37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 01 2022
Ћирилица
Промените величину слова:

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније Трстеник
''СПЦ Свете Тројице'' - звоник цркве у Трстенику, улица Вука Караџића бр. 5.
општина Трстеник, чија реализације се планира на делу кат.парц.број 2722/2 К.О.
Трстеник (објекат број 4.) - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. у
Трстенику на животну средину.


Носилац пројекта - предузеће '' Телеком Србија '' а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније Трстеник ''СПЦ Свете Тројице'' - звоник цркве у Трстенику, улица Вука Караџића бр. 5. општина Трстеник, чија реализације се планира на делу кат.парц.број 2722/2 К.О. Трстеник (објекат број 4.) - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. у Трстенику на животну средину.

Пројекат се састоји од : монтирање опреме базне станице која ће служити за покривање сервисом телефоније у опсезима GSM900, UMTS2100, LTE1800 и LTE800, која се састоји од три панел антене за три панел антене за тросекторски систем, кабинет станице се поставља унутар звоника, на зиду на коти + 12,00 м. изнад тла, а антене се монтирају у прозорским окнима звоника цркве са унутрашње стране на коти + 31,00 м. изнад тла.

Захтев заведен под бројем : 501-59/2021-06

Датум објављивања 11. 01. 2022. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. упериоду од 11.01. 2022.године до 21. 01. 2022.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 21. јануар 2022.године.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Реконструкција - промена техничких карактеристика радио базне
станице мобилне телефоније ''Трстеник'' - димњак топлане у
комплексу ЈКП ''Енергетика'' у Трстенику, на делу кат. парц. број
4809 К.О. Трстеник у улици Крсте Босанца бр. 3. - СО Трстеник.


Носилац пројекта - предузеће '' Телеком Србија '' а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - реконструкција - промена техничких карактеристика радио базне станице мобилне телефоније ''ТРСТЕНИК'' - димњак топлане у комплексу ЈКП ''Енергетика'' у Трстенику, на делу кат.парц.бр. 4809 КО Трстеник, општина Трстеник.
Пројекат се састоји од : Реконструкција - промена техничких карактеристика базне станице мобилне телефоније ''Трстеник'' - КС03/КСУ03/КСЛ03/КСО03/КСЈ03 која се налази у ограђеном простору у оквиру ЈКП ''Енергетика'', постојећи антенски систем се налази на димњаку топлане а опрема РБС на ограђеној бетонској платформи у оквиру комплекса, реконструкција РБС се састоји од монтирања нових антена у секторима 1, 2 и 3. типа ЛТЕ 800, нових РФ модула ( типа АХМА ЛТЕ 800 ), нових одговарајућих каблова и новог системског модула.

Захтев заведен под бројем : 501-55/2021-06

Датум објављивања 27. 12. 2021. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 27. 12. 2021.године до 12. 01. 2022. године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 12. јануар 2022. године.

На основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - изградње базне станице мобилне телефоније ''ЛОПАШ'' - КС100/КСУ100/КСО100 на делу кат.парц.бр. 2237/2 КО Лопаш, на подручју насељеног места Лопаш, општина Трстеник, на захтев - предузећа '' Телеком Србија '' а.д. из Београда, Таковска 2.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну стедину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 114/08 ) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''Лопаш''-КС100/КСУ100/КСО10, коју је израдила Лабораторија ''W-LINE'' из Београда.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту општине Трстеник ( www.trstenik.rs, заштита животне средине - обавештења ) и изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење број 501-28/2020-06 објављено дана 20.11. 2020.године


Прилог:

РЕШЊЕ pdf

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''ЛОПАШ''
- КС100/КСУ/100/КСО100 у Лопашу'', насељено место Лопаш,
на делу к.п.бр. 2237/2 КО Лопаш - потес 'Село'' у Лопашу,
општина Трстеник.

Носилац пројекта - предузеће '' Телеком Србија '' а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - изградње базне станице мобилне телефоније ''ЛОПАШ'' - КС100/КСУ100/КСО100 на делу кат.парц.бр. 2237/2 КО Лопаш, на подручју насељеног места Лопаш, општина Трстеник. Пројекат се састоји од : монтирање опреме унутар ограђене локације, и то антенски систем на челичном решеткастом стубу висине 36 м. и кабинета базне станице са пратећом електро опремом.

Захтев заведен под бројем : 501-28/2020-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 14.09. 2020.године до 26. 09. 2020.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 26. септембар 2020.године.


Прилог:

СТРУЧНА ОЦЕНА pdf

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Мобилно постројење за сепарацију шљунка (мах. капацитета 25 м3/часу),
на к.п.бр. 9602 КО Велика Дренова - потес ''Шевари'' у атару насељеног места Велика Дренова, општина Трстеник.

Носилац пројекта - Сервис '' ФИТ ХИДРАУЛИК '' Велика Дренова, кога заступа власник Ивана Милојевић, предузетник, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Мобилно постројење за сепарацију шљунка ( мах. капацитета 25 м3/часу ), чија реализација се планира на кат.парц.број 9602 К.О. Велика Дренова - потес '' Шевари '' у атару насељеног места Велика Дренова - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-25/2020-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 05.08. 2020.године до 18. 08. 2020.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 05. 08. 2020.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 18. август 2020.године.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Постројење за механички третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар места Осаоница-Трстеник, општина Трстеник'', на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц.бр. 3249 и 3248/2 све К.О. Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта З.М.Ж. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница, ул. Краљевачка 171. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-15/2020-06 од 07. 07. 2020.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Постројење за механички третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - урбана зона 6. ''Осаоница'' насељени атар места Осаоница-Трстеник, општина Трстеник'', на кат.парц.број 3250 и деловима кат.парц.бр. 3249 и 3248/2 све К.О. Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 20. 07. 2020.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Постројење за складиштење и третман неопасног отпада у комплексу оператера З.М.Ж. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница,
насељено место Трстеник, општина Трстеник.

Носилац пројекта оператер З.М.Ж. '' SCRAPE 2013 '' д.о.о. Осаоница, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта ( пројекта ) - Постројење за складиштење и третман неопасног отпада у комплексу оператера З.М.Ж. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница, општина Трстеник, у оквиру предметног постројења врши се пријем, разврставање, паковање и складиштење искључиво неопасног отпада, планирани капацитет предметног постројења за складиштење неопасног отпада је око 3 000 тона годишње, док је капацитет складиштења на месечном нивоу око 250 тона неопасног отпада, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 3250 К.О. Трстеник - улица Краљевачка бр. 171. у насељеном месту Трстеник - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-15/2020-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 15.06. 2020.године до 25. 06. 2020.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 26. јун 2020.године.
Документа за преуизамње:

Захтеви за одлучивање pdf

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња - насељено место Прњавор'', на делу кат.парц.бр. 423 КО Прњавор - потес ''Ћула'' у насељеном месту Прњавор - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта општина Трстеник, утврдио је решењем број 501-59/2019-06 од 02. 09. 2019.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња - који се састоји од мушки и женски тоалет, плато, водонепропусна септичка јама са прикључцима на комуналну и саобраћајну инфраструктуру'', на делу кат.парц.бр. 423 КО Прњавор - потес '' Ћула '' у насељеном месту Прњавор - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 03. 10. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' - КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју'', на делу кат.парц.бр. 784 КО Бучје - потес '' Присоје '' у Бучју - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, утврдио је решењем број 501-53/2019-06 од 04. 09. 2019.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' - КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју'', насељено место Бучје, општина Трстеник, монтирање опреме унутар ограђене локације, и то антенски систем на челичном решеткастом стубу висине 36 м. и кабинет батне станице са пратећом електро опремом, за покривање сервисом телефоније у опсезима GSM900/UMTS/LTE800, која се састоји од шест панел антена за тросекторски систем, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 784 КО Бучје - потес '' Присоје '' у Бучју - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 03. 10. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња,
насељено место Прњавор, општина Трстеник

Носилац пројекта Општина Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња санитарног чвора у оквиру комплекса манастира Љубостиња, насељено место Прњавор, општина Трстеник, који се састоји од мушки и женски тоалет, плато, водонепропусна септичка јама са прикључцима на комуналну и саобраћајну инфраструктуру, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 423 К.О. Прњавор - потес "Ћула" у Прњавору - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-59/2019-06

Датум објављивања 15. 08. 2019. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 15.08. 2019.године до 27. 08. 2019.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 27. август 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ''
- КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју, насељено место Бучје,
општина Трстеник

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације '' Телеком Србија '' а.д. Београд, Таковска 2. - 11 000 Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) – Изградња РБС базне станице мобилне телефоније ''БУЧЈЕ'' – КС95, КСУ95 и КСО95 у Бучју, насељено место Бучје, општина Трстеник, монтирање опреме унутар ограђене локације, и то антенски систем на челичном решеткастом стубу висине 36 м., и кабинет базне станице са пратећом електро опремом, за покривање сервисом телефоније у опсезима GSM900/UMTS/LTE800, која се састоји од шест панел антене за тросекторски систем, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 784 К.О. Бучје - потес "Присоје" у Бучју - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-53/2019-06

Датум објављивања 15. 08. 2019. године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 15.08. 2019.године до 27. 08. 2019.године сваког радног дана у времену од 13,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 27. август 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - машинска обрада метала у комплексу Привредног друштва - израда алата за израду гумених и пластичних делова, постављање машина за дување и бризгање пластике за сопствене потребе са прикључцима на комуналну инфраструктуру у комплексу

Носилац пројекта Привредно друштво за производњу заптивних елемената ''POLYSEAL'' д.о.о. Трстеник, улица Крсте Босанца бр. 17. - Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - машинска обрада метала у комплексу Привредног друштва - израда алата за израду гумених и пластичних делова, постављање машина за дување и бризгање пластике за сопствене потребе са прикључцима на комуналну инфраструктуру у комплексу, чија реализација се планира на кат.парц.број 4718 К.О. Трстеник - потес "Крсте Босанца" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-29/2019-06

Датум објављивања 30. 04. 2019.године 

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 30.04. 2019.године до 17. 05. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. мај 2019.године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику '', на кат.парц.бр. 4639 КО Трстеник - потес '' Бељици '' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Трговинске радње ''МИР'' Рајко Кулунџић, предузетник из Трстеника, утврдио је решењем број 501-75/2018-06 од 24. 01. 2019.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику '', на кат.парц.бр. 4639 КО Трстеник - потес '' Бељици '' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Датум објављивања 06. 02. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на кат.парц.бр. 2438/2 КО Трстеник - потес ''Радничка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Привредног друштва ''САНВИ'' д.о.о. Трстеник, ул. Шумадијска бб. - 37 240 Трстеник, утврдио је решењем број 501-74/2018-06 од 24. 01. 2019.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на кат.парц.бр. 2438/2 КО Трстеник - потес ''Радничка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Датум објављивања 06. 02. 2019.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру
у Трстенику

Носилац пројекта Трговинска радња '' МИР '' Рајко Кулунџић, предузетник из Трстеника, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 4639 К.О. Трстеник - потес "Бељици" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-75/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 28.12. 2018.године до 17. 01. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 28. 12. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. јануар 2019.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање готових хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски
простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику

Носилац пројекта Привредно друштво ''САНВИ'' д.о.о. Трстеник, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - производно-складишни објекат - монтажа и испитивање хидрауличких склопова, санитарни и канцеларијски простор са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 2438/2 К.О. Трстеник - потес "Радничка" у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-74/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 28.12. 2018.године до 17. 01. 2019.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 28. 12. 2018.године
 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17. јануар 2019.године

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на делу кат.парц.бр. 3411 КО Трстеник - потес ''Краљевачка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Самостална трговинска радња на мало и велико ''СУНЦЕ'' Марјановић Ненад, предузетник из Осаонице, утврдио је решењем број 501-69/2018-06 од 11. 12. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику'', на делу кат.парц.бр. 3411 КО Трстеник - потес ''Краљевачка'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 21. 12. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : '' Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи '', на кат.парц.бр. 2633/2 КО Стопања - потес '' Гај '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Милетић /Стеван/ Милоша из Стопање, утврдио је решењем број 501-70/2018-06 од 07. 12. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - '' Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи '', на кат.парц.бр. 2633/2 КО Стопања - потес '' Гај '' у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 21. 12. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.
На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима
на комуналну инфраструктуру у Стопањи

Носилац пројекта Милетић / Стеван / Милош из Стопање, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - објекат за клање животиња - папкара ( јагњади и прасади ) - занатски објекат са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Стопањи, чија реализација се планира на кат.парц.број 2633/2 К.О. Стопања - потес " Гај " у насељеном месту Стопања - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-70/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 23.11. 2018.године до 04. 12. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 23. 11. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 04. децембар 2018.године

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима
на комуналну инфраструктуру у Трстенику

Носилац пројекта Самостална трговинска радња на мало и велико ''СУНЦЕ'' Марјановић Ненад, предузетник из Осаонице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 3411 К.О. Трстеник - потес "Краљевачка " у Трстенику - СО Трстеник.

Захтев заведен под бројем : 501-69/2018-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 23.11. 2018.године до 04. 12. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

Датум објављивања 23. 11. 2018.године 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 04. децембар 2018.године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова (кисеоник, азот, ацетилен и феролајна) максималног капацитета пуне боце 18 м3 унутар локације складишта и третмана неопасног отпада у насељеном месту Трстеник - непосрено уз државни пут у насељеном месту IБ реда број 23. - улица Краљевачка'', на делу кат.парц.бр. 3249 КО Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев ЗТР ''ГИП-КОМ'' Роберт Симоновић, предузетник из Доње Црнишаве, насељено место Доња Црнишава, утврдио је решењем број 501-52/2018-06 од 26. 10. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова (кисеоник, азот, ацетилен и феролајна) максималног капацитета пуне боце 18 м3 унутар локације складишта и третмана неопасног отпада у насељеном месту Трстеник - непосрено уз државни пут у насељеном месту IБ реда број 23. - улица Краљевачка'', на делу кат.парц.бр. 3249 КО Трстеник - потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Датум објављивања 19. 11. 2018.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

 

даје  следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ

О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

Пројекта : Изградња надстрешнице за складиштење техничких гасова ( кисеоник, азот, ацетилен и феролајн ),

чија реализација се планира на делу кат.парц.број  3249 КО Трстеник

- потес ''Краљевачка 171'' у Трстенику - СО Трстеник

 

 

            Носилац пројекта ЗТР ''ГИП-КОМ'' Роберт Симоновић, предузетник из Доње Црнишаве, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња надстрешнице за смештај техничких гасова ( кисеоник, азот, ацетилен и феролајна ) капацитета пуне боце 18 м3 у Трстенику, чија реализација се планира на делу кат.парц.број 3249 К.О. Трстеник - потес "Краљевачка 171" у Трстенику - СО Трстеник.

 

             Захтев заведен под бројем : 501-52/2018-06

 
Датум објављивања 10. 10. 2018.године 
 

            Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 10.10. 2018.године до 20. 10. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

 

       Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20. октобар 2018.године.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Изградња постројења за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа у оквиру комплекса ПУТР '' ПИЛЕ '' у Трстенику'', општина Трстеник, на кат.парц.бр. 4587/3 КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику -   СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Миљојковић Љубише из Трстеника, у име ПУТР '' ПИЛЕ '' Трстеник, утврдио је решењем број 501-28/2018-06        од 18. 06. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Изградња постројења за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа у оквиру комплекса ПУТР '' ПИЛЕ '' у Трстенику'', општина Трстеник, на кат.парц.бр. 4587/3 КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику - СО Трстеник. 

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
   
    Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
       
Датум објављивања 06. 07. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторних горива на станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'', насељено место Стопања, општина Трстеник'', изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес     ''Стопања 98'' насељено место Стопања - СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Грађевинског бироа ''AXIS'' д.о.о. Нови Сад, у име носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије ''НИС'' а.д. Блок Промет из Новог Сада, утврдио је решењем број 501-23/2018-06 од 17. 05. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторних горива на станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'', насељено место Стопања, општина Трстеник'', изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес ''Стопања 98'' насељено место Стопања - СО Трстеник. 

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08), при чему је оцењено да се уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем не очекује значајнији негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.
   
    Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета предметног пројекта, престанка рада или уклањања објекта поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
       
Датум објављивања 06. 07. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О   ПОДНЕТОМ  ЗАХТЕВУ  ЗА  ОДЛУЧИВАЊЕ
О  ПОТРЕБИ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ
Пројекта : Изградња индустријског објекта - кланица са наменом објекат за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа - у оквиру комплекса ПУТР ''ПИЛЕ'' у Трстенику, чија реализација се планира на к.п.бр. 4587/3
КО Трстеник - потес ''Карађорђева 15'' у Трстенику - СО Трстеник


    Носилац пројекта Миљковић Љубиша из Трстеника, у име ПУТР ''ПИЛЕ'' Трстеник,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Изградња индустријског објекта - кланица са наменом објекат за прераду меса, хлађење, смрзавање и складиштење производа - у оквиру комплекса ПУТР ''ПИЛЕ'' у Трстенику, чија реализација се планира на кат.парц.број 4587/3 К.О. Трстеник - потес "Карађорђева 15" у Трстенику - СО Трстеник.

             Захтев заведен под бројем : 501-28/2018-06

             ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА: 29. 05. 2018. год.


    Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 42. на I спрату, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 29.05. 2018.године до 08. 06. 2018.године сваког радног дана у времену од 12,00 - 14,00 часова.

    Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 08. јуни 2018.године.


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и  3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : ''Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније  ''Стари Трстеник - KЅ 012'', насељени атар места Стари Трстеник'', на делу кат.парц.бр. 1880/3 КО Стари Трстеник - потес '' На брду '' насељени атар места Стари Трстеник - СО Трстеник. 

    Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Предузећа '' Телеком Србија '' а.д. Београд, Таковска 2. - 11 000 Београд, утврдио је решењем број 501-18/2018-10 од 25. 04. 2018.год. да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта -                         ''Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније ''Стари Трстеник-KЅ 012'', насељени атар места Стари Трстеник, на делу кат.парц.бр. 1880/3 КО Стари Трстеник - потес ''На брду'' насељени атар места Стари Трстеник - СО Трстеник.

    Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''Стари Трстеник - KS 012'' насељени атар места Стари Трстеник коју је израдио Институт Ватрогас - лабораторија Нови Сад, Булевар војводе Степе 66,  број 2812/17-50 L MK од 05.01. 2018.године.
       
Датум објављивања 10. 05. 2018.године

    Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину  заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.


На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 1. и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове
општинске управе Трстеник

даје  следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пројекта : Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторног горива на Станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'' насељено место Стопања,  
       изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања
- општина Трстеник

Грађевински биро ''АХIS'' д.о.о. Нови Сад, поднео је у име носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије ''НИС" а.д. Блок Промет из Новог Сада, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) - Реконструкција - замена резервоара за складиштење моторног горива на Станици за снабдевање горивом ''СТОПАЊА'' насељено место Стопања, изграђене на делу кат.парц.бр. 3091/7 КО Стопања - потес ''Стопања 98'' насељено место Стопања - општина Трстеник.

    Захтев заведен под бројем : 501-23/2018-06 

    Обавештавамо вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у периоду од 27. 04. 2018. до    11.05. 2018.год. сваког радног дана у времену од 13,00 до 14,00 часова у просторијама Општинске управе Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5., канцеларија број 42. на спрату,   и достави своје мишљење у назначеном року.

    Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 11. мај 2018.године.

Датум објављивања 27. 04. 2018.године


На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : ''Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''KG3340 01 KS Доњи Рибник - ненастањени атар места Оџаци'', на делу кат.парц.бр. 3892/3 КО Оџаци - потес ''Чукара'' ненасељени атар места Оџаци - СО Трстеник.

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев Предузећа за трговину и услуге ''Кодар Инжењеринг'' д.о.о. у име носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 1ж. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-55/2017-06 од 13. 12. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - ''Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''KG3340 01 KS Доњи Рибник - ненастањени атар места Оџаци'', на делу кат.парц.бр. 3892/3 КО Оџаци - потес ''Чукара'' ненасељени атар места Оџаци - СО Трстеник.
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08) и Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније 'KG3340 01 KS Доњи Рибник'', који је израдила Лабораторија ''W line'' из Београда, број ЕМ-2017-404/SO.

Датум објављивања 26. 12. 2017.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат.парц.број 2722/2 КО Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.


Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник на захтев носиоца пројекта Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕНОР" д.о.о. Београд, Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд, утврдио је решењем број 501-44/2017-06 од 24. 08. 2017.године да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта - Инсталирање опреме базне станице мобилне телефоније ''Трстеник 3 - звоник цркве Свете Тројице у Трстенику'' у улици Вука Караџића бр. 5., чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 2722/2 К.О. Трстеник - потес ''Вука Караџића'' у улици Вука Караџића бр. 5. - СО Трстеник.

Датум објављивања 19. 08. 2017.године

Против решења да за пројекат није потребна процена утицаја на животну средину заинтересована јавност може изјавити жалбу у року од 15. дана од дана објављивања овог обавештења.
Промените величину слова:
На основу чл. 7 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине (Сл.лист општине Трстеник, број 4/2012) и Одлуке о буџету општине Трстеник за 2013. годину ( Сл.лист општине Трстеник, број 6/2012) председник општине Трстеник, дана 03. 06. 2013.године расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Средства у износу од 500.000 динара су намењена невладиним организацијама, удружењима грађана и установама из општине Трстеник и додељују се за реализацију пројекта у складу са Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2013.годину и Стартегијом одрживог развоја општине Трстеник за постизање циљева:

1. Подизање нивоа еколошког знања свих категорија становника (радионице у школама за ученике и наставнике, еколошке кампање)
2. Решавање конкретног еколошког проблема ( реализација еколошких акција чишћења и уређења простора)

Право учешћа на Конкурсу имају установе, организације и удружења из области заштите животне средине, које су регистроване у складу са законским прописима. Конкурс је намењен за финансирање пројеката из области заштите и унапређења животне средине на подручју општине Трстеник и мора се завршити до истека буџетске године до 15.12.2013.године.
Износ средстава по пројекту финансиран из средстава буџета општине Трстеник је од 50.000,00 до 100.000,00 динара.Средства се могу користити и за суфинасирање пројеката одобрених од стране других донатора.

Опширније...

Промените величину слова:
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ( Службени гласник РС, број 135/04 и 36/09) и члана 15. и члана 61. Статута опшштине Трстеник ( Службени лист општине Трстеник, број 7/08) и прибављене сагласности Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине број:401-00-274/2012 од 10.04.2013.године Општинско веће општине Трстеник, дана 17.05.2013године доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2013. ГОДИНУ

I. Намена фонда
Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Трстеник основан је на основу чл. 100. Закона о заштити животне средине (Сл.гласник Републике Србије, бр.135/04 36/09), чл.48. Статута општине Трстеник и чл 64. Закона о буџетском систему (Сл.гласник Републике Србије, бр.54/09) на седници Скупштине општине Трстеник одржаној дана 03.08.2012.године.
Основни циљеви буџетског фонда за заштиту животне средине су финансирање припреме и развоја програма и реализација пројеката из области очувања и унапређења животне средине, енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије.

Опширније...