37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 18 09 2021
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

selokonkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Конкурсна комисија
Број: 111-13/2021-04
06.09.2021. године


На основу члана 4., чл. 82. став 5., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4907/2021 од 28.05.2021.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, бр. 020-1/2021-03 од 01.04.2021. године, бр. 020-2/2021-03 од 08.06.2021. године и 020-3/2021-03 од 16.08.2021. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

II Радно место за које се прима:
 1. ПОСЛОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ, у звању саветник, - 1 извршилац.

 Опис послова: Учествује у изради и измени секторских стратешких докумената из области друштвеног развоја и прати реализацију пројеката из ове области; прикупља статистичке податке од Републичког завода за статистику и ажурира податке у креирану базу података за потребе друштвених делатности; прати конкурсе и расписане позиве од стране министарства, страних донатора и обавештава кориснике о актуелним конкурсима; учествује у припреми и писању пројеката, праћењу реализације и буџета пројеката из области за које је задужен; припрема и прати буџете пројеката, припрема финансијске извештаје за реализоване пројекте и сарађује са ревизорима за пројекте из своје надлежности; учествује у припреми општинских одлука које се односе на област друштвених делатности; пружа подршку јавним институцијама и удружењима грађана у пројектним активностима у области друштвених делатности; учествује у припреми и изради промотивног материјала за промоцију општине на сајмовима и другим манифестацијама,припрема материјале из своје области за општински сајт ГИС базу података; сарађује са другим службама у Општинској управи, надлежним институцијама на локалном нивоу, надлежним министарствима, НАЛЕД–ом, СКГО-ом и донаторским програмима; расписивање јавних позива за транспарантно финансирање ОЦД; обавља и друге послове које му повери шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање из области правних, економских, друштвено-хуманистичких, природно-техничких и техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, три године радног искуства и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се: познавање Закона о улагањима и Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, Закона о удружењима и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења; познавање рада на рачунару; вештина комуникације-усмено.


III Место рада:
Општинска управа општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, Трстеник.

IV Трајање рада:
Радни однос се заснива на неодређено време.

V Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Трстеник-Конкурсна комисија, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, са назнаком „За јавни конкурс, за радно место - послови канцеларије за локално економски развој из области друштвених делатности “.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
 - Марија Марковић, саветник на пословима УЉР и друштвене бриге о деци
   телефон: 037/714-638; e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Политика“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Поред достављања доказа о испуњености услова из члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:
 • да је учесник конкурса држављанин Републике Србије - Уверење о држављанству;
 • да је пунолетан - Извод из матичне књиге рођених;
 • да раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа - Потврда послодавца;
 • да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци - Потврда/Уверење Полицијске управе према месту рођења),

потребно је доставити иследеће:
 • потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
 • копирана или очитана лична карта,
 • изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега,
 • оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема,
 • оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту,
 • оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.   Наведена изјава се налази у прилогу овог Јавног конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у јединици локалне самоуправе, подлежу пробном раду од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита,  примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 месеци од заснивања радног односа.

 

 IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина који се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Општинске управе општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5, о чему ће кандидати добити благовремено обавештење на адресу или бројеве телефона које су навели у пријави.

 

НАПОМЕНА:

Сходно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе општине Трстеник.

Овај оглас објављује се у дневним новинама и на порталу општине Трстеник www.trstenik.rs

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, без дискриминације се односе и на особе женског пола.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА


Цео документ можете преузети овде:  ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ


Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневном листу Политика дана 08.09.2021. године

Промените величину слова:
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима (”Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Објављује

Захтев ЈКП ”Енергетика" Трстеник за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Енергетика” Трстеник, број 18/21 од 01.09.2021 .године, за промену цене топлотне енергије за крајње купце, са образложењем.

Захтев се објављује на Огласној табли општине и Сајту општине.

Захтев за одобравање цене топлотне енегије за крајњег купца pdf

Одлука о цени грејања pdf

Предлог цене за грејање pdf

Образложење захтева за променом цене грејања pdf
Промените величину слова:
Дана 03.09.2021. године заказана акција сузбијања одраслих форми комараца са земље на територији Трстеника по Уговору.

            На основу увида у временску прогнозу, и договора са службама Општине Трстеник  заказујемо акцију третирања одраслих форми комараца,  са земље на територији града Трстеника и приградских насеља. (Једно возило) и десна обала Мораве села од Бресног Поља до Дубља (друго возило) Третман ће се вршити са земље возилима са ( Мобил стар ), 03.09.2021. године, Почетак акције је у 17.30 сати и трајаће до 22 сата. (уколико не дође до промене временских услова)  

Напомиљемо да средства која се користе нису опасна за људе, животиље, пчеле и животну средину.

Ветеринарски специјалистички институт
Краљево
Мр Миодраг Рајковић
Промените величину слова:
ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се родитељи, корисници дечијег додатка, да за децу која су редовни ученици, основних, средњих школа као и деца предшколског узраста, доставе школске потврде за школску 2021/22 годину. Служби за друштвену бригу о деци Општине Трстеник (канцеларија бр.6 - услужни центар до краја септембра 2021 године).


Република Србија
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
Одсек за скупштинске послове,
општу управу и друштвене делатности
Служба за друштвену бригу о деци
Промените величину слова:
Дана 23.08.2021. године заказана акција сузбијања одраслих форми комараца са земље на територији општине Трстеник по Уговору.

На основу увида у временску прогнозу, и договора са службама општине Трстеник, заказујемо акцију третирања одраслих форми комараца, са земље на територији Трстеника, лева обала Мораве села од Селишта до Угљарева.

Третман ће се вршити са две машине на возилима (Мобил стар), 23.08.2021

Почетак акције је у 18 сати и трајаће до 23 сата. (уколико не дође до промене временских услова)

Напомиљемо да средства која се користе нису опасна за људе, животиље, пчеле и животну средину.
 

Ветеринарски специјалистички институт
Краљево
Мр Миодраг Рајковић
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray