37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:
БАЗА ПОДАТАКА ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПРЕМА ПОДАЦИМА АПР-a из 2024. годинеБаза удружења excl

База предузетници excl

База предузећа  excl


1. Упитник за привредне субјекте word
2. ПРИВРЕДНИ САВЕТ
- Решење о образовању привредног савета pdf
- Решење о измени решења о образовању привредног савета pdf
3. ЗАПИСНИК СА ПРВОГ састанка Привредног савета pdf

КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈСва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица – привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију куће, апартмана, собе и сеоско туристичко домаћинство, ради пружања услуга смештаја туристима на територији општине Трстеник.

Захтев се подноси Одсеку за привреду пољопривреду и одрживи развој општине Трстеник, Кнегиње Милице 5, као надлежном органу а преко Централног информационог система – портал Е–ТУРИСТА www.eturista.gov.rs

За приступ Централном информационом систему односно добијање корисничког налога за портал Е–ТУРИСТА потребно је обратити се надлежном органу општинске управе ради достављања следећих података:

1. ФИЗИЧКА ЛИЦА- очитана лична карта или фотокопија, e-mail адреса и контакт телефон

2. ПРАВНА ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИЦИ- извод из АПРа, e-mail адреса и контакт телефон

E-туриста-корисничко упутство, Упутство за категоризацију угоститељских објеката..., образац Изјаве за физичка лица и прописе од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

E-TУРИСТА – корисничко упутство-угоститељ

УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Образац – Изјава за ФИЗИЧКА ЛИЦА

Правни основ:

Закон о угоститељству (Сл.гласник РС 17/19)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (Сл.гл.РС бр.48/02 и 58/16)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности као и начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (Сл.гласник РС 13/20)

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ( Сл.гласник РС 83/16 и 30/17)

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству (Сл.гласник РС 41/10, 48/12 и др.правилник)

Одлука о висини боравишне таксе на територији општине Трстеник (Сл.лист општине Трстеник бр.1/20)

Уредба о условима и начину утврђивања висине износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству као и начин и рокови плаћања (Сл.гласник РС 47/19 И 51/19)


КАТЕГОРИСАНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ


НЕКАТЕГОРИСАНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ

Обавештење за власнике некатегорисаних угоститељских објеката за смештај


Прилог 1 - Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Пропратни акт за некатегорисани угоститељски објекат


ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА


 

Једношалтерски систем регистрације

За регистрацију оснивања привредног субјекта (привредног друштва) потребно је приложити:

 • јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС), 
 • прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) и 
 • доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Поступак оснивања привредних субјеката (привредних друштава) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

 • регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику, 
 • порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа, 
 • пријаву на ПДВ, 
 • образац М-А тј. ПОТВРДУ О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ на обавезно социјално осигурање оснивача који је истовремено регистрован и као заступник привредног друштва.


Напомена:
Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), доставља ЦРОСО-у податке потребне за регистрацију обвезника плаћања доприноса. Опширније на линку: овде

 

ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА
 

Једношалтерски систем регистрације

За регистрацију оснивања привредног субјекта (предузетника), потребно је приложити:

 • јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС),
 • прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) и
 • доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Поступак оснивања привредних субјеката (предузетника) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

 • регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику,
 • порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа,
 • пријаву на паушално опорезивање или на исплату личне зараде или на ПДВ,
 • потврду о извршеној пријави (тзв. Образац М-А), коју додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања – ЦРОСО,
 • број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Размена података са Централним регистром обавезног социјалног осигурања и Пореском управом, приликом оснивања привредног субјекта је једнократан поступак, у току кога су подаци у потпуности унети у информациони систем ЦРОСО односно ПУ, те је једини начин накнадне измене података директно обраћање странке ЦРОСО или Централи ПУ. 
Накнада за оснивање
Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

 • Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,
 • Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара..

Рачун за уплату накнаде
Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97,позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

еРегистрација оснивања предузетника
Од 1. јануара 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем. Опширније на линку: овде

 СЕРТИФИКАЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА
 

Министарство привреде издаје предузетницима сертификате у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова домаће радиности. 
Неке од делатности које се, у складу са прописима, сматрају старим и уметничким занатима су грнчарска, казанџијска, јорганџијска, сапунџијска, сликање на текстилу и слично.
Министарство, такође, води Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као електронску, јединствену, централну јавну базу података о издатим сертификатима, која се редовно ажурира и која је бесплатно доступна свим заинтересованим субјектима, свих 24 часа дневно, сваког дана у години.

Више о поступку сертификације као и о потребној документацији потражите на сајту Министарства привреде (https://www.privreda.gov.rs/usluge/sertifikacija-starih-zanata)


  

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО


Унапређење рада МСПП, у условима пада упослености привредних капацитета, намеће се као реална могућност. Предвиђа се да она постану најефикаснији сегмент привреде.

Индустријска производња у Првој Петолетки је дуго година била водећа привредна грана и покретач развоја свега онога што Трстеник данас има, као позитивно наслеђе у осталим областима.

ППТ-Петолетка је основана 4.1.2016. године по уговору 667 оснивача са појединачним уделом. Друштво је основано након спроведеног социјалног програма а пред проглашење стечаја у Петолеткиним друштвима. Циљ оснивања је био очување радних места за већину радника, тржишта и традиције производног програма који траје више од 7 деценија.ППТ-Петолетка успешно послује са пословним добитком упошљавајући од 750 до 800 радника. Око 80% производње намењено извозу. ППТ-Петолетка је своју историју започела закупом пословног простора и опреме од стечајних управника да би након помоћи државе успела да откупи 25000 м2 пословног простора са преко 600 машина које сада има у свом власништву. У сарадњи са Министарством привреде набављено је 15 најмодернијих машина за обраду металних делова.

1m 2m

 

Дакле, прилагодљивост условима тржишне економије, препоручује облик организовања који имају МСПП за носиоце привредног развоја у наредном периоду. Овакве организације ће у будућности бити осниване и у другим секторима привређивања, као што је пољопривредна производња, посебно прерада пољопривредних производа, затим у сектору туризма и услуга.

Реализација идеје да се локација "ЗА-МО" претвори у пословну зону, такође је допринела смањењу броја незапослених. Компанија "Amphenol Automotive Technology doo" је основана 2018. године у индустријској зони "Западна Морава" у Трстенику, као део америчке групације Ампхенол која броји преко 90.000 запослених широм света у различитим индустријама. Ампхенол у Трстенику припада ауто индустрији и бави се склапањем кабловских свежњева за ектерна осветљења аутомобила. У компанији Ампхенол на 4500м2 новог и савремено опремљеног пословног простора тренутно је запослено близу 600 радника, а план је да у наредном периоду достигне број од 1000 запослених.

3m 4m


Укупан број привредних субјеката у зони МСПП је свакодневно променљива величина. Према подацима из Агенције за привредне регистре, на територији наше општине егзистира око 1.520 предузетника и око 350 привредних друштава.


 

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
 

Полазећи од чињенице да на нивоу Републике Србије пољопривредна производња представља реално највећу извозну шансу и грана која чини преко 20% бруто националног доходка, Стратегија развоја општине Трстеник пољопривредну производњу, као и прераду пољопривредних производа препознаје као један од најзначајнијих приоритета.

Највећи ресурс општине Трстеник је Морава и плодна ораница око ње. Општина Трстеник поседује изванредне природне, климатске и еколошке услове за развој пољопривреде. Пољопривредна производња је поред машинске индустрије, доминантна привредна грана у општини Трстеник, којом се бави преко 35% становништва, и која обезбеђује значајан део дохотка. Пољопривредна површина од  28.256 ха представља  63,1% укупног расположивог земљишта.

Но, ситуација у читавом руралном амбијенту Србије данас је забрињавајућа. У сеоском подручју општине Трстеник данас, на жалост, нема ни људског, ни финансијског, ни интелектуалног капацитета. Ограничене су могућности запошљавања, а старењем и смањењем броја становника отежава се ангажовање радне снаге.

Међутим, не можемо се помирити са оваквом констатацијом. Приоритетна обавеза јесте промена оваквог амбијента, а за тако нешто постоје реалне могућности. Природни потенцијали наше општине, традиционална знања, уз технолошка унапређења, могу значајно поправити ситуацију у овој области.

У примарној пољопривредној производњи приоритети наше општине јесу унапређење калемарске, повртарске и воћарске производње, са акцентом на производњу здраве природне хране. Потенцијали су огромни, јер се о нашој средини произведе:

 • 15.000.000 комада лозних калемова од чега са сертификованим садним материјалом око 1.500.000 комада, и стандардним материјалом око 13.500.000 комада. Доминантна количина се односи на винске сорте и то око 10.500.00 комада, а око 4.500.000 комада чине стоне сорте.
 • 6.000.000 комада воћних садница свих континенталних врста и сорти, од чега сертификовани садни материјал чини 550.000 комада, а стандардни око 5.450.000 комада.

Потенцијали за производњу лозних калемова су далеко већи. Уколико би се обезбедило тржиште за сигуран пласман ова производња би се повећала на преко 30.000.000 комада садница. Поред тога у нашој средини се производе и саднице боровнице, рибизле, огрозда, ружа, украсног зимзеленог и листопадног дрвећа и шибља.

1m 2m

Ово подручје карактерише повртарска производња и то пластеничка производња и производња на отвореном  где се годишње произведе око:

 • 100.000 тона поврћа, од чега 18.000 т парадајза, 12.000 т паприке, 260 т шаргарепе у пластеницима и 12.000 т на отвореном простору, 890 т корнишона, 800 т карфиола, 750 т целера, 12.000 т лука сребрњака, 13.000 т црог лука, 3.000.000 комада зелене салате у пластеничким условима, као и све друге врсте поврћа.
3m

Заступљена је и виноградарско - воћарска производња и произведе се:

 • 14.620 тона грожђа, 937 тона јабука, 3 960 тона шљива, 150 тона јагода, 1000 тона малина, 2500 тона купина и друге воћне врсте.
4m 5m
Код ратарских култура произведе се:
 • 55.100 тона кукуруза и 13.732 тоне пшенице. Ратарска производња није комерцијална и производи се за сопствене потребе.
6m 7m

Сточни фонд је значајно смањен, због услова производње, али у брдовитом делу општине постоје велике могућности за развој сточарства.


Апсорпциона способност пољопривредне производње за запошљавање је велика. Велика шанса примарној пољопривредној производњи отворена је приватизацијом ''Нове Слоге'' која је 16. августа 2008.г. приватизована од стране компаније "Фриком",  у власништву Агрокора. Бави се складиштењем  и прерадом пољопривредних производа. У свом саставу поседује вински подрум  са дестилеријом и пунионицом пића, сушару, хладњачу са тунелом за брзо замрзавање, фабрику зачина, чајева и зрнастих производа. Фабрика воде "Мивела" се налази у саставу "Нове Слоге".

Очекује се да ће неколико хиљада пољопривредних произвођача своју производњу везати за ово предузеће.


Значајни прерадни капацитет  у општини је "Фудекс"/Натура план који врши прераду воћа и поврћа. Прерадни капацитет је извозно орјентисан. Печурке откупљује "Екофуд". "Етерика" је предузеће које производи и пакује етерична уља. Погон има  HACCP сертификат. Интересантан прерадни капацитет је хладњача "Темпо" која ради првенствено за своје потребе, али откупљује воће и поврће и од других произвођача. Сем наведеног, у општини постоје хладњаче мањег и средњег капацитета, вински подруми, млинови, пољопривредне апотеке, а не треба заборавити и бројне кафане који су значајни откупљивачи стоке.


Подизање технолошке прераде пољопривредних производа на виши ниво јесте посебан приоритет Стратегије из више разлога. Један од њих видимо у чињеници да се највећи део зараде налази у преради и паковању производа. Ми желимо да тај укупан профит остане нашим произвођачима. Други разлог за приоретизацију прераде налазимо у отварању могућности за оснивање великог броја породичних радионица пакерица, сушара, винарија... Ето, дакле простора за стварање нових МСПП које ће у овом сектору у будућности доћи до пуног изражаја.


 
ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК
 

Општина Трстеник се налази у централном делу Србије, у плодној долини Западне Мораве и на падинама Гледићких планина и Гоча. У 51 насељу живи близу 42000 становника. Трстеник је привредни, административни и културни центар општине са око 16 000 становника. У близини Трстеника, 10 км ка западу налази се чувена Врњачка Бања. Кроз град и општину пролази 21. меридијан, линија која нас спаја са светом у простору и времену и поручује да смо географски, историјски и културни део Европе.

spomenik-kneginji-milici-naslovna1

Природа је према трстеничком крају била дарежљива дајући му добар положај, плодну земљу и вредне домаћине. Вечито на раскрсници путева, Трстеник је варош са богатом традицијом и историјом. Још је неолитски владар знао да препозна благодети овог краја населивши локалитете Благотин и Страгари. Римљани су у ове крајеве донели и за вечита времена оставили винову лозу. Из средњег века су нам остали чувени манастири Љубостиња и Велуће, задужбине српских принцеза.

Некада варош занатлија и трговаца, Трстеник је данас модеран градић са значајним културним наслеђем. Окружују га богата села из којих путем целог света одлазе зреле воћке, лозни калемови и вина изузетног квалитета. Људи топлог и ведрог духа су познати по гостопримству. Није случајно што је познати глумац и редитељ Радош Бајић одабрао ово тле и ове људе за ликове омиљене и најгледаније домаће серије „Село гори а баба се чешља“.


ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

На месту где се Гоч највише приближио Гледићким планинама, на изласку из најужег дела моравске долине, тзв. сутеске, развио се градић Трстеник.

Гледићке планине (највиши врх Самар 922 м) се сматрају најлепшим шумадијским планинама. Име су добиле по селу Гледић, „са кога се далеко гледа“. И, заиста, у ведрим данима, са Самара се као на длану виде Крушевац, Јагодина, Краљево и далеки Ртањ и Рудник. Питома простанства само кад-кад одмене клисурасте долине планинским речица и потока и бројни извори. Шуме и ливаде се смењују са расцветалим воћњацима и уредно орезаним виноградима. Осим што сва Ваша чула уживају у прелепим пејзажима, осећај док шетате овим просторима је заиста посебан ако знате да Гледићке планине називају митским планинама јер чувају трагове од најстаријих, неолиотских, времена, преко седам средњевековних градова и бројних манастира до данашњих дана. Окружени шумом, под скутима Гледићких планина су се сместили прелепи моравски манастири Љубостиња и Каленић. Гледићке планине скривају и села са кућама старим и преко сто година у којима се може доживети аутентични дух једноставног живота у планинском селу.

thumbs_planinska-recica
thumbs_trstenik-priroda-8
thumbs_trstenik-priroda-4
thumbs_zapadna-morava-1
thumbs_trstenik-priroda-6
thumbs_zapadna-morava-2

Између Гоча и питомих Гледићких планина у дужини од двадесетак километара развијугала се Западна Морава. У мирним водама Мораве се огледају раскошне крошње врба. За обалу привезани чамци лелујају на благом поветарцу. У хладовини врба риболовци стпљиво забацују удице.

За народ овог краја Морава је много више од географског појма-симбол је живота, рада и плодности. Некада је на Морави било неколико воденица "моравки", а данас точак "ради" само на пар воденица "поточара" на притокама Западне Мораве. О значају ове реке за крај говори и то што се порекло имена Трстеника везује за трску или трстику, барско биље, које је одувек расло уз Мораву.

Подручје трстеничке општине је богато и минералним водама. Најпознатија изворишта су у селима Велуће и Горња Црнишава. Минерална вода Велућки кисељак, познатија као "Мивела" и "краљица вода" је благог укуса и мириса, са оптималним односом минерала и изузетно богата магнезијумом. Највише прија после физичких активности и зато је и омиљена код спортиста.


 
КУЛТУРНО ИСОТРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
 


С краја средњег века потичу две задужбине српских принцеза посвећене Пресветој Богородици, две лепотице моравске Србије, манастири Љубостиња и Велуће.

Манастир Љубостиња


Манастир Љубостиња је задужбина кнегиње Милице. Изградња светиње почиње пред сам Косовски бој. Предање каже да је Милица, слутећи несрећу, желела да направи манастир далеко од “очију света“. Црква је посвећена Успењу Пресвете Богородице, а сам поглед на ово дело моравске архитектуре, сакривено између брда у долини Љубостињске реке, никог не оставља равнодушним. Богато украшене розете, орнаменти исклесани око прозора и врата са честим мотивом љиљана, као симболом девичанства, чистоте, доприноси утиску да се налазите на месту узвишене лепоте.

thumbs_manastir-Ljubostinja thumbs_manastir-ljubostinja-2
Градитељ Љубостиње Раде Боровић, познатији као Раде Неимар, један је од ретких по имену познатих српских средњевековних градитеља. Једна од посебности овог манастира је да су и градитељ Раде и живописац Грк Макарије, потписали своја дела што се може видети у унутрашњости манастирске цркве.

Манастир је грађен од камена пешчара који се смењује са опеком, што је обележје моравске градитељске школе.

Легенда каже да је име Љубостиња настало од речи “љубве“ и “стан“ (место љубави). На овом месту су се, наводно, први пут срели кнез Лазар и кнегиња Милица, која је за успомену на овај догађај, одлучила да овде подигне манастир.

Кроз векове су разни освајачи уништавали фреске тражећи тајне пролазе и скривена блага испод њих. До данашњих дана су остали само фрагменти. Најзанимљивије су ктиторске фреске кнеза Лазара и кнегиње Милице, у природној величини, као и фреске њихових синова, Стефана и Вука. Данашњи иконостас настао је у 19. веку. Првобитни је уништен у борби против Турака.

Када је Лазар Хребељановић страдао на Косову, Милица је преузела бригу о држави и народу, штитила их од Турака, а онда се повукла у скромни монашки живот. У манастиру јој се придружила верна пријатељица деспотица Јелена, у монаштву Јефимија.

Кнегиња и деспотица су неговале лепу реч. У тишини манастирских зидина настала је Похвала кнезу Лазару, извезена на свили за покров кнеза Лазара. Монахињу Јефимију, прву песникињу на европском тлу, опевале су и песме савременика. Обе монахиње су овде умрле и сахрањене: Милица на левој, а Јефимија на десној страни улаза у цркву. Легенда каже да је Милица дала саркофаг који је првобитно себи наменила да се у њој сахрани Јефимија. На саркофагу је уклесан цвет љиљана, симбол који се често приписује Богородици.

Конак кнеза Милоша, грађен у балканско оријенталном стилу тридесетих година 19. века, је један од најлепших манастирских конака у Србији.

На источној страни манастирске порте је подигнута и лепа црквица са иконостасом од плетеног прућа, радом монахиња. Посвећена је Светом Георгију, а подигла га је Дара Тохољ за покој душе рано преминулог сина.


Манастир Велуће

Манастир Велуће се налази у истоименом селу, пет километара јужно од државног пута Крушевац-Краљево, "у сред земље кнеза Лазара", а на прилазу његовој престоници Крушевцу из правца запада.

Велуће је један од ретких манастира чији се ктитор не зна, али се поуздано зна да је време изградње 1377. и 1378. година, а време осликавања пре 1389. По ктиторској фресци и натпису у наосу се једино може закључити да је манастир изградила жена-деспотица. Новија истраживања и проналазак броката у манастирској порти, доводе ктиторску породицу у везу са високим италијанским племством. По народном предању манастир је подигла Мара, кћи кнеза Лазара и супруга Вука Бранковића, у знак покајања. Било како било, ктиторство Велућа ће још генерацијама остати обавијено велом тајни. Манастир је 1395. године поклоњен руском манастиру Свети Пантелејмон на Светој Гори.

thumbs_manastir-veluce-2
thumbs_manastir-veluce-7

Архитектонски, манастирска црква припада моравској школи и због сличности са Лазарицом у Крушевцу, сматра се да јој је била узор у градњи или да су пак грађене истовремено и то од истих мајстора.

У не тако пространом дворишту смештени су манастирски објекти на изузетно складан начин са обиљем зеленила и цвећа.

У непосредној близини манастира на територији села Велуће и Тоболац налазе се извори минералне воде који су од давнина познати по свом лековитом дејству, па се манастир Велуће често помиње као “изворска грађевина“. Некада се звао Сребрница по оближњој реци, у којој се и дан-данас може наићи на по неког испирача сребра и злата.

Град Грабовац, у народу зван Јеринин град, се налази на брегу изнад Западне Мораве, на месту где река улази у најужи део тока кроз трстеничку општину. Одатле су средњевековни витезови имали одличан поглед на долину и војне и трговачке караване који су се кретали овим стратешки значајним путем.
 
Претпоставља се да је утврђење подигао византијски цар Јустинијан у 6. веку, да би га српски средњевековни владари обновили и проширили. Вероватно је његова улога за српски народ била најзначајнија после Косовског боја, када се овде налазила војска која је штитила манастир Љубостињу, одакле је кнегиња Милица водила државу.
 
На утврђењу се данас види око 350 метара зидина, ширине 2 и висине до 8 метара, остаци две куле, одбрамбени ров и трагови мањих грађевина унутар града. До града се стиже пешачком стазом дужине око 500 метара.

jerinin-grad-2-1
Остаци средњевековног утврђења Грабовац, у народу познатијег као Јеринин град


Цркве

У трстеничкој општини саграђен је велики број цркава који осим што су део духовне и културне баштине српског народа, су и одредишта верског и културног туризма.

Црква Свете Тројице

Црква Свете Тројице налази се у центру Трстеника. Датира из тзв. златног доба Трстеника. Грађена је од 1898. до 1900. године на месту старије и скромније цркве, после дугогодишње борбе Трстеничана да добију цркву каква има приличи. Прва је црква у Србији саграђена у неоморавском стилу и као таква била је модел градитељима на почетку 20. века. Пројектант је био архитекта Душан Живановић, један од утемељивача националног стила српског градитељства с краја 19. века. Велика је сличност са црквом краља Милутина у Хиландару.

crkva-svete-trojice-dugine-boje

Храм је једнокуполна грађевина са триконхосом у основи. Зидан је од беловодског пешчара, опеке и малтера.

Фасада је украшена по угледу на Лазарицу: слепим аркадама, розетама, монофорама, преплетима. Нарочито је богато украшен западни портал.

У цркви се чувају делови старог иконостаса из 1848. године, док је нови иконостас насликао академски сликар из Новог Сада, Воја Трифуновић, 1929-1930. године. Истичу се иконе Благовести на царским дверима, Богородица са Христом, Тајна вечера, Света Тројица и друге. Скоро сто двадесет година црква је духовни стожер града, нарочито за време бројних ратова када је пружала уточиште становништву.

thumbs_crkva-svete-trojice
thumbs_crkva-svete-trojice-4
thumbs_crkva-svete-trojice-trstenik
thumbs_crkva-svete-trojice-trstenik-1
thumbs_crkva-svete-trojice-trstenik-1-1
thumbs_crkva-svete-trojice-trstenik-2

Непосредно после изградње цркве додат је и звоник, који доминира градом и околином. Са висином од 33 м један је од највиших у Србији.

А како је звоник добио сат који и дан-данас подсећа Трстеничане о тачном времену са све четири стране света?

Занимљива је прича о сату на звонику цркве Свете Тројице. Трстеничанка Ћирка Стаматовић није имала свог порода, па је 1912. године завештала свој дућан граду и цркви за куповину сата за звоник. Исте године је и преминула. Завештање би се убрзо и испунило да није избио Први па Други балкански, па Велики рат, тако да је тестамент ове племените жене стајао заборављен међу судским списима. Петнаест година касније истакнути трстенички трговац се сетио завештања ове добротворке и кренуо у потрагу за документом. Срећом, папир је преживео све ратове и 1927. године црква Свете Тројице је добила нова звона (стара су претопљена за ратне потребе) и велелепни механизам са часовницима на четири стране света.

"Најлепша парохијска црква у целој епархији. Јасан доказ побожности малог града Трстеника. Црква им може бити и понос и дика."- Св. Владика Николај Велимировић

Од недавно је винова лоза са Свете Горе, из манастира Хиландар, засађена у порти манастира Љубостиње и цркве Свете Тројице у Трстенику.


Црква Светог Арханђела Гаврила

Црква Светог Арханђела Гаврила налази се у селу Рибник. По легенди, село Рибник је добило име по богатим рибњацима из којих су се рибом сладили Немањићи, Хребељановићи, Обреновићи и Карађорђевићи. Године 1824. Милош Обреновић је Рибничанима саградио цркву и то је једна од пет Милошевих покајница. Црква Светог Арханђела Гаврила најстарија је очувана црква у општини Трстеник и 1984. године је проглашена за споменик културе и стављена под заштиту.

crkva-ribnik-1
Црква Светог Арханђела Гаврила у Горњем Рибнику


Црква Свете Петке

Црква Свете Петке се налази на једном од најлепших видиковаца, окружена виноградима, око 2 км од Трстеника. По предању, у њој је вршено богослужење приликом градње манастира Љубостиња.

Када су у тешкој дипломатској мисији кнегиња Милица и мудра Јефимија добиле одобрење од турског султана да врате мошти Свете Петке из Једрена у Србију, наводно су мошти почивале неко време у овој цркви.

У црквици се налази мали саркофаг у коме су се чували делови моштију Свете Петке. Верује се да је вода која извире на овом месту лековита.

crkva-Svete-Petke-1
Црква Свете Петке на брду Ветрењак у селу Грабовац


Споменици

Споменик кнегињи Милици


Кнегињу Милицу је српска историја забележила као мудру жену, супругу, мајку, ктиторку, књижевницу и владарку која је преузела вођење српске државе и народа у једном од најтежих тренутака а то је после Косовске битке.

Надомак Трстеника Милица је подигла задужбину манастир Љубостињу, из кога је водила државу, а у коме данас почивају њене мошти.

thumbs_spomenik-kneginja-milica-1
thumbs_spomenik-kneginji-milici

Поводом 610 година од њене смрти, у центру Трстеника је подигнут споменик овој храброј владарки. Споменик је са постаментом висок четири метра. Изливен је у бронзи по замисли др Драгољуба Димитријевића. Инспирација за лик кнегиње Милице је била ктиторска фреска из манастира Љубостиње.

Споменик је подигнут захваљујући донаторским средствима професорке Радмиле Милентијевић, која годинама живи и ради у Америци и помаже свој народ.

Ово монументално дело је свечано откривено 17. јануара 2016. године, а чин освећења је у присуству бројних Трстеничана и уважених гостију обавио српски патријарх господин Иринеј.

Она је више него заслужила да донирам споменик достојан њене величине јер је кнегиња Милица била изузетна особа, супруга, мајка, књижевник и показала се као велики државник. -Професор доктор Радмила Милентијевић


Споменик Радоју Раки Љутовцу

У центру Трстеника, испред зграде Суда, налази се биста Радоја Раке Љутовца, артиљерца српске војске у Првом светском рату који је забележен у светској историји као први човек који је топом оборио непријатељски авион. Рака Љутовац, родом из села Пољне код Трстеника, је носилац "Карађорђеве звезде" и "Албанске споменице". По овом догађају је 30. септембар проглашен за Дан артиљерије Војске Србије, а касарна у Крагујевцу, где се овај догађај одиграо, носи име човека из Пољне.

spomenik-raka-ljutovac
Споменик Раки Љутовцу, артиљерцу који је први на свету оборио авион


Споменик палим борцима у Трстенику

Споменик палим борцима се налази у парку код Старог моста, на десној обали реке Западне Мораве недалеко од центра Трстеника. Подсећа на бројне жртве које је трстеничка општине дала у претходним ратовима и НАТО-бомбардовању.

Аутор споменика је Душан Николић, академски вајар из Београда. Споменик је подигнут 1951. године. На три метра високом постаменту је постављена бронзана статуа борца у ставу који позива у бој: у десној руци му је пушка, лева рука је подигнута. Целокупна висина споменика је 5 метара.

Током НАТО агресије на Србију, бомбардован је Стари мост у Трстенику. Том приликом је страдало троје цивила. Након НАТО бомбардовања, са леве и десне стране споменика, дограђена су 2000. године два крила лево и десно од споменика. На овим крилима су урезана имена изгинулих у ратовима 1991-1999. године.

spomenik-palim-borcima-1
Споменик палим борцима у парку крај Мораве


Спомен парк Попина

"Спомен-парк Попина" као знаменито место, поседује значајну културно-историјску и архитектонску вредност, пре свега, као сведочанство једног важног историјског догађаја, а затим и као ауторско дело чувеног архитекте професора Богдана Богдановића. Битка од 13. октобра 1941. године била је једна од првих фронталних битака устаничких снага Србије и немачких фашиста док се архитектонска вредност огледа у снажној, јединственој и монументалној композицији сачињеној од гранитних блокова великих димензија.

Подигнут је 1981. године заједничким средствима Трстеника и Врњачке Бање, а 2019. године је одлуком државе проглашен за знаменито место.

spomenik-u-popini-1
Спомен парк у Попини

 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 


Трстеник као дестинација занимљивих манифестација


Манифестациони живот Трстеника је веома разнолик. Најдужу традицију имају Јефимијини дани, док највеселије и најбројније посетиоце окупе Печењијада и Трстеник на Морави.

Дочек Православне (српске) нове године, 13. јануар

Православна (српска) нова година се уз звуке популарне музике и кувано вино и ракију дочекује на тргу у центру Трстеника.

Богојављанско пливање  за часни крст, 19. јануар

На Богојављење, празник крштења Исуса Христа, пливачи се у хладној, некада и леденој Морави боре да понесу часни крст. Стаза је дуга 33 метра, што симболизује године живота Исуса Христа.

Дан виноградара и винара, Свети Трифун, 14. фебруар

Обележавање Светог Трифуна, заштитника винара и виноградара, је традиција у трстеничком виногорју. У празничном расположењу и обиљу квалитетног вина, говоре се винска здравица и поезија, и бирају се најбоља вина.

Национална изложба паса свих раса, март, Медвеђа

На спортском терену крај Мораве, у Медвеђи, бирају се најбољи пси у бројним категоријама.

Међународни фестивал дечијег драмског стваралаштва "Моравски цветић", април

Моравски цветић је фестивал посвећен дечијем драмском стваралаштву. Учествују деца од 6 до 15 година и такмичарског је карактера. Додељују се награде стручног жирија и награде публике.

"Џипијада-Самар", Гледићке планине, април

За оне који воле природу и излет у непознато, а љубитељи су четвороточкаша, џипова и квадова, 2018. године је основан џип-клуб "Самар" и одржана прва "Џипијада", такмичење у вожњи џипова и квадова. Учесници су имали прилику да уживају у прелепим пејзажима и освоје Самар, највиши врх Гледићких планина.

Пролећни дан планинара, 10. април

Пролећни дан планинара се одржава почетком априла. Окупља неколико хиљада заљубљеника у природу и овај спорт. Планинари освајају Самар, највиши врх Гледићких планина на 922 м.

Хуманитарна аукција васкршњих јаја, у седмици пред Васкрс

У сусрет највеселијем хришћанском празнику Васкрсу, позивамо грађанство и представнике привреде на љубав, хуманост и солидарност. Куповином уметнички обрађених дрвених јаја даје се допринос породицама којима је помоћ неопходна.

Међународни фестивал фолклора "Свима на радост-Европа фолк фест", април

У циљу неговања традиције и локалних специфичности али и културног разумевања и размене, Фестивал дечијих фолклорних ансанбала окупи у Трстенику неколико стотина малишана из Србије и иностранства.

Ноћ музеја, мај

Одржавају се изложбе, радионице, концерти у којима Трстеничани могу да уживају до "ситних сати".

Такмичење села Општине Трстеник, мај и јун

Такмичење села Општине Трстеник се одржава са циљем унапређења квалитета живота у селима у областима пољопривреде, инфраструктуре, комуналне делатности, образовања и културе. Победник је учесник окружног такмичења.

Гулашијада у Угљареву, 26.  јун

Окупља љубитеље доброг укуса и забаве који се такмиче у кувању гулаша на прелепом локалитету крај Мораве у селу Угљареву, удаљеном десетак километара од Трстеника.

Јефимијини дани, 15, 16. и 17. јун

Посетиоци који долазе јуна месеца доживеће "времеплов" у средњи век. Јефимијини дани су културно-духовна манифестација посвећена првој српској песникињи Јефимији. Овај фестивал поезије, музичког и драмског стваралаштва се одржава у порти манастира Љубостиње под покровитељством државе. Јефимији у част се сваке године додељује песничка награда "Јефимијин вез" у виду копије чувене Похвале кнезу Лазару


thumbs_jefimijini-dani-2 thumbs_jefimijini-dani-2-1
thumbs_jefimijini-dani-3 thumbs_jefimijini-dani-5


Дубравски сабор у Старом Трстенику, 10. јул

Ова песничка манифестација има за циљ промоцију села, стваралашта и очување културне баштине нашег краја.

МОРАВЕ ФЕСТ, 24. и 25. јул

МОРАВЕ фест је летњи музички фестивал електронске музике. Одржава се на отвореним спортским теренима крај Мораве и базенима.

Дани купине, 1. и 2. август

Дани купине у селу Рујишник окупљају произвођаче ове цењене воћке који се такмиче у брању и роду, уз наступе фолклора и избор за најлепшу девојку.

Трстеник на Морави, 8-14.  август 2022.

Манифестација Трстеник на Морави је летњи фестивал који слави Мораву, најопеванију српску реку. Садржи трку чамаца, такмичења у пливању, риболову, чорбијаду, игре на води. У вечерњем програму одржавају се концерти, позоришне представе, беби маратон, караока такмичење и разни програми за децу. Трка чамаца мораваца је оно што ову манифестацију чини посебном. На Морави код Трстеника их возе помоћу мотке. Изгледа лако, али изискује храброст, снагу и вештину, па зато победник ове трке понесе титулу Моравског витеза.

thumbs_trstenik-na-moravi-5 thumbs_trstenik-na-moravi-1
thumbs_trstenik-na-moravi-12 thumbs_trstenik-na-moravi-15


Мото скуп Трстеник, 19. и 20. август

Велики број моториста из земље и иностранства посети Трстеник крајем августа или почетком септембра у оквиру Мото скупа. На простору поред градског базена организују се концерти познатих рок група. Постали су традиционални дефиле моториста кроз град и извођење атрактивних акробација на моторима. 

Културно лето у Трстенику ће трајати од 22. јула до 26. августа и садржаће бројне концерте, изложбе, догађаје за децу, међународне ликовне сусрете и сл.

Дечији фестивал фолклора "Ја прошетах крај Мораве", септембар

Фестивал дечијих фолклорних група у селу Медвеђа код Трстеника. 

Поздрав лету, средина септембра

Жика Николић, познати новинар и аутор "Шаренице", у свом родном селу Јасиковица организује забавно музички програм под називом Поздрав лету. На летњој позорници у Дворишту Николића наступају позната естрадна имена.

Печењијада у Стопањи, 9, 10. и 11. септембар 2022.


За време манифестације Печењијада преко 20.000 посетилаца похрли у Стопању да ужива у мирисима и укусима свежег и врућег печења. На сваком кораку се окреће по неко прасе или јагње. У винској и ракијској улици се дегустирају локални специјалитети од шљиве, крушке, грожђа. Пред бројном публиком наступају врхунски певачи народне и забавне музике и фолклорни ансамбли. Под слоганом "Печење спаја људе" у Стопањи се тражи столица више, а дилема је само једна: прасеће или јагњеће?

thumbs_pecenjijada-1 thumbs_pecenjijada-2


Савезна изложба паса свих раса,  прва субота у октобру

На теренима крај Мораве бирају се најбољи пси у неколико категорија.

Дан општине Трстеник, 15. октобар

Поводом Дана ослобођења Трстеника у Другом светском рату организује се свечана академија.

Сајам лова, риболова и туризма, 19. октобар

Општина Трстеник броји преко 1.700 ловаца и око 2.000 риболоваца. Ако томе додамо положај Трстеника и одличан потенцијал за спорско-рекреативни туризам, Трстеник је право место за домаћина Сајма лова, риболова и туризма. Сајам окупља бројне произвођаче опреме за лов и риболов, туристичке организације и агенције, привредне коморе, удружења и појединце из области сеоског туризма, као и домаће радиности.

Савремена српска проза, новембар

Савремена српска проза је културна манифестација која новембра месеца у Трстенику окупља еминентне ствараоце савремене прозне уметности а у организацији Народне библиотеке "Јефимија".

Рибникареви планинарски дани, средина новембра

Одржавају се у част Владислава Рибникара, оснивача дневног листа "Политика". Владислав Рибникар је рођен 13. новембра 1871. године у Трстенику. Ово је најстарија планинарска акција и траје од 1975. године.

Пољопривредни сајам-семе, расад, заштита, Стопања, новембар

Као један од најзначајнијих пољопривредних догађаја у земљи, сајам окупља око 200 излагача који представљају новитете из области расадног и семенског материјала, заштитних средстава, пољопривредне механизације, ИТ достигнућа, хране и опреме за животиње, машина за прераду и паковање воћа и поврћа, откупа робе, банкарског и осигуравајућих сектора.

Опширније на сајту: овде