37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Р. Б. НАЗИВ ДОКУМЕНТА ПРЕУЗИМАЊЕ
1. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА word
2. ИЗГРАДЊА ПОМОЋНИХ И ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА word
3. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ у ТОКУ ГРАЂЕЊА word
4. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА word
5. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ word
6. ПРИЈАВА ПОЧЕТКА  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА word
7. ОДОБРЕЊЕ за ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА из Члана 145. Закона word
8. ПОСТАВЉАЊЕ ТИПСКИХ ТС 10кВ, 20кВ И 35кW и ОБЈЕКАТА из ЧЛАНА 145. ЗАКОНА word
9. ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА из ЧЛАНА 147. ЗАКОНА word
10. ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА word
11. РАЗДВАЈАЊЕ или СПАЈАЊЕ ПОСЛОВНОГ или СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА word
12. РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА и ПРОМЕНА НАМЕНЕ word
13. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА word
14. УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА за ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ word
15. ИНФОРМАЦИЈА о ЛОКАЦИЈИ word
15.a ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ - физичка лица word
16. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА word
17. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  ОБЈЕКАТА word
18. ИЗЈАВА о ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ word
19. РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ word
20. ПРИЈАВА ЗАВШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА word
21. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ word
22. ПРИЈАВА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ word
23. ПОТВРДА за  ФУНКЦИОНАЛНУ ЦЕЛИНУ стамбеног и пословног простора word
24. УВЕРЕЊЕ ДА СЕ ГРАЂЕВИНСКА И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ОДНОСИ НА ОБЈЕКАТ word
25. УВЕРЕЊЕ О ПЕРИОДУ ГРАДЊЕ  за објекте који су грађени пре доношења прописа о изградњи word
26. ПРИВРЕМЕНО ЗАТВАРАЊЕ УЛИЦЕ - КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА ПО ПОСЕБНИМ ОДОБРЕЊИМА word
27. ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ word
28. ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ за ЛЕТЊУ-ЗИМСКУ БАШТУ word
29. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ word
30. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЊЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ word
32. "Комстан" ценовник - лист 1 pdf
33. "Комстан" ценовник - лист 2 pdf
34. "Комстан" - захтев за прикључак - физичка лица pdf
35. "Комстан" - захтев за прикључак - правна лица pdf
36. "Комстан" - захтев за техничке услове - физичка лица pdf
37. "Комстан" - захтев за техничке услове - правна лица pdf
38. ЕД Крушевац - услови за прикључење - захтев за ТУ СП ПО НН ГР  word