објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

4. Могу радити без ограничења радног времена:
 1. апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),
 2. бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,
 3. трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;
 4. ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

5. У радном времену из тач. 1. и 2. ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

6. Овај закључак објавити на сајту Општине Трстеник

Број: 06-39/2021-02

КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

_____________________
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
 1. Реферална карта  - Намена 29264
 2. Реферална карта - Систем урбаних центара и руралних подручја 29264 
 3. Реферална карта - Саобраћај и електронске комникације 29264
 4. Реферална карта - Енергетика и водопривредна инфраструктура 29264
 5. Реферална карта - Туризам и заштита простора 29264
 6. Реферална карта - Животна средина 29264
 7. Текст огласа word
 8. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ - НАЦРТ pdf
 9. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - НАЦРТ pdf
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021, 17 од 26. фебруара 2021. године, 19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021) и Наредбе министарства здравља („Сл. гласник РС“, бр. 22/2021 и 25/2021), а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на 8. ванредној седници, одржаној дана 22.03.2021. године доноси

З А К Љ У Ч А К


1. У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, неће радити објекти у којима се обављају делатности:
 1. пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.);
 2. пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (тржни центри);
 3. Сточне пијаце.

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:
 1. апотека (укључујући пољопривредне апотеке), трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, и др.), које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,
 2. ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;
 3. правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране „преко шалтера”.

2. У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности:
 1. у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
 2. пружања занатских и других услуга,
 3. области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),
 4. приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.).

3. У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности:
 1. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, као и радњи и продајних места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл) укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 2. у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

4. У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности:
 1. апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;
 2. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.

5. У радном времену из ове наредбе у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децмбра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021, 17 од 26. фебруара 2021. године,19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021) као и Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).
Број: 06-33/2021-02

КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

_____________________
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021, 17 од 26. фебруара 2021. године, 19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021) и Одлуком Владе Републике Србије од 16.03.2021. године, а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на 7. ванредној седници, одржаној дана 16.03.2021. године доноси

З А К Љ У Ч А К


1. У периоду од 16. марта 2021. године, од 20.00 односно 21 часова, до 22. марта 2021. године, до 06.00 часова, неће радити објекти и други простори у којима се обављају следеће делатности и то:
 1. у области трговине на мало, непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места);
 2. у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.);
 3. у области трговине на мало, пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (тржни центри);
 4. објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);
 5. делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (биоскопи, музеји, галерије)
 6. у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, коцакрнице играонице и сл.);
 7. шалтери продаје хране у ресторанима, као и шалтер продаје кафе и пића у локалима;
 8. у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени, балони за спорт и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),
 9. Робне и сточне пијаце.

2. Ограничење радног времена не односи се на:
 1. објекте у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима и пет шопови.
 2. апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 3. бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива;
 4. самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) која се обављају тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);
 5. ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.
 6. објекти намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима
 7. свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања;
 8. зелене пијаце
 9. предузећа, фабрике и њихове интерне организације рада и пословне активности. Такође у уобичајеном радном времену биће отворени сви шалтери државне управе, поште, банке, осигуравајућа друштва, мењачнице...

Објекти наведени у тачки 2. овог закључка могу радити до 21.00 часа.

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 19 („Сл. гласник РС“, бр. 151 од 15. децмбра 2020. године, 152 од 18. децембра 2020 године и 153 од 21. децмбра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара од 2021, 17 од 26. фебруара 2021. године,19 од 5. марта 2021. године, 22 од 12. марта 2021) као и Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).
Број: 06-31/2021-02

КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

_____________________
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
 У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

1)    Пакет услуга за младе

подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма везано за:

 • помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој;
 • помоћ при изради пословног плана при пријави за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години;
 • подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;
 • саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);
 • саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
 • саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула:

 • обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана).
 • припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
 • финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
 • електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
 • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
 • иновације (у трајању од једног дана);
 • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
 • учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана)

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).
Методологија одређује кораке у процесу у оквиру ког стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта одређени број менторинг сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторингВодич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање тренутнe ситуацијe;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге.
 • Координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Опширније...

Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray