37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1


Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19), надлежни орган

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА спратности П+1
у функцији обављања делатности пољопривредног газдинства
са наменом за смештај туриста у комплексу винарија ''Јездимировић'' д.о.о. Риљац
на к.п.бр. 3129/1 и 3131 К.О. Риљац
- општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 10. у приземљу) од 17.04. 2024. године закључно са 26.04. 2024. године сваког радног дана од 14 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Василије Петровић пр. атеље за пројектовање ''АРШИН ПЛУС'' Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 46.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Винарија ''ЈЕЗДИМИРОВИЋ'' д.о.о. Риљац, насељено место Риљац број 255. - 37 246 Милутовац.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 14 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 10. у приземљу).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику надлежном органу - Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, са позивом на број 350-14/2024-06, закључно са 26.04. 2024.године.

Објављено дана 15. 04. 2024.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање : УП за архитектонску разраду локације за изградњу пословног објекта спратности П+1 у функцији обављања делатности пољопривредног газдинства са наменом за смештај туриста у комплексу винарије ''Јездимировић'' д.о.о. Риљац на к.п.бр. 3129/1 и 3131 КО Риљац - општина Трстеник. pdf

На основу члана 10. став 1 и 2. а у вези са чланом 29. став 3.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09 )
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник

даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Пројекта : Постављање пластичних танкова у комплексу хладњаче у Трстенику и стварање услова за биолошку ферментацију корнишона, на делу к.п.бр. 4455/3, 4455/4, 4455/5 и 4455/6 све КО Трстеник - потес''Дирекција'' у ул. Кнегиње Милице у Трстенику, на животну средину.


Носилац пројекта - предузеће ПД ''ГЛОБАЛ СИСТЕМ КООПЕРАТИВА'' д.о.о. Београд, ул. Бранка Крсмановића бр. 4/14., поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја објекта (пројекта) – Постављање пластичних танкова у комплексу хладњаче у Трстенику и стварање услова за биолошку ферментацију корнишона, чија реализација се планира на делу кат.парц.бр. 4455/3, 4455/4, 4455/5 и 4455/6 све КО Трстеник - потес ''Дирекција'' у ул. Кнегиње Милице у Трстенику, на животну средину.

Пројекат се састоји од: постављање пластичних танкова ( оквирни број 125 ) у комплексу хладњаче у Трстенику и стварање услова за биолошку ферментацију свежих корнишона у затвореном систему у танку уз помоћ сунчеве енергије и додатка кухињске соли, воде и минималне количине дозвољених сорбата. Процес биоферментације траје око 25 дана у зависности од количине сунчеве енергије, а ферментисани корнишони у танковима се могу чувати до две године. Величина пројекта је до 10 тона свежих корнишона на дневном нивоу. Готов производ се испоручује као полупроизвод у пластичним боксевима уз додатак чисте пијаће воде, а сав налив остаје у танку и исти се чува за идућу сезону.

Захтев заведен под бројем : 501-3/2024-06

Обавештавамо Вас да можете извршити увид у поднети захтев, односно у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама Општинске управе Трстеник, канцеларија број 10. на приземљу, у улици Кнегиње Милице бр. 5. у периоду од 17.04. 2024.године до 26. 04. 2024.године сваког радног дана у времену од 13.00 - 14.00 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 26. април 2024.године.

Текст огласа  word

Документација pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs 

У складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,   37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23,  чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС’’, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС’’, број 32/19) 

о г л а ш а в а
Ј А В Н И   У В И Д
у
НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ТРСТЕНИК
и
ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ТРСТЕНИК  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације Трстеник ( у даљем тексту: Плански документ ) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Трстеник на животну средину, одржаће се од 07. фебруара 2024.године до 11. марта 2024.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 12,00 до 15,00 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија бр. 10. у приземљу, као и на интернет страници општине Трстеник (www.trstenik.rs) у рублици Јавни увид - урбанистички планови. 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Планског документа и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове у току трајања јавног увида, закључно са 11. мартом 2024.године

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Планског документа биће одржана, у петак 23. фебруара 2024.године са почетком у 15,00 часова, у згради Народног универзитета Трстеник - већница, у улици Кнегиње Милице бб. Трстеник. 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида,  у  среду 20. марта 2024.године са почетком у 15,00 часова, у згради  Народног универзитета Трстеник - већница, у улици Кнегиње Милице бб. Трстеник. 

Физичка лица и представници правних лица која су  у току јавног увида поднела примедбе и предлоге у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложи. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став. 

Објављено дана 07.02. 2024.г. 

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА  ЈАВНИ УВИД:
 НАСЛОВНА СТРАНА И РАДНИ ТИМ И ОПСТИ ДЕО pdf
ТЕКСТ_ПГР ТРСТЕНИК_нацрт за ЈУ pdf
1.1. ГРАНИЦА ПЛАНА НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ pdf
1.2. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ pdf
2. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА pdf
3.1. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА pdf
3.2. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА pdf
3.3. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА pdf
3.4. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА pdf
4.1. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА pdf
4.2. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА pdf
4.3. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА pdf
4.4. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА pdf
5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА pdf
6. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА pdf
7. ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА pdf
8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА pdf
Прилог 1. Опис и попис парцела ГП pdf
Прилог 2. Координате осовинских тацака саобраћајница pdf
Прилог 3. Координате тацака регулационог појаса pdf
Прилог 4. Попис парцела за саобраћајне површине pdf
ПГР ТРСТЕНИК-СПУ pdf
СПУ за ПГР ТРСТЕНИК-текст за ЈУ pdf
Образац примедби на Нацрт плана у току јавног увида pdf


Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНАРСТВА,  САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10
- УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и
62/23)
о г л а ш а в а
Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д
п о в о д о м   и з р а д е
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СТАЛАЋ - КРАЉЕВО
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ - Краљево, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 58/23.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. октобра 2023. године на званичним интернет страницама минстарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно интернет страници града: Крушевца и Краљева и општина: Ћићевац, Трстеник и Врњачка Бања.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам,
Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. октобром 2023. године.

Објављено дана 02. 10. 2023.г.

Пруга СТАЛАЋ - КРАЉЕВОpdf

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23)
оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – друга фаза

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 144/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 9. до 23. августа 2023. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно интернет страници града: Краљева, Крушевца и Чачка и општина: Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 23. августом 2023. године.


Измене и допуне просторног плана: pdf
Лист 1 - Извод из ППППН: pdf
Лист 2 - Границе измена: pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
спратности Пр+6 на к.п.бр. 3923 К.О. ТРСТЕНИК
у улици Милана Рајчевића бр. 3.
општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 03.08. 2023.године закључно са 11.08. 2023.године сваког радног дана од 14 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу ''INTERRA LAND PLAN'' д.о.о. Студио Интера - Врњачка Бања, ул. Венац Бранка Радичевића бр. 8.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор ''AMS UNION'' д.о.о. Трстеник, ул. Крушевачка бр. 20. - 37 240 Трстеник.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 14 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику надлежном органу - Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, са позивом на број 350-64/2023-06, закључно са 11.08. 2023.године.


Објављено дана 03. 08. 2023.г.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД :

Прилог за преузимање : 
УП за изградњу стамбено пословног објекта спратности П+6 у ул. Милана Рајцевица бр.3 pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРСТЕНИК

Рани јавни увид поводом израде Плана Генералне Регулације Трстеник, трајаће 15. дана, од 05.04. 2023.године закључно са 21.04. 2023.године сваког радног дана од 12 до 15 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија бр. 42. на спрату. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 21.04. 2023.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.

Објављено дана 05.04. 2023.г.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД :

Прилог за преузимање : 

ПГР - текст pdf
ПГР - дигитална подлога са границом pdf
ПГР - лист 01 pdf
ПГР - лист 02 pdf
ПГР - лист 03 pdf
ПГР - лист 04 pdf
ПГР - лист 05 pdf
ПГР - лист 06 pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА
проширење сеоског горбља ''Мијајловац'' у Мијајловцу
који обухвата целе к.п.бр. 1511, 1513, 1514 и 1602
и део к.п.бр. 1592 све КО Мијајловац - насељено место Мијајловац
општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 30.01. 2023.године закључно са 08.02. 2023.године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 8.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Општина Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 12 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 08.02. 2023.године.


Објављено дана 30.01. 2023.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање: УП за проширење сеоског гробља ''Мијајловац'' у Мијајловцу pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
МХЕ ''ГРАБОВАЦ'' на реци Западна Морава
 општина Трстеник 

        Одредбом члана 33. Закона о планирању и изградњи прописано је да документа просторног и урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да документ ужег подручја мора бити у складу са документом ширег подручја. 

         Накнадном провером испуњености формалних услова надлежни орган - Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе општине Трстеник, установио је да Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ ''ГРАБОВАЦ'' на реци Западна Морава, инвеститор ''Румина'' д.о.о. Београд, носилац израде УП ''МИОПРОЈЕКТ'' д.о.о. Врњачка Бања, број захтева 350-125/2022-06 од 26.12. 2022.године, НЕ ИСПУЊАВА Услове прописане Законом и прописима донетим на основу Закона, односно Урбанистички пројекат није у складу са:

1) Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина (''Сл. гласник РС'', број 10/20), доношењем плана вишег реда Просторни планови јединица локалних самоуправа ускладиће се са планским решењима из Просторног плана.

         Сагласно одредбама прописаним планом вишег реда донета је:

-Одлука о приступању изради измена и допуна Просторног плана општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'', број 4/21 ) - израда измена и допуна плана у току.
-Одлука о приступању изради Плана генералне регулације Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'', број 4/21 ) - израда Плана генералне регулације у току, предложена локација МХЕ је у прелиминарним границама оквата ПГР-а. 

2) Просторним планом општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'', број 4/11), доношењем плана вишег реда Просторни планови јединица локалних самоуправа ускладиће се са планским решењима из Просторног плана.
Генералним планом Трстеник до 2030.године (''Сл. лист општине Трстеник'', број 7/09), доношењем плана вишег реда Генерални планови јединица локалних самоуправа ускладиће се са планским решењима из Просторног плана. 

3) Издатим условима за изградњу. 

4) У поступку израде Урбанистичког пројекта инвеститор није прибавио све услове од значаја за израду Урбанистичког пројекта:

      Недостају:

4.1. Услови за израду Урбанистичког пројекта, издати од стране ЈВП ''Србијаводе'' Београд, водопривредни центар ''Мирава'' Ниш. (обухват Урбанистичког пројекта је већим делом на водном земљишту).

4.2. Услови за израду Урбанистичког пројекта, издати од стране ЈКСП ''КОМСТАН'' Трстеник. (обухват Урбанистичког пројекта је узводно од зоне изворишта водоснабдевања ''Звездан'', односно налази се у широј заштитној зони).

4.3. Саобраћајно технички услови издати од стране Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'' из Трстеника.

4.4. Услове за израду Урбанистичког пројекта, издати од стране ''Србијашуме''.

Објављено дана (26.01.2023)
   

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНА ЗОНА '' АУТОПУТ '' у границама ГП Трстеник

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације радна зона ''АУТОПУТ'' у границама ГП Трстеник, трајаће 15. дана, од 23.01. 2023.године закључно са 08.02. 2023.године сваког радног дана од 12 до 15 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија бр. 42. на спрату. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 08.02. 2023.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.

Објављено дана 23.01. 2023.г.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД :

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а радна зона ''АУТОПУТ'' у границама ГП Трстеник. pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21 ), члановима 55 - 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) и чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 88/10) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
комплекса '' ППОВ Трстеник '' у границама ГП Трстеник
и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ Трстеник'' у Трстенику


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ Трстеник'' у границама ГП Трстеник ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а ) и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ Трстеник'' у Трстенику, одржаће се од 23. јануара 2023.године до 23. фебруара 2023.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у згради општине Трстеник, хол у приземљу испред услужног центра, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет страници општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 23.02. 2023.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа и извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 20. фебруара 2023.године са почетком у 17,30 часова, у згради Народног универзитета Трстеник ( већница ), ул. Кнегиње Милице бр. 16.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ биће одржана по завршетку јавног увида, 03. марта 2023.године са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5. - сала за састанке.

Физичка лица и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Објављено дана 23.01. 2023.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД :

Прилог за преузимање :
Нацрт Плана детаљне регулације комплекса ''ППОВ Трстеник'' у Трстенику. pdf
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР-а комплекса ''ППОВ Трстеник''. pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
МХЕ ''ГРАБОВАЦ'' на реци Западна Морава - општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 20.01. 2023.године закључно са 27.01. 2023.године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу ''МИОПРОЈЕКТ'' д.о.о. Врњачка Бања, ул. Краљевачка бр. 5.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор '' Румина '' д.о.о. Београд, ул. Владимира Гаћиновића бр. 32/2.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 12 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 27.01. 2023.године.


Објављено дана 20.01. 2023.г.
ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање :

УП за изградњу МХЕ ''ГРАБОВАЦ'' на реци Западна Морава - општина Трстеник. pdf

ИДР - 0 - Главна Свеска pdf

ИДР - 1 pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 92 - 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
Регионалног водоводног система ''БЕЛА ВОДА - ВЕЛИКА ДРЕНОВА''
као линијског инфраструктурног објекта
на територији КО Бела Вода и Коњух - град Крушевац и
КО Селиште и Велика Дренова - општина Трстеник


Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система ''Бела Вода-Велика Дренова'' као линијског инфраструктурног објекта ( у даљем тексту Урбанистички пројекат ) обавиће се у зградама Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. и Градске управе града Крушевца, у улици Газиместанска бр. 1., као и на званичним интернет страницама општине Трстеник и Градске управе града Крушевца, сваког радног дана почев од 17.11. 2022.године закључно са 25.11. 2022.године у периоду од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ''ИНФОПЛАН'' д.о.о. Аранђеловац, ул. Ратних војних инвалида бр. 4.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Општина Трстеник.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови и на интернет презентацији Градске управе града Крушевца ( www.krusevac.rs ).

На изложени Урбанистички пројекат сва заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., или Одељењу за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца, преко писарница општинских управе или поштом, закључно са 25. 11. 2022.године.

Објављено дана 17. 11. 2022.г.
ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА
АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ
дела к.п.бр. 2791/1 К.О. ТРСТЕНИК
у улици Мирослава Милошевића - општина ТрстеникЈавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 28.10. 2022.године закључно са 04.11. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' Трстеник, ул. Живадина Апостоловића бр. 4.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Општина Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 12 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 04.11. 2022.године.

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Урбанистички пројекат pdf

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,   37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА  НА  РАНИ  ЈАВНИ  УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
'' ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ '' у границама ГП Трстеник
општина Трстеник


Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације ''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' у границама ГП Трстеник, трајаће 15. дана, од 13.06. 2022.године закључно са 27.06. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија  бр. 42. на спрату. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 27.06. 2022.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.


Објављено дана 13.06. 2022.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а ''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' у Трстенику.

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА  НА  РАНИ  ЈАВНИ  УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
'' ИСТОЧНА ЗОНА '' у границама ГП Трстеник
општина Трстеник


Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације '' ИСТОЧНА ЗОНА '' у границама ГП Трстеник, трајаће 15. дана, од 13.06. 2022.године закључно са 27.06. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија  бр. 42. на спрату. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 27.06. 2022.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.


Објављено дана 13.06. 2022.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а ''ИСТОЧНА ЗОНА'' у Трстенику.

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ
СПРАТНОСТИ Пр+2+ПС на к.п.бр. 4085 К.О. ТРСТЕНИК
у улици Радоја Крстића бр. 39.
општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 16.06. 2022.године закључно са 24.06. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу ''INTERRA LAND PLAN'' д.о.о. Студио Интера - Врњачка Бања, ул. Венац Бранка Радичевића бр. 8.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Остојић М. Ђорђе из Врњачке Бање, ул. Драгише Мишовића бр. 2А/13.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 12 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 24.06. 2022.године.


Објављено дана 06.06. 2022.г.ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање : УП за изградњу објекта за индивидуално становање са пословањем, к.п.бр. 4085 КО Трстеник у ул. Радоја Крстића бр. 39.

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''МОРАВА - ЧАЈКА'' у Трстенику
општина Трстеник


Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације ''МОРАВА-ЧАЈКА'' у Трстенику, трајаће 15. дана, од 19.01. 2022.године закључно са 03.02. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова у згради Општине Трстеник, улица Кнегиње Милице бр. 5. - канцеларија бр. 42. на спрату. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 03.02. 2022.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.

Објављено дана 19.01. 2022.г.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД :

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а ''МОРАВА-ЧАЈКА'' у Трстенику.

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члановима 87 - 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) надлежни орган

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
на к.п.бр. 1992/1 и 1992/2 К.О. ТРСТЕНИК
општина Трстеник


Јавна презентација обавиће се у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату) од 19.01. 2022.године закључно са 26.01. 2022.године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу ''Термо Инжењеринг'' д.о.о. Зрењанин, ул. Драгице Правице бр. 52.

Захтев за презентацију Урбанистичког пројекта поднео је инвеститор Лукић Мирјана из Крушевца, ул. Мирка Томића бр. 6Б/2.

У току јавне презентације, елаборат за јавну презентацију Урбанистичког пројекта биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Представник надлежног органа у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 12 до 15 часова, у згради Општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. (канцеларија бр. 42. на спрату).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Мирољуб Ђорђевић,дипл.пп. представник надлежног органа.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5., преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 26.01. 2022.године.


Објављено дана 19.01. 2022.г.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :

Прилог за преузимање : УП за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, к.п.бр. 1992/1 и 1992/2 КО Трстеник. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
 1. Реферална карта  - Намена 29264
 2. Реферална карта - Систем урбаних центара и руралних подручја 29264 
 3. Реферална карта - Саобраћај и електронске комникације 29264
 4. Реферална карта - Енергетика и водопривредна инфраструктура 29264
 5. Реферална карта - Туризам и заштита простора 29264
 6. Реферална карта - Животна средина 29264
 7. Текст огласа word
 8. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ - НАЦРТ pdf
 9. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - НАЦРТ pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство,
имовинско-правне и стамбене послове
www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члановима 37 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде


О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
комплекса ''ППОВ Трстеник'' у Трстенику
општина Трстеник


Рани јавни увид у Материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације комплекса '' ППОВ Трстеник '' у Трстенику, ( комплекс ''Постројење за прераду отпадних вода Трстеник'' ), трајаће 15. дана, од 18.05. 2020.године закључно са 01.06. 2020.године. Материјал за рани јавни увид, биће изложен у електронском облику на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ) у рублици Јавни увид - урбанистички планови.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 01.06. 2020.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који разматра и усваја комисија за планове општине Трстеник.

Oбјављено дана 18. 05. 2020. г.

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

Прилог за преузимање : Материјал за рани јавни увид ПДР-а комплекс ''ППОВ Трстеник''КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА pdf

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.
Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs .
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. године word

КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА 

ГЕНЕРАЛНИ ПРИКАЗ ЗОНА ЗАШТИТЕ И ПРАВАЦА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
 

ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е
у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

о г л а ш а в а
П О Н О В Љ Е Н И   Ј А В Н И   У В И Д
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е - 761, ДЕОНИЦА
ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈ Е ГРАДА: КРУШЕВАЦ И КРАЉЕВО И ОПШТИНЕ: ВРЊАЧКА БАЊА И ТРСТЕНИК


ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) одржаће се ОД 04. ДО 18. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ, У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана, у зградама скупштина града: Краљево и Крушевац и општина: Врњачка Бања и Трстеник, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 18. новембром 2019. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида, биће одржана у уторак, 12. новембра 2019. године, у општини Врњачка Бања, са почетком у 11,00 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, у петак, 29. новембра 2019. године, у општини Врњачка Бања, са почетком у 11,00 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

ОГЛАС поновљени јавни увид pdf

Нацрт за поновљени јавни увид pdf

Образложење за поновни јавни увид pdf

4_3 ПЈУ ТРСТЕНИК 2500 pdf


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 31/19 и 37/19- др. закон ) и члановима 55 - 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ проширење '' НОВОГ ГРОБЉА '' у Трстенику


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације проширење ''Новог гробља'' у Трстенику ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а ) одржаће се од 21. октобра 2019.године до 19. новембра 2019.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у згради општине Трстеник, хол у приземљу испред услужног центра, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет страници општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 19.11. 2019.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 05. новембра 2019.године са почетком у 17,30 часова, у згради Народног универзитета Трстеник ( већница ), ул. Кнегиње Милице бр. 16.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 26. новембра 2019.године са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, ул. Кнегиње Милице бр. 5. - сала за састанке.

Физичка лица и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Објављено дана 21. 10. 2019. године

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ УВИД:

1. Извод ГП pdf

2. План постојећег стања pdf

3. План намене површина pdf

4. План нивелације и регулације pdf

5. Саобраћај pdf

5а. Саобраћај пресеци pdf

6. Површине ЈН pdf

7. Водна инфраструктура pdf

8. Енергетска инфраструктура pdf

Текст Плана pdf
 

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е - 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Нацрт просторног плана), одржаће се ОД 18. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ ДО 16. АВГУСТА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Краљева, Крушевца и Чачка, и општина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 16. августом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ планског документа биће одржане:
У петак, 26. јула 2019. годинеу следећим јединицама локалне самоуправе:
 • Ћићевац, са почетком у 9,30 – 11,00 часова, у згради општинске управе, Карађорђева бр. 106, Ћићевац.
 • Крушевац, са почетком у 11,30 – 13,00 часова, у згради градске управе, Газиместанска бр. 1, Крушевац.
 • Трстеник, са почетком у 13,30 – 15,00 часова, у згради Народног универзитета Трстеник, Кнегиње Милице 16.
У понедељак, 29. јула 2019. годинеу следећим јединицама локалне самоуправе:
 • Врњачка Бања, са почетком у 10,00 – 11,30 часова, у згради општинске управе, Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања.
 • Краљево, са почетком у 12,00 – 13,30 часова, у згради градске управе, Трг Јована Сарића бр. 1, Краљево.
 • Чачак, са почетком у 14,00 – 15,30 часова, у згради градске управе, Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 26. августа 2019. године са почетком у 11:00 часова, у згради градске управе града Чачка, Жупана Страцимира бр. 2, Чачак.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

НАЦРТ ЗА ЈАВНИ УВИД pdf

ТЕКСТ ОГЛАСА - ЈАВНИ УВИД pdf

РЕФЕРАЛНА КАРТА 4_3 Трстеник 2500 pdf

РЕФЕРАЛНА КАРТА 4_3а Трстеник 2500 pdf
Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове www.trstenik.rs

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члановима 36 - 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/15) носилац израде

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
проширење ''НОВОГ ГРОБЉА'' у Трстенику општина Трстеник


Рани јавни увид трајаће 15. дана, од 17.09. 2018.године закључно са 02.10. 2018.године. Материјал за рани јавни увид, биће изложен сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, у згради општине Трстеник, хол у приземљу испред услужног центра, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове преко овлашћеног лица пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

У циљу квалитетнијег формулисања планских решења, у току трајања раног јавног увида, одржаће се јавна презентација, дана 26.09. 2018.године ( среда ) са почетком у 18,00 часова у Трстенику, већница Народног универзитета Трстеник, у улици Кнегиње Милице бб.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику носиоцу израде плана Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник, преко писарнице општинске управе или поштом, закључно са 02.10. 2018.године.

По завршеном раном јавном увиду надлежни орган, Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове општинске управе Трстеник припрема извештај о обављеном раном јавном увиду који усваја комисија за планове општине Трстеник.

ДОКУМЕТНА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:
 1. Оглас за излагање материјала на рани јавни увид - проширење Новог Гробља у Трстенику pdf
 2. ТЕКСТ ПДР-а pdf
 3. КТП са границом обухвата pdf
 4. План постојећег стања pdf
 5. План намене површина са саобраћајницама pdf

Општина Трстеник
Општинска управа Трстеник
Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове www.trstenik.rs

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 19.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 88/10) и члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/15) носилац израде

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ каменолома у лежишту ''ЧУКАРА''
атар насељеног места Горња Омашница општина Трстеник
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина ТрстеникЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Нацрт ПДР-а каменолома ) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног места Горња Омашница, општина Трстеник ( у даљем тексту : Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а ) одржаће се од 11. јануара до 12. фебруара 2018.године у трајању од 30 дана. сваког радног дана у згради општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5. као и на интернет презентацији општине Трстеник ( www.trstenik.rs ).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР-а каменолома и Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР-а могу доставити у писаној форми Општинској управи општине Трстеник, Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове у току трајања јавног увида, закључно са 12. фебруаром 2018.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА презентација планског документа биће одржана у среду
31. јануара 2018. године са почетком у 18,00 часова у Трстенику, већница Народног универзитета Трстеник, у улици Кнегиње Милице бб.

ЈАВНА СЕДНИЦА комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 20. фебруара 2018. године, са почетком у 16,00 часова у згради општине Трстеник, сала за састанке, у улици Кнегиње Милице бр. 5. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Преузмите документа: 

2017. ГОДИНА
ПРЕДМЕТ ДАТУМ ОБЈАВЕ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРИСАНОГ КРЕЧЊАКА НА ЛОКАЦИЈИ „ЧУКАРА“ Обавештење
Текст огласа
07. 08 2017.Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове општинске управе општине Трстеник, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12 ) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 
О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 
 НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОРИДОРА УЛИЦЕ СВЕТИ САВА У ТРСТЕНИКУ - део II. 
 
Нацрт Плана детаљне регулације коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ( у даљем тексту : Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику ) обухвата подручје : коридор улице Свети Сава у Трстенику, од улице Милана Рајчевића до улице Цара Душана и пружног прелаза.
 
1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику - део II. ОБАВИЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 дана, од 12. новембра до 12. децембра 2014.године.
 
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената Нацрт плана детаљне регулације - аналогни облик - биће изложен на јавни увид у улазном холу општине Трстеник, улица Кнегиње Милице број 5., а текстуални део и карте у канцеларији број 42. на спрату општине Трстеник, сваког радног дана од 12 до 14 часова.
 
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР коридора улице Свети Сава у Трстенику могу доставити у писаној форми општинској управи Трстеник преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 12. децембром 2014. године.
 
Јавна презентација за овај Нацрт плана одржаће се 27. новембра 2014.године са почетком у 14,00 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.
 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 16. децембра 2014. године у 14 часова у сали за састанке општине Трстеник, у улици Кнегиње Милице бр. 5.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача - ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Трстеник“. 
 
На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. 

sv_sava
Преузмите нацрт плана детаљне регулације: pdf 

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...